Projekt CIS - moduly, minimální a doporučený HW

Projekt CIS - modul Manažerské rozbory a datové sklady

Modul je nadstavbou k účetnictví, případně k dalším úlohám a zahrnuje vyhodnocení stavu hospodaření a výkonnosti společnosti pro přípravu a kontrolu finančních rozhodnutí. Poskytuje pohled na situaci minulou a současnou a je předpokladem pro plánování budoucích aktivit společnosti.


Projekt CIS - modul Účetnictví

Modul Účetnictví je v rámci projektu CIS určen ke zpracování základního a vnitropodnikového účetnictví. Používá metodu podvojného účetnictví.
Jeho úlohou je přebírat data z modulů, které pracují s prvotními doklady jako např. modul Oběh zboží - doklady o pohybech zboží ve skladě, modul Finance - data o došlých a vydaných fakturách, bankovních výpisech, pokladních operacích, i ostatních modulů CIS. Kromě toho jsou k dispozici i další datová rozhraní, která umožňují zpracovávat data o zúčtování dalších operací, připravovaná jinými projekty. Samozřejmou součástí je i záznam vlastních účetních dokladů.

Projekt CIS - modul Finance

Pro úspěšnou firmu je nezbytné, aby se uměla přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám na trhu. Aby byl management schopný pružně reagovat, musí informační systém poskytnout informaci okamžitou, aktuální. Právě aktuálností a dostupností informací se vyznačuje modul Finance, který postihuje veškeré finanční toky v organizaci a podává aktuální přehled o závazcích a pohledávkách.

Projekt CIS - modul Oběh zboží

Modul je určen pro řízení oběhu zboží a obalů ve velkoobchodním skladě. Zajišťuje podklady pro přípravu a expedici zboží, podklady pro účetní evidenci včetně přímé integrace do účetních programů, podklady pro komerční činnost, statistické sledování a celkové řízení oběhu zboží.

Projekt CIS - modul Velkoobchodní sklad

Modul zajišťuje skladovou evidenci se všemi specifiky velkoobchodního skladu, zaměřeného na prodej potravin. Kromě běžných úloh obsahuje: dodavatelské objednávky a následný příjem z těchto objednávek, elektronickou fakturaci, elektronické platby, možnost exportu dodacích listů a faktur v EDI formátu, možnost tisku sestav v řádkovém i grafickém režimu, skladovou evidenci metodou FIFO, příjem pomocí Psionů, zpracování ambulantního prodeje, individuální cenotvorbu pro každého uživatele.

Projekt CIS - modul Maloobchod

Modul zajišťuje podporu maloobchodního prodeje obchodu potravin i průmyslovým zbožím nebo stavebninami. Pracoviště jsou napojena na centrální evidenci skladu z které používají identifikační a cenové informace a provádí odpočty ze stavu zásob. Úroveň tohoto propojení, to znamená rozsah automatizované podpory, je limitován použitou technikou na pokladnách. Rozhodující je v tomto smyslu zda je propojení realizováno on-line nebo off-line. V prvém případě je zajištěna aktuálnost všech informací v systému a na všech pracovištích v reálném čase, v druhém se informace aktualizují dávkově v uživatelem určovaných intervalech.

více informací o možnostech modulu maloobchod

Projekt CIS - Mzdy a personalistika

Modul umožňuje vedení personální a mzdové agendy, výpočty a zaúčtování mezd, nemocenského a sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob, zpracování personální agendy, automatické předání zaúčtovaných položek do programu účetnictví, předání souborů s předpisy plateb do programu pro platby bankou, předání souborů pro spořitelnu a poštu. Pro vnější subjekty jako jsou peněžní ústavy, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení jsou kromě datových výstupů tištěny i předepsané formuláře a příkazy k úhradám. Program obsahuje velké množství standardních sestav, statistik a rozborů a umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet volitelné sestavy o obrazovkové formuláře. Program je koncipován síťově nad společnou SQL databází a umožňuje zpracování prakticky neomezeného počtu zaměstnanců. Pořízení pak probíhá paralelně z většího počtu stanic, kde je možné provést i předzpracování a tisky za svá data a vlastní výpočet a celkové výstupy za organizaci provádí centrálně vedoucí mzdové účtárny.
Personální agenda obsahuje ve společné datové základně, zajištěné systémem hesel komplexní informace o zaměstnanci, jeho profesním růstu, školeních, vzdělávání, hodnocení a dalších atributech. Informace je možné filtrovat i třídit podle potřeb a zobrazovat v požadované struktuře nebo tisknou na standardních formulářích. Při zavádění systému jsou rozděleny pravomoci pro vkládání a výběry dat mezi jednotlivými pracovišti mzdové a personální agendy a práva jednotlivých pracovníků omezená oprávněními k přístupu k datům. Program tiskne všechny předepsané formuláře při nástupu i výstupu zaměstnance.

Projekt CIS - Členská evidence

Modul zpracovává členskou evidenci družstva, evidenci a vyplácení sdružených prostředků členů družstva, zabezpečuje evidenci, výpočet a výplatu vypořádacích podílů členů.

Projekt CIS - Evidence a řízení potravinářské výroby

Integrovaný systém, komplexně řešící problematiku výroby potravin od objednávek přes expedici a prodej s vazbou na výrobu, normy a zásoby. Systém je využitelný v provozovnách všech typů a velikostí - od malých výroben po větší závody. V průběhu několika let je neustále vylepšován a byl již ověřen na stovkách instalací. Lze jej provozovat na samostatném počítači PC nebo v síti několika počítačů. Jednotlivé části programu je možno využívat odděleně nebo jako celek vzájemně propojených modulů.

Projekt CIS - Podnikové účty

Program umožňuje vedení účtů klientů (zaměstnanců) při spoření ve firmách. Jelikož jde o účty zaměstnanců, tak je tento modul vázán na modul Personalistika a mzdy. Do tohoto modulu se mohou integrovat (načítat) data z modulu účetnictví (data ale musí být určena pro tento modul).

Projekt CIS - Autodoprava

Program umožňuje správu autodopravy hlavně pro menší dopravce.

Projekt CIS - Materiálně technické zásobování

Program slouží pro zpracování oběhu materiálu na skladech materiálně technického zásobování .


minimální konfigurace doporučená konfigurace
RAM 1 GB RAM 2 GB
HDD - minimálně 250 MB volného místa + prostor na data na serveru(0,5GB - 2GB) HDD - minimálně 250 MB volného místa + prostor na data na serveru(0,5GB - 2GB)
CD-ROM pro instalaci dostupný na síti CD-ROM pro instalaci dostupný na síti
Operační systém WIN95 - SR2 a vyšší Operační systém WIN98 a vyšší
Síťový systém musí umožňovat dlouhé názvy souborů, doporučujeme Windows XP, Vista, 7 Síťový systém musí umožňovat dlouhé názvy souborů, doporučujeme Windows XP, Vista, 7
Grafická karta s rozlišením 800x600
Grafická karta s rozlišením 1280x1024

reference - zákazníci používající náš IS
stažení projektu CIS