Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)

 

Verze CIS 5.25.00 k 24. 1. 2019

Mzdy

·         Doplnění nové legislativy pro rok 2019 do Parametrů modulu mzdy – pro případ, že uzávěrka do ledna 2019 byla provedena pod starší verzí, kde se tyto parametry ještě neupravovaly.

 

Přímé dodávky

·         Nový import Moravia Znojmo struktura EDI. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN = 200.

 

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice jsou vypuštěny z kontroly přepočítacích koeficientů dodavatelské registry rovné 0.

·         Nad prohlížečem pevných cen je zajištěno, aby v případě, kdy se použije kopie pevné ceny, a stiskne se tlačítko Storno, se neprováděla žádná další operace.

Evidence majetku

·         Bylo upraveno chybné součtování na integrační sestavě EM - 045.

 

 

Verze CIS 5.24.01 k 18. 1. 2019

Mzdy

·         Číselníky-Matrice – oprava najíždění číselníku matrice.

 

Verze CIS 5.24.00 k 17. 1. 2019

Obecné

·         Aktualizační jádro systému bylo upraveno na změnu formátu instalačních balíčků z klasického EXE souboru na MSI instalátor, který přijde s další verzí CIS. Formát MSI umožňuje navíc instalaci skrze GROUP POLICY v doménovém prostředí. EXE formát již od další verze nebude možné stáhnout z našeho webu a aktualizace CIS budou nabízeny výhradně ve formátu MSI. Další změnou je zjednodušený dialog, který upozorní na nalezení nové verze a neumožní odmítnout její nainstalování.

Členská evidence

·         Na záložce „Časové“ je možné editovat nové údaje Datum doplacení vkladu a Datum souhlasu s marketinkovým využitím dat.

Přímé dodávky

·         Pokud je otevřen prohlížeč přímých dodávek z modulu Finance, zobrazí se sestava rozpořizovaných faktur již omezená konkrétní fakturou.

Maloobchod

·         Pro COOP Hořovice je upravena kontrola na nevyplněné přepočítací koeficienty tak, aby ignorovala registry používané ve VO. Současně bylo omezeno i okno pro hromadné změny.

·         V menu Importy\Export Logio\Seznam komunikujících prodejen je možné nakonfigurovat, které prodejny, a jakým způsobem se mají exportovat pro systém Logio. prodejny zde uvedené se budou exportovat. Pokud se má prodejna exportovat standardním způsobem, vyplňte pouze číslo prodejny. V případě, že si přejete vyexportovat data za prodejnu za delší období (např. při najetí se exportují dvě inventury zpětně), zadejte do údaje Dat.exportu inventury datum inventury, od které si přejete data exportovat. Do údaje Dat. celého exportu pak zadejte datum naplánované dávky, při které se má exportovat (nastavuje se tedy datum dávky, která ještě neproběhla). V požadovaný den se ke standardním exportům přidá ještě tento mimořádný. Pokud není údaj Dat. celého exportu vyplněn, a nebo je jiný datum než datum právě probíhající dávky, probíhá export prodejny obvyklým způsobem.

·         Byl urychlen import požadavku na prodejnost zboží pro Objednávky POS.

·         Byl urychlen výpočet prodejnosti zboží pro Objednávky POS

·         Byl upraven export prodejnosti do modulu Velkoobchod pro Objednávky POS tak, že se každá prodejna exportuje samostatně.

·         Byl upraven import prodejnosti podle prodejen pro modul Velkoobchod.

·         Pro SD Kamenici bylo upraveno vyhodnocování předzásobení v importech Dl z Vo Soběslav a Vo Dačice pro akce zadané pomocí řetězce.

·         Bylo zoptimalizováno porovnání stavů z inventury, kdy se pro dohledání čísla zboží podle ean kódu ignorují čárové kódy, které nebyly vytvořeny modulem MIS, PD, nebo Finance. Sníží se tak počet řádků na sestavě.

·         Do prodejů podle karet přibyla podpora el. stravenek Gusto Karta.

·         Pokud pokladna umí rozklíčovat platbu pomocí el. stravenky Gusto Karta, jsou tyto informace importovány v rámci denních importů.

·         Číselníku zákazníků přibyl údaj Povolil zprac. dat, který bude později využit pro omezení exportů a výpočtů na zákaznických kartách. Chování bude upřesněno později. COOP Hořovice tento údaj nemá zobrazen, ale automaticky se nastavuje na Ano.

·         Parametrech modulu MIS přibyl údaj Při založení zákazníka evidenci, který určuje, jestli se má na v Číselníku zákazníků při importech či jiných automatických operacích automaticky nastavit příznak Povolil zprac. dat na Ano. V parametrech je standardně nastaven údaj na Povolit, což znamená, že každý nový zákazník bude povolen pro zpracování. Pokud bude parametr nastaven na Zakázat, každý nový zákazník bude standardně zakázán pro zpracování. Parametr zpracování bude využit pro konkrétní situace podle požadavků družstev.

·         V kontrole před přípravou cen jsou vynechány položky, které nemají platný EAN kód.

·         Pro COOP Hořovice je v kontrole před přípravou cen ještě navíc potlačena kontrola EANů, které používá VO (na společné databázi)

·         Byl upraven prvotní import souborů DESADV pro dávkový režim. Pokud je import v dávkovém režimu, uloží se do přednastaveného adresáře i sestava s opisem úspěšně exportovaných DL pro další zpracování a protokol chyb při importu. Pro správnou činnost si vytvořte v adresáři, do kterého se ukládají již rozklíčované soubory adresář Výsledky a nastavte na něj do IMPORT.INI do sekce CIL proměnnou 06e_desvysl.

Např. 06e_desvysl = m:\mis\dodlist\pd\desadv_zpr\vysledky

·         Pro COOP Velké Meziříčí je zajištěno párování obecného PLU 554 Noviny na přednastavené PLU u VO.

 Finance

·         Pořizování dokladů – na výběrových oknech pro volbu zasílacího listu je nově v řádku zobrazen název pásma ZL.

Mzdy

·       Pro statistické šetření ISPV přibyla možnost exportu ve formátu XML v Personalistika – Periodika – ISPV – o mzdě.

·       Opis vzdělání (v Sestavy – Matrice) nově zobrazuje všechny aktivní zaměstnance (bez ohledu na číslo prac. poměru). Dále zde přibyl sloupec Kód oboru, kde je vyplněno A, pokud má daný zaměstnanec vyplněn 30znakový kód oboru vzdělání pro statistické šetření ISPV.

·       Pro Jednotu Tábor – při uzávěrce do ledna se spočítají nové nároky dovolené (dle jejich požadavku).

·       Číselníky-Matrice – v listu jsou zaměstnanci, kteří již vystoupili, podbarveni žlutě ( obdobně jako na prac. poměrech).

·       Při tisku mzdových listů osobních – odstraněn tisk prázdných stránek.

·       Potvrzení o zdanit. příjmech z DPP – přejmenováno v menu na Potvrzení o zdanit. příjmech - daň vybíraná srážkou. Do tohoto potvrzení jsou za rok 2018 nově zahrnovány i ostatní příjmy kromě DPP, ze kterých byla odváděná daň srážkou (do 2500,- při neučiněném prohlášení).

·       Jednota Volyně – od 1/2019 upraveny příplatky za so,ne na prodejně Terno (dle jejich požadavku).

·       PDF výplatnice lze nyní vytisknout v prohlížeči Edge.

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2019

·         Ve smyslu zákona §6 odst.2 zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z 2.500,-Kč na 3.000,- Kč.

·         Upozornění!!! Bohužel ale zatím není zákonem dána změna limitu pro uplatnění srážkové daně u neučiněného prohlášení k dani, takže tady zůstává zatím limit 2.500,- Kč (z toho vyplývá, že z odměny 2.501,- Kč a vyšší v těchto případech již bude odváděna zálohová daň). Změna na stejnou částku jako je rozhodný příjem pro nem.poj. (3.000,-) se předpokládá nejdříve od 1.4.2019!!!

·         Roční vyúčtování daně -  za rok 2018 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2018   12.200,- Kč.

·          Roční vyúčtování daně -  za rok 2018 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 73.200 (6*12.200,-).

·         min. mzda se zvyšuje –z 12.200,- na 13.350,-Kč měsíčně nebo 79,80 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)

·         průměrná mzda pro rok 2019 – 32.699,- Kč

·         max. strop pro SP – 1.569.552,- (48 násobek průměrné mzdy

·         vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 7.540,- Kč

·         nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 6.675,- Kč

·         nové výše zaručené mzdy

·         příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.335,- Kč, tedy minimálně 7,98 Kč na hodinu

·         nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény

·         red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.090,- Kč, 2. – 1.635,-Kč, 3. – 3.270,- Kč

·         red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 190,75 Kč, 2. – 286,13 Kč, 3. – 572,25 Kč

·         zrušení karenční doby u náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  - účinnost navržena od 1.7.2019!!!

·         nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2018 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují na – 6.233,-

·         Fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2008 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1882,50 hodiny.

Velkoobchod

·       V menu Objednávky ne nová skupina nabídek Objednávky – Prodejnost, která bude sloužit pro zadávání požadavků na prodejnost zboží do MIS a import vyhodnocené prodejnosti.

Výkaznictví

·       Ve výkazu Cash flow  doplněn další sloupec pro hodnoty za minulé období.

Příslušná matriční data je možné doplnit – v případě potřeby je možné připravit SQL

·       Verze obsahuje přípravu matričních dat pro výkaz Rozvaha na rok 2019

·       V knihovně C:\CIS\DOC\MET_POKY je nový soubor Vykazy2019.doc s pokyny pro založení formulářů výkazů na rok 2019.

Účetnictví

·       Ve volbě Písemnosti / Seznam písemn. (v několika úlohách např. Účetní doklady – Přehled dokaldů… ) jsou nové možnosti (tedy kromě přiřazení písemnosti k účetnímu dokladu z evidence písemností CIS – viz úlohu Systém – Písemnosti):

o    Vyhledat přímo soubor písemnosti – při uložení nové položky se doplní do evidence písemností CIS a také se přiřadí písemnost k účetnímu dokladu

o    Zvolit adresář pro vyhledání souboru

o    Zvolit adresář pro uložení souboru

o    Pokud je soubor vyhledán mimo určený adresář (viz CIS.INI), překopíruje se do určeného adresáře s tím, že je možné volit, zda má být původní soubor smazán.   

 

 

Verze CIS 5.23.01 k 11. 12. 2018

Finance

·         Účtovací předpisy – upraven tisk předpisů (vybraných položek nebo všech) podle nastavení seznamu (pouze aktivní / i neaktivní).  Stejně upraveno i v seznamu platebních kalendářů.

·         Splátkový kalendář - Pohledávky – Generování faktur:

a)     Ošetřeno generování čísla daňového dokladu podle zadání v pásmech dokladů (DD=INTCFA, DD=VSYMB) a dle zadání platebního kalendáře (pokud se jedná o daňový doklad a není zadáno konkrétní číslo DD).

b)    Program upozorní na duplicitu čísla DD v rámci roku. Informaci je možno potvrdit či generování ukončit.

·         Faktury – připojení záloh – ošetřeno připojování PFa, způsob připojení č. 2.

·         Banka – nová možnost vyhledání platby podle specifického symbolu (SSYM) na stávajícím okně pro vyhledání podle VSYMB.

·         Obecný doklad – import skladových dokladů z GS5 -  nově se do údaje „Osobní účet“ naplní číselný kód z uživatelského označení druhu pohybu (DOCSERIES_CODE).

·         Obecný doklad menu Import platebních karet – Prohlížení platebních transakcí, je na klapce Tiskárna nová sestava Opis transakcí (Avízo z ČSOB).

Členská evidence

·         Na záložce Termíny je nyní vypisován i údaj Poznámka a je možné jej modifikovat.

·         Byla upravena sestava CE_103ZL.

·         Byla vytvořena další verze sestavy CE_02TA, (vycházející ze CE_02ZOK), která je doplněná o vypořádací podíl a datum jeho vyplacení.

·         Byla vytvořena nová kontrolní sestava CE_107TA, která vypisuje členy se stejným datem narození a kontroluje další identifikační údaje, tak aby byli vypsáni členové, kteří mohou být v evidenci zapsáni dvakrát.

Přímé dodávky

·         Nad prohlížečem pohybů přibyla sestava Rozpracované faktury. Sestava se omezuje stejným filtrem, jako na prohlížeči. Pro správné rozdělování do jednotlivých součtových sloupků je nutné se domluvit s autory projektu. V současnosti je sestava připravena pro COOP Rakovník.

·         Pro COOP Rakovník je zajištěno, aby se po importu přímé dodávky od dodavatelů přejmenovala koncovka souboru (např. z .txt na ._txt).  

Maloobchod

·       Pro COOP Velké Meziříčí byl sjednocen tvar cenovek s cenovkami tištěními pod programem Poska.

·       Na sestavu opisu zákazníků přibyl údaj Dat. registrace.

·       V sestavách Stavy zásob po registrech byl zvýrazněn údaj Superr.

·       Pro Novou Paku byla upravena sestava nedodržených cen.

·       Pro COOP Novou paku bylo upraveno dohledávání v historii cen při přecenění DL pouze po datum inventury.

·       Pro COOP Kamenice nad Lipou byl upraven algoritmus počítání spotřebitelské ceny v předzásobeních pro VO Dačice na návratové ceny z budoucí akce.

·       Pro COOP Kamenice nad Lipou je u ZDL upraven výpočet prodejních cen pro zatěžovanou prodejnu podle požadavků Kamenice. Navíc je omezena kontrola historie cen na posledních 180 dní zpětně.

Mzdy

·         Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidána kontrola vyplnění nového 30znakového kódu Obor vzdělání. Jeho vyplnění se kontroluje i v programu pro tvorbu statistických dat (ISPV).

·         Číselníky-Matrice – při zadání nového člověka do matrice se provádí kontrola, zda zadané rodné číslo již není uloženo v matrici u jiného zaměstnance s jiným osobním číslem. Pokud se takové najde, vypíše se o tom zpráva na obrazovku.

·         NEMPRI.XML  - opravena tvorba souboru (VylDnyCelkem,ZapočpříjemCelkem) – pokud jsou nulové, musí v souboru 0 být (na rozdíl od Příjmu ze zam. malého rozsahu)

·         Sestava Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti – opraven tisk (přelézání textu na novou stránku) a označování posledních 3 způsobů ukončení zaměstnání, kdy se při zaškrtnutí jednoho z nich označily všechny 3 současně.

·         Pro COOP HB –  úprava výpočtu fondu PD s využitím měsíčních fondů ve dnech ze závodové věty (*8hod=přepočet na hodiny, /počet měsíců vybraného období=průměrný fond PD za měsíc) a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.

·         Pro COOP PLASY - příspěvek zaměstnavatele pro indiv.penzijní pojištění (srážku 96)  - platební údaje pro příspěvek zaměstnavatele se zadají do nové srážky 96 s nulovou výší  a program si je odtud vezme. Takto chceme do budoucna, aby program fungoval pro všechny uživatele, neboť teď se platební údaje berou od bank.účtu penz.fondu. Pokud je u daného fondu 1 člověk, tak je to dobrý, ale pokud jich je víc, pak se toto musí řešit zadáváním dalších fondů do číselníku se svým bank.účtem, u kterého se zadají jiné platební symboly.

 

 

Verze CIS 5.23.00 k 21. 11. 2018

Obecné

·         Systém - Písemnosti – změna implicitního třídění od nejnovější písemnosti po nejstarší.

·         U webové služby pro stahování informací z registru plátců DPH (kontrola nespolehlivých plátců a registrovaných účtů) došlo ke změně certifikátu. CIS na to reaguje a dodává nový certifikát pro HTTPS komunikaci.   

Přímé dodávky

·         Nový import faktur Horkel pro Tábor. Číslo importu je 208, kódové stránky = 0.

·         Pro Milevsko se v importu obecných registrů pro nového partnera importuje i dodavatelský reg 0. Je nutné si to upravit v importním souboru (dříve tam byla 1).

·         Pro COOP Rakovník byl zprovozněn import obecných registrů pro nového dodavatele stejně, jako se používá v Milevsku. Byl rozšířen o položky podle účtování a Obalový materiál.

·         Pro Velké Meziříčí se po importu kompletního číselníku pro PD z excelovského souboru přednastavují v kartě zboží MIS pro společná plu (111,222 atd.) příznaky Nepočítat přecenění a nepočítat stavy.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import Augur, aby se množství a cena přepočítávaly přepočtem množství nastaveném v číselníku zboží.

·         Nový import dodavatele Januš, soubor XML ze systému ProFact. Číslo importu je 209, kódové stránky = 0.

·         V seznamu pohybů přibyl sloupek K, který indikuje příznak kopie dokladu (pokud je povoleno provádět identické kopie dokladů). Lze tak již v seznamu odlišit originální doklad a jeho kopii. Na detailu záhlaví se zobrazuje nápis Originál, nebo Kopie.

·         Pro COOP Rakovník se ve všech importech nastavuje hodnota CENAMO = CENA.

·         Pro COOP Hořovice se při načítání souboru z Uzenin Beta povoluje maska *.*.

Mzdy

·         Číselníky-Závody – opravena možnost zadání, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu.

·         Při opakovaných nástupech 1 zaměstnance – původní průměr pracovně právní nahrazen buď „1“ nebo 0 (dle požadavku uživatelů)

·         Volitelná sestava M09  Průměry pro PP – doplnění „!“ u zaměstnanců, kteří v daném čtvrtletí neodpracují 21 dní.

·         Sestava Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti – do bodu III. byly přidány další 2 možnosti ukončení zaměstnání (§ 65 a 66 Zákoníku práce)

·         Pro Jednotu Benešov – doplněn výstupní soubor el. stravenek pro fa SODEXO

·         Pro COOP HB – úprava prg na tvorbu hrom. příkazů z mezd do financí, úprava výpočtu fondu PD a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.

·         Sestavy-Matrice- Platy,plat.třídy a plat.stupně – rozšířena o sloupek Měs.výše přípl. – zástup.

·         Nová sestava Čerpání osobního volna v Sestavy – Měsíc – Čisté.

·         Po celkových výpočtech čistých mezd doplněno upozornění na odvod pojistného z DPP i v případech, kdy příjem vyšší než 10000,- Kč vznikl součtem 2 a více DPP u jednoho zaměstnance.

·         Při Odesílání výplatnic emailem přidána volba dalšího omezení tisku a odesílání výplatnic.

·         Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidán nový údaj Obor vzdělání – jedná se o 30znakový kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání, který je nutno od 1. 1. 2019 předávat do statistického šetření prováděného firmou TREXIMA. Nová položka je připravena pro ruční plnění s pomocí webové aplikace pro podporu zařazování respondentů do číselníku oboru vzdělání. Tuto i celý nový číselník najdete na webové adrese www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx. Tam na základě zadání několika povinných údajů (místo studia – zahraničí včetně Slovenska, tuzemsko), rok ukončení studia, pak je-li před rokem 1991, stačí zadat typ školy a obor, je-li to po r. 1991, vyžaduje to podrobnější zadání – město, název školy a oboru. Poté je vygenerován na obrazovku 30znakový kód, který lze kopií přenést a pomocí stisku Ctrl+V vložit do nové položky. U osob jen se základním vzděláním nebo bez vzdělání se údaj nechá prázdný.

·         V souvislosti s novou položkou OBORVZD – upraven i program pro tvorbu statistických dat (ISPV) – zajištěno plnění položky OBORVZD do věty MP.

·         Pro COOP Velmez – vypracována nová čtvrtletní sestava Podklady pro motivační příplatek – verze pro prvotní kontrolu, případné připomínky.  

Maloobchod

·         Do listu parametrů importů MIS přibyl údaj ID.dod a Zkratka. ID dod. určuje ID dodavatele v pokladním systému POS pro externí cenovky a prodejny, které si řídí ceny samostatně. Údaj Zkratka může být využit při tisku cenovek (pokud cenovka zkratky používá).

·         PLU vyloučených z KZB přibyl údaj Registr, do kterého je možné zadat číslo interního registru zboží. Pokud je tento údaj vyplněn, bude se při importech z POS pro odpovídající PLU přednastavovat tento registr. Zajistí se tak jednotné nahrávání obecných PLU. Pokud vyplněn není, probíhá vyhodnocení párování obvyklým způsobem.

·         Na prohlížeči pohybů je zajištěno, aby se výrobky začínající EANem 9999 (převážně Vesna) neoznačovaly, jako chybné.

·         Při importech přecenění z POS se importuje i EAN a název položky. Bude tak možné v sestavách přecenění zobrazit i ty položky, které jsou vymazány z číselníku zboží, nebo mají zakázáno zakládání do číselníků.

·         Položková přecenění jsou upravena, aby zobrazila i položky, které nejsou naimportovány v MIS.

·         Při kontrolách přecenění inventury se nekontrolují na skupinu koeficientu a sazbu DPH položky, které nemají vyplněný dod. registr. Jelikož tyto položky nejsou určeny ani pro likvidaci faktur a ani pro Maloobchod.

·         Pro COOP Hořovice byl do listu zákazníků přidán sloupek Fakt. a Dat. registrace.

·         Při importu denních závěrek z Pos se importují i údaje Prodané poukázky a Přijaté poukázky (pokud je jejich evidence nastavena v POS).

·         Pro COOP Zábřeh se od MO obratu odečítají i prodané poukázky.

·         Na sestavě opisu zákazníků přibyly údaje Akt – příznak aktivní karty, Člen – jestli je zákazník členem družstva, Fakt – jestli se jedná o fakturující firmu (škola, školka atd.), či běžného zákazníka. Na konci sestavy přibyly ještě další součtové údaje.

·         Do sestavy Přehled zákazníků a karet byl doplněn údaje Počet firem, který zobrazuje počet karet, na které se může fakturovat (tedy školy, školky atd.). Nevyužité karty, které udávají počet karet, na které zatím nebyl realizován žádný pohyb.  

Finance

·         Faktury – upraven import fakturace z O2 po změně struktur u dodavatele: a) soubor XML (typ f),

b) soubor CSV – došlo ke zmnožení řádků (více hodnot v řádcích faktury)

·         Faktury – Pořizování/Opravy – doplněna možnost zaokrouhlení částky k úhradě na Kč nahoru.

·         Aktualizován údaj Stav faktury na sestavách pohledávek.

·         Banka - Souhrnné platby u automaticky vytvářených plateb (volba 111+113), které se generují dle seznamu partnerů v parametrech souhrnných plateb, nebude zahrnuta úhrada v případě, kdy pro daného partnera bude k úhradě jen jedna faktura

·         Obecný doklad – Import Unicard u 3. volby plnění částek do řádků (hodnota AVa), bude v případě hodnoty CashBack, takto označen/doplněn v text řádku položky

 

Verze CIS 5.22.00 k 17.10.2018

Instalátor

·         Pokud instalátor zjistí, že není asociovaná přípona PSR, tak provede asociaci na daném PC, kde je spuštěn.

Evidence majetku

·         Integrace do souboru P*.INT (menu Periodika) – Opravena špatná detekce záznamů pro integraci.

Finance

·         Faktury - Import elektronických faktur (z FIN do FIN) – umožněno zaškrtnout volbu, aby se nenabízelo nové pásmo při změně partnera

·         Údaj Stav faktury – změna textu položky č. 8 = „Předáno právnímu oddělení (neplatit)“ na „Předáno advokátní kanceláři“

·         Formulář vystavené faktury – sjednocena velikost vloženého textu nad (form. 6) a pod řádky faktury.

·         Upravena volba čísla dokladu při účtování faktur více uživateli v případě vypnuté volby „Účtovat vždy do nového dokladu“ v Pásmování. Opraveno zablokování při účtování importovaných faktur. Úprava exportu ZL do UCT v případě současného účtování dvěma osobami.

·         Odesílání PDF faktur emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s fakturami místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.

·         Banka – Výpisy – Vyhledání - upraveno vyhledání plateb partnerovi a na vybraný bankovní účet

·         Banka – Výpisy – Doplň – Z příkazů - upraveno dohledání účtovacích předpisů dle příkazu z mezd, v případě bankovního účtu uživatele s předními nulami

·         Banka – Příkazy – Seznam vystavených PÚ / Kompletace – tlačítko R-Tisk / Tisk – kromě původního formuláře příkazu je možno vytisknout sestavu, která obsahuje možnost třídění i filtrování položek

·         Obecný doklad - Upravena volba čísla dokladu při účtování obecných dokladů více uživateli v případě vypnuté volby „Účtovat vždy do nového dokladu“ v Pásmování

·         ObD - úprava importu karetních transakcí (index)

·         ObD - úprava importu elektr. stravenek UP ČR (změna formátu čísla prodejny)

·         ObD – import GPM – ošetření případu duplicity čísla prodejny (dle DRJ v číselníku ORJ).

·         Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – změna v bodu 3 - nově se mažou všechny úhrady pro zadaný rok a nižší, u faktury jsou nahrazeny zápisem do korekcí

·         Rutiny – Kázeň – upravena sestava Pohledávky / Závazky po splatnosti

Členská evidence

·         Do menu Zpracování byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Kostelec a nulování těchto podílů pro případ zkušebního zpracování.

·         Do menu Sestavy 1 byla zařazena nová sestava CE_12KO - Seznam členů s podíly.

·         Do menu Sestavy 4 byla vytvořena nová Sestava CE_106KO – Poštovní podací arch.

Mzdy

·         Vytváření pracovních smluv do Wordu – do Personalistika – Sestavy – Pracovní smlouva a Pracovní smlouva II. (pro SD) přidáno nové tlačítko, které umožňuje vytvořit danou pracovní smlouvu ve Wordu. Existují dvě varianty – první otevře aktuální prac. smlouvu a druhá vytvoří doc soubor pro všechny vybrané osoby. Smlouvy lze před a potom upravit. Šablony prac. smluv jsou v adresáři Cis\EXPORT\prac_smlouvy, kde jsou také podrobnější pokyny.

·         Odesílání PDF výplatnic emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s výplatnicemi místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.

·         Úprava tisku výplatnice – ostatní složky mzdy úkol (pro COOP Hořovice), další úprava se týká tisku odměny za volby, pokud je zadaná na hrubých doplňcích na záložce OON v údaji „Odměny a doplatky“, tak se na výplatnici tiskne Odměna-volby.

·         Úprava sestavy Rekapit. Kreditů-ošatné – pro Jednotu Toužim (nutno na závodové větě vybrat, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu, pokud se takto počítá!!!)

·         Sestavy-za období - Přehled příplatků II. dle měsíců a středisek – nová dle požadavku COOP HB

·         Ze zápočtového listu – odstraněn tisk zdravotní pojišťovny (z hlediska GDPR není oprávněný).

·         Úprava pro ZKD Sušice (ohledně GDPR) – při tisku hromadných příkazů ve mzdové účtárně se vpravo místo jména zaměstnance tiskne strojově generovaný kód, tento kód se pro kontrolu tiskne v sestavě Rozpis spoření ve sloupku Specifický symbol.

·         Mzdový list osobní – v sekci údajů o pracovním poměru přidána informace o tom, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu.

·         Číselníky-Pracovní poměry- záložka Mzdy1 – údaj Zastupitel přejmenován na Výkon funkce s možnostmi – uvolněný a neuvolněný zastupitel, volební komise a není. V případě výběru volební komise se zviditelní další pole pro výběr funkce – člen, zapisovatel, místopředseda nebo předseda.

·         Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložce OON se u prac. poměru označeného jako „volební komise“ zviditelní další pole Funkční odměna s tlačítkem otazník. Když na něj klikněte, tak se Vám do pole Odměny a doplatky doplní výše odměny dle výkonu funkce ve volbách. Tuto pak lze libovolně změnit. Také na výplatnici se v tomto případě dotahuje text „Odměna – volby“, jinak je tam „OON – odměny a doplatky“.

·         Sestavy-Kontroly dat – do menu přibyla sestava Kontrola fondu PD, aby ji šlo samostatně vytisknout, pokud byste ji po celkových výpočtech mezd, kdy se automaticky zobrazuje, nevytiskli. Přes toto menu lze sestavu tisknout jen tehdy, pokud jste již předtím pouštěli celkové výpočty mezd.

Účetnictví

Export položek pro audit - doplněna úloha Rutiny – Zpracování – Exporty souborů – Export položek pro audit.

Úloha pracuje s příkazy SQL ze souboru C:\CIS\SQL\ExportDeniku.SQL a je řízena parametry s tímto standardním nastavením

-     Jméno úlohy v menu                Export položek pro audit

-     Jméno souboru SQL                c:\cis\sql\ExportDeniku.sql

-     Jméno výstupního souboru       c:\cis02\Denik>mm<>rrrr<.csv

-     Formát souboru                                   ascii

Znaky >mm< a >rrrr<  ve jménu souboru jsou pro export nahrazeny  měsícem a rokem.

Jméno souboru je potom např. Denik012018.csv

 

Parametry je možné změnit – v souboru C:\CIS\CIS.INI v sekci nastavení pro účetnictví [CIS02]

se doplní řádek (jednotlivé parametry oddělené středníkem):

ExportDeniku=param1;param2;param3;param4

 

V případě jiných požadavků auditora je možné provést úpravu v souboru ExportDeniku.SQL.

 

Poznámka: Soubory jsou určeny pro Excel.

Výkaznictví

Úpravy výkazů 2018 - upravena matriční data výkazů 2018

-     Rozvaha  - sloučeny řádky 96 a 97 do řádku 96 – řádek 97 zrušen

o  96 Nerozdělený zisk z minulého období

o  97 Nerozdělená ztráta z minulého období

o  do řádku 96 Nerozdělený zisk a ztráta z minulého období

 

-     Výkaz zisků a ztrát     

o  Opraven text řádek 26 Prodaný materiál

 

-     Viz Vyhláška č. 441/2017 Sb.

 

Přímé dodávky

·         Nový import faktur GGT pro Hořovice. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Dodací list se ořezává na posledních 7 číslic.

Maloobchod

·         V menu Importy\Import ceníků z ústředí je možné provést aktualizaci číselníku zboží, eanů a karty MIS z centrálně řízeného číselníku ve tvaru XLS. Podnabídka Hromadný provede aktualizaci všech dodavatelů z daného souboru. Podnabídka Pouze aktivní list nahraje dodavatele z právě aktivního listu. O možnosti využití tohoto importu kontaktujte autory. Pro správnou funkčnost je nutné mít nainstalován MS Excel a do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ přidejte proměnnou 26i_c_ustr, která odkazuje na aktuální uložení importovaného souboru. V případě dávkového zpracování je soubor přejmenován na *._ls. Pokud se importuje pouze aktuální list, tak se soubor nepřejmenovává.

·         V menu Údržba\Nezakládat konf. zboží pro PLU je číselník, kde bude možné nadefinovat plu, která se nemají zakládat do konfliktního zboží (například zákusky, chlebíčky atd.). Výrazně se tím omezí počet položek v Konfl. zboží a urychlí výpočty. Přesné použití tohoto číselníku bude upřesněno později.

·         Byl upraven import dodacích listů GGT ve struktuře EDI pro COOP Hořovice. Z dodacího listu se použije posledních 7 číslic. Nastavte v parametrech importů MIS ZUN DL = 3, Zakládat nové EANy z DL = ANO, V imp. DL použít vel. bal. = ANO.

 

Verze CIS 5.21.02 k 17.9.2018

Finance

·         Opravena kontrola duplicity při uložení účetního dokladu pro faktury a ObD.

Mzdy

·         Opraveny sestavy soc. zabezpečení (nenulová položka Rozdíl) a sestava Integrace do PEI (nerovná se Má dáti/Dal) – v souvislosti s použitím nového sloupku pro Osobní volno v Hrubých doplňcích.

 

 

Verze CIS 5.21.01 k 14.9.2018

Finance

·         Faktury - korekce úhrady – umožněna oprava pro případ nesouhlasu úhrad na knihu faktur

·         Banka - ošetřeno nahrání chybného souboru s výpisem, který neobsahuje položky

Přímé dodávky

·         Pro Novou Paku byl upraven import Nopek tak, aby se ořezávaly levé nuly nejen pro číslice, ale i pro písmena.

Maloobchod

·         Přepočítací koeficienty se na prodejny exportují podle Data platnosti od.

Evidence majetku

·         Majetek ve stavu:

o   s každou změnou je nabídnuto okno, ve kterém lze do historie pohybů zapsat údaje: Datum pohybu, Text, Doklad

o   rozšířena kontrola období zařazení

·         Speciální – v úloze Oprava a mazaní historie pohybů přidány sloupce a umožněna oprava data pohybu, dokladu a textu, v aktuální období i kódu pohybu.

·         Sestava EMA-011 - Opis historie majetku (tlačítko H na kartě) – nově jsou vypsány údaje Datum pohybu a Text.

Mzdy

·         Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic při volbě solečného hesla.

·         Opravena chyba při tisku výplatnic – speciální formát nalevo do hrubé mzdy, napravo do čisté při odpovědi Ne na dotaz Zda chcete tisknout originál výplatnic.

·         Sestavy-Měsíc-Čisté – Integrace do účetnictví – odstraněn tisk prázdných stránek

·         Sestavy-Matrice - Seznam zam. aktivních v průběhu roku – přidán tisk zdravotní pojišťovny

·         Export hrom. Oznámení pro VZP – zajištěn formát souboru PC LATIN2

·         Export přílohy k žádosti o …(na OSSZ) – zajištěno kódování ANSI, odstraněno padání programu

·         Oprava ošatného na kredit  - u zam. pracujících na více úsecích se nyní správně sčítá ze všech úseků

·         Mzdový list hodnotový – přidán příspěvek zaměstnavatele na stravné (osvobozený od daně z příjmu) – za tímto účelem musí být na hrubých d. vyplněn buď Evidenční počet stravenek nebo Počet dnů pro stravné a na závodové větě (Limity/volby) musí být rozepsaná cena stravenky.

 

Verze CIS 5.21.00 k 28.8.2018

Finance

·         Číselníky – Práva uživatelů – zablokováno zobrazení systémových uživatelů.

·         Faktury – Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejné faktury v jednom ZL.

·         Banka – V importu výpisů z ČSOB (formát ABO) opraveno přebírání bankovních účtů s pomlčkou.

·         Zaúčtuj (pro všechny typy dokladů):

o    Upraveno plnění střediska a prodejny (S3, P3) v řádku účetního dokladu.

o    Při účtování faktury nebo ObD je na prvotním dokladu nastaven příznak blokace, a pokud dojde k pokusu o duplicitní zaúčtování ve stejném ZL, program situaci ohlásí. Neplatí pro doúčtování.

Obecný doklad:

·         Doplněn příznak blokace – pro zaúčtování stejného ObD v jednom ZL.

·         Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – upraveno dotahování účtovacích předpisů u dokladu s provizemi (název předpisu musí začínat „ICP“, je možno jej zkopírovat z předpisů GPM). Při variantě bez použití převodníku (viz novinky k v. 5.19) opraveno dotažení střediska.

·         Novinka: Připraven import elektronických stravenek firmy UP ČR (Obecný – Import dokladů – Stravenky – Elektronické stravenky UP (CSV)).

·         Import platebních karet UNICARD (ObD) – nový výběr možností pro import hodnot – nově lze přebírat i částku tržby, očištěnou o cashback (třetí volba, pro zaúčtování předpis AVa).

a)    Zůstávají možnosti, z jakých řádků souboru se hodnoty do Obd přebírají:

o    Sumárně za den

o    Po jednotlivých transakcích

o    Sumárně za den bez rozlišení typu karty

o    Elektronické stravenky (výběr dle začátečního čísla karty)

b)   Nově možno zadat, které hodnoty budou přebírány do řádků ObD (neplatí pro elektronické stravenky):

o    Hrubá částka (AV1), provize (AV2), čistá částka (AV3), cashback (2 řádky, minusem) (AV4, AV6) (= původní stav)

o    Hrubá částka (AV1), provize (AV2), čistá částka (AV3) (= volba Ne cashback)

o    Hrubá částka+cashback (AVa), provize (AV2), čistá částka (AV3), cashback (1 řádek, minusem) (AV4) (= nové)

Každá z těchto možností si doplní svůj konkrétní účtovací předpis.

c)    Dále je možno zaškrtnout volbu Zápis transakcí do databáze - to nesouvisí s plněním ObD, ale s plněním tabulky Prohlížení karetních transakcí (viz novinky verze 5.19).

Původně nastavené uživatelské volby by se neměly změnit.

·         Obecný – Import dokladů – Import platebních karet - Prohlížení karetních transakcí - nově je umožněn výmaz položek: vyfiltrování potřebných položek, klapka Vyber vše, Zruš výběr, dále Vymaž vybrané (=omodřené) položky. Mazání je nevratné.

Přímé dodávky

·         V importu Nopek pro Novou Paku je umožněn i import dodavatelských registrů s písmeny.

·         Pro Hořovice se v importu Uzeniny Beta bere datum dodání z čísla dodacího listu.

 

Maloobchod

·         nastavení importů do MIS přibyl údaj ID dod., který udává ID dodavatele využívané v Objednávkách prodejen a Externích cenovkách. Pokud si přejete tohoto partnera exportovat do pokladního systému, musí být tento údaj vyplněn.

·         Byl upraven export partnerů do POS. Nyní se exportují jen ti partneři, kteří mají v číselníku partnerů nastaven údaj Povolit doklady v POS na ANO. Export byl rozšířen i o údaje ID dodavatele. Proto je nutné nastavit tento příznak v parametrech importů do MIS. Pokud není nastaven, není možné partnera vyexportovat. V rámci exportu je možné určit, jestli má export probíhat jen na konkrétní prodejnu, anebo pro všechny. Pokud se exportuje pro všechny prodejny, můžete specifikovat export jen na prodejny vedoucí si zásobu samostatně, nebo na prodejny řídící cenu pomocí externích cenovek. Dále byl export upraven tak, aby se soubor exportoval do adresáře číselníků a tím pádem automaticky odcházel na prodejny. Nyní se pro každou prodejnu vytváří samostatný soubor ve tvaru par_xxx_*.txt, kde xxx je číslo prodejny.

·         V menu Sestavy\Prodejnost zboží\Odběry a prodeje je nová sestava, která zobrazuje prodej zboží po prodejnách v určitém období a jeho nákupy v stejném období (respektive se uvažuje předzásobení 5 pracovních dní. V případě potřeby může být po konzultaci toto období upraveno). Pokud zboží bylo prodáváno, nebo nakupováno za různé ceny, zobrazí se ve více řádcích. Údaj NCE Prod je připraven pro budoucí použití. Zatím obsahuje hodnotu 0.

·         Pro Velké Meziříčí byl připraven import ceníku BOVYS do číselníku akcí MIS. Import je také možné spouštět dávkou.

·         Do exportu pro Logio v Zábřehu byla přidána i prodejna 431 Zvole.

 

GDPR

·         Byla doplněna kontrola na to, zda roky exspirace jsou v GDPR za modul PAM zadány stejné jako v závodové větě PAM.

·         Bylo doplněno mazání údaje „kontaktní telefon“ v PAM.

·         Menu „Zpracovaní“ bylo rozděleno na dvě nová: „Akce na kopii DB“ a „Akce na aktuální DB“. Do akcí nad aktuální DB bylo přesunuto mazání osobních dat jednotlivých určených osob. Tyto akce je možné používat jen velmi opatrně a výhradně v situacích, kdy je potřeba smazat jejich osobní údaje (například pro vypršení doby, po kterou měly být evidovány). Akce by vždy měla být konzultována s odborným pracovníkem, který za data odpovídá (PAM, Členská evidence, Obchodní partneři atd.).

Mzdy

·         Sestavy-Měsíc-Srážky – oprava sestavy Rekap. kreditů – ošatné – při práci na více prodejnách v rámci měsíce opraveny částky ošatného.

·         Periodika-Měsíc-Zdravotní pojišťovny VZP – HO export dat pro el.odesílání – nově od 7/2018 přijímá VZP soubor s Hromadným oznámením (ICO.00) jako textový soubor v kódování PC LATIN2 (tedy s diakritikou).

·         Periodika-Měsíc – opraven Export stravného - zaměstn. kreditu – zobrazená data před exportem mají ve sloupku Kredit jak stravné, tak i ošatné – vedle je označeno buď „S“ nebo „O“ a za každým zaměstnancem je vidět částka celkem, která se bude připisovat na jeho kartu. Pro ZKD Sušice a COOP HB zůstal export v nezměněné podobě.

·         Při zaškrtnutí tisku kreditu na výplatnici v číselníky-závody-limity/volby – pro ZKD Sušici zůstává jimi požadovaný tisk kreditu, pro ostatní (kteří export na kredit využívají) se tiskne pouze 2řádková informace navíc (o dnech nároku a výši kreditu na stravné, příp. ošatné) na konci tisku výplatnice.

·         Ze zápočtového listu – odstraněn tisk pracovních neschopností (již není vyžadován), takže se ZL vejde na 1 stranu A4.

·         Periodika-Měsíc-uzávěrka – upraveno mazání a přesun dat do archivu nejen při rovnosti data výstupu zvýšeného o zadaný parametr ze závodové věty s aktuálním obdobím, ale i tehdy, když je vypočtené datum vyšší než aktuální období mezd. Pokud je zadán nenulový počet let po výstupu pro mazání dat, pak je při uzávěrce uživatel informován o mazání dat jednotlivých zaměstnanců a může ještě odpovědí na dotaz toto nenávratné zrušení dat zakázat.

·         Hrubé doplňky- záložka Náhrady(hodiny a dny) - nové pole Dny pro osobní volno -  před zadávací pole bylo vloženo 1 pole informační, ve kterém se zobrazí, kolik dnů osobního volna má již zaměstnanec v aktuálním roce vybráno (aktuální měsíc tam není započítán).

·         Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic u osob s více prac. poměry.

·         Při tvorbě XML souborů nastaveno kódování ANSI, aby nevznikaly problémy se zpracováním těchto souborů v programu PVS komunikátor.

·         Pro Centrální výrobnu Habry – zpřístupnění úlohy na zasílání výplatnic mailem.

·         Pro SD Kamenici – zajištění přenosu čísla manka (zadaného ve srážce na manko) při integraci z mezd do účetnictví.

·         Pro SD Volyni do hlavičky výplatnice znovu zařazen tisk osobního příplatku (dle jejich požadavku).

·         Číselníky-Matrice zaměstnance- záložka Srážky – znovu připomínám novou sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže je za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.  Na tlačítku Tiskárna je pak výběr sestav – buď Historie vybrané srážky nebo Součinnost.

 

 

Verze CIS 5.20.00 k 2.8.2018

Instalátor

·         Nyní instalační program detekuje existující instalaci CIS, a pokud ji nalezne, již nenabízí adresář pro instalaci CIS.

Výkony

·         Sestava Rozpis fakturace dle projektů

·         Zaúčtování – FV a ZL ve FIN jsou označeny jako zaúčtované a předané do UCT

GDPR

·         Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu PAM.

·         Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu Základní číselníky.

·         Knihovna pro uložení kopie databáze je stanovená napevno, do D:\Database\Do_PORS\, aby se minimalizovalo nebezpečí nechtěné anonymizace aktivní databáze. Nově je možné ji nastavit do jiné knihovny v CIS.INI:

[CIS34]

KOPIE=D:\DATABASE\DO_PORS

 

Pokud v CIS.INI uživatelsky přenastavíte ukládání kopie databáze do jiné složky, musíte změnit adresu databáze i v ODBC profilu CIS_AKOPIE, kde se data anonymizují.

·         Do menu Zpracování byla doplněna nová úloha „Nulování rodných čísel v aktuální databázi“. Maže rodná čísla všech osob a to i v historických datech. Tato změna je nevratná!

Členská evidence

·         Byla upravena sestava CE_02PL  - Seznam členů s datumem dvojího členství. Rodná čísla byla nahrazena datem narození.

·         Byl upraven a parametrizován výpočet podílů na HV pro Jednotu Kladno.

·         Pro Jednotu Uherský Ostroh byl upraven Výpočet vypořádacích podílů, tak aby počítal jiným způsobem členy vyřazené před 31.12.2013. Pro aktuální výpočet podle nových stanov je nyní zvlášť ukládána daň ze ZČP a z DČV I.

·         Byly vytvořeny nové sestavy CE_91UO - 2018 a CE_93UO - 2018. Sestavy jsou v menu Sestavy 4 a také v menu Sestavy UO. Jsou omezeny jen na členy s výpočtem podle nových stanov, tedy u sestavy CE_91UO – 2018 s úmrtím po roce 2013 a u sestavy CE_93UO – 2018 s ukončením po roce 2013.

·         V menu Opisy 1 byla vytvořena nová sestava CE_02ZOK – Opis členské základny podle ZOK §580. V ní jsou vypsány jen údaje stanovené v §580 Zákona o obchodních korporacích. Sestavu lze filtrovat a třídit všemi údaji v ní vypsanými. Například lze vybrat jen členy ve stavu nebo naopak vyřazené členy, případně členy s různými důvody vyřazení. Lze také vypsat členy, kteří nesplnili vkladovou povinnost k členskému vkladu.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_01RA opis členů s adresou a datumy. Je zařazena do menu Opisy 1.

Přímé dodávky

·         Pro SD Toužim byl připraven import faktur Molla formát XML z Pohody. Číslo importu je 207, kódové stránky = 0.

·         V importech faktur se pro COOP Pardubice plní do údaje SCE hodnota údaje NCE a koeficient se nastavuje na 1. Při založení nového zboží se automaticky nastavuje skupina koeficientů 999 – Zatížení v NCE.

·         V ručním pořizování dokladů se pro COOP Pardubice automaticky nastavuje koeficient 1 a SCE = NCE.

·         V číselníku zboží je pro COOP Pardubice zajištěno při zakládání nového zboží nastavení skupin koeficientů na 999 – Zatížení v NCE.

·         Nový import faktur STAS Tlustice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 196, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.

·         Nový import faktur Frajerová Hostomice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 24, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen. Do převodního můstku zadávejte prodejny bez levých nul.

·         Nový import faktur Augur Praha soubor *.XLSX. Číslo importu je 198, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.

Finance

·         Faktury – Program upozorní na chybu při pořízení dobropisu, pokud je částka k úhradě záporná (typ dokladu Dp (fd = 1), nikoliv ODZ).

·         Dobropis přijatý – datum potvrzení dobropisu je možno editovat i na pořízení, původně bylo umožněno pouze na opravě dokladu.

·         Rekapitulace ÚčD u FV – na seznamu vystavených faktur je zpřístupněno tlačítko pro rekapitulaci SUAU u vystavených faktur, doposud bylo pouze u přijatých. Zobrazuje i doklady doúčtování.

·         Opraveno dřívější označení Vr (nyní ODZ) na velkém seznamu a na příkazu k úhradě.

·         Doplnění minulé úpravy mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD (maže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává): Nově pro uživatele Zlín navrácení k původnímu stavu.

·         Zálohy – Opraveno odečtení záloh s 2. sníženou sazbou (v případě připojení volbou č.2 - tzn. pro uživatele, kteří vykazují DPH z FIN) v rozpisu řádku DAP a v porovnání DPH FIN x UCT(Rutiny - Kontrolní sestavy).

·         Připojování záloh v částečné výši u FV: upraveno zaúčtování upravených základů a DPH dle předpisu (hodnoty Z/DD..)

·         Upraven formulář FV č. 22 pro případ, kdy se jedná o skladovou fakturu s připojenými zálohami.

·         Úprava sestavy FIN_003_FaDvyu – připojené zálohy: Doplnění sloupců pro 2. sníženou sazbu DPH (na opravě faktury – pod klapkou Zálohy).

·         Generování DD – upraveno dialogové okno pro vytvoření daňových dokladů z přijatých záloh tak, že se nastavení z předchozího zpracování uloží pro další nabídku. Jedná se o údaje účtovací předpis, SÚ/AÚ a všechny zaškrtávací volby dole.

·         Odesílání PDF faktur emailem – nově lze hromadně odesílat PDF faktury včetně příloh, ty je nutno k faktuře předem připojit jako písemnost. Kvůli úpravě šifrování PDF faktur je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba – Nastavení.

·         Banka – úprava importu výpisů formátu BEST a EDIBEST.

·         Obecný doklad – na seznamu ObD (opravy a zaúčtování) jsou nově přemístěny (přehozeny) sloupce MD a Dal z účetního dokladu (nyní vedle čísla úč. dokladu) a sloupce MD a Dal z ObD (nyní na konci). Upozornění: Pokud máte (pro zrychlení načítání seznamu dokladů) vypnuto zobrazení čísla účetního dokladu (Zobraz ČÚD), pak se nezobrazují ani obraty z účetního dokladu.

·         Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – doplnění možnosti importu dokladu dle prodejen a operátorů (provize), nutno předem nastavit sazby (Číselníky – Převodníky k integraci)

·         Seznam pokladníků – po provedení případné změny jména v přístupových právech uživatelů se automaticky bude aktualizovat jméno v tabulce seznam pokladníků k zavedené pokladně.

·         Výběr importních souborů – v nabídkovém okně pro importy souborů do FIN byl pro přehlednost k názvu souboru doplněn i datum souboru.

·         Nabídka pásem ZL – setříděno dle číselného pásma

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice se do exportu akčních cen pro objednávkový systém pro VO Dačice exportují registry doplněné na 6 míst zleva nulami. Zajistí se tak provázání akcí v nabídkách objednávek.

·         Pro COOP Zábřeh byla upravena sestava Vydané slevy z promoakce aby zobrazovala promoakci od 2.7 - 8.7.2018.

·         COOP Velké Meziříčí se při dávkovém importu zpětných dodacích listů se při převodu položek na novou prodejnu nepřevádějí ceny na ceny platné na nové prodejně, ale ponechávají se ty staré. U ručního převodu se ceny nastavují podle zadání v dialogu.

·         Pro Velké Meziříčí se při kopii akce z VO nezakládají cenové hladiny. Návratová cena pro POS se použije přímo z údaje Návr.cena u položky pro všechny prodejny.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou byl upraven import ceníku z VO Soběslav, aby se neimportovaly položky mající nastaven příznak JenTerno na 1.

·         Byla upravena podmínka pro automatický export akcí z VO, aby se exportovala i akce, jejíž začátek nebo konec spadá do období od aktuálního dne do dne nastaveného v parametrech. Ošetří se tak stav, kdy ke změně v akci došlo po okamžiku jejího plánovaného exportu.

·         Pro Coop Hořovice je zajištěno, aby se při importech el. dodacích listů DESADV do MIS neimportovaly ty DL, které již byly vylikvidovány přes Přímé dodávky. Tedy Dodací list již má přiřazeno číslo faktury.

·         Na list i detail položek pohybů přibyly údaje Č. šarže a informace o Org a Odj původního dodavatele. Pokud je VO schopen tyto údaje přenášet plní se v rámci importů DL z VO.

·         číselníku prodejen přibyl údaj Evidovat šarže vína, který určuje, že se mají pro prodejnu zakládat a evidovat pohyby šarží vína. Standardně je nastaven na NE.

·         Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a velkoobchod posílá informace o šaržích v rámci DL, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů šarží.

·         Import pohybů podle karet přibyl údaj CashBack

·         V sestavách plateb podle karet přibyl údaje CashBack

·         Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a prodejna posílá informace o šaržích v rámci prodejek, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů šarží.

·         V menu Periodika\Spočti stav šarží je rutina, která spočte aktuální zásobu šarží. Dávku je možné spouštět plánovanou úlohou, kdy se šarže počítá pro následující den, než je poslední naplánovaná komunikace pokladen. Prodejny tak ráno mají k dispozici i šarže, které jim budou dovezeny v průběhu následujícího dne. Pro správnou činnost si vytvořte úlohu stavy_sarzi.cmd, do které napište následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo stavy_sarzi

·         V menu Importy\Export POS přibyly nabídky Export šarží a Export šarží – Dávka, které zajistí vyexportování aktuálního stavu šarží. Aktuální šarže je možné také vyexportovat naplánovanou úlohou.Vytvořte si úlohu export_sarzi.cmd, do které zadejte následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_sarzi

Mzdy

·         Odesílání PDF výplatnic emailem – byla odstraněna samostatná položka v menu. Funkce je nyní na samostatném novém čtvrtém tlačítku zleva (Odeslání PDF výplatnic emailem) v sestavě normálních výplatnic. Po stisknutí tlačítka se prochází postupně všechny výplatnice – u těch, kde je zadaný email, se odešlou emailem a ty zbylé se vytisknou na tiskárně. Nově se výběr šifrování PDF výplatnic provádí trvale v Modulu 19 - Údržba. Úlohu si můžete objednat za ceny dle našeho aktuálního ceníku.

·         Kvůli úpravě šifrování PDF výplatnic je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba – Nastavení.

·         Nově zajištěno, aby se u druhu prac. právního vztahu Člen statutárního orgánu, pokud má na Mzdy1 zadáno Minimální mzda Ano, dopočítával doplatek do minimální mzdy (neboť i takový případ může v praxi nastat).

·         Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl nový údaj Převádět na kartu – stravné+kredit Ano/Ne    Ošatné  Ano/Ne. Pokud používáte pro stravné na kredit srážku 57, zde si zadáte, co se bude exportovat do souboru, ze kterého se budou dobíjet karty zaměstnanců s jejich individuálním EANem. Dále přibyl nový údaj Za kolik let po výstupu nenávratně smazat data (i z archivu): tento už tam v minulosti byl a nyní tam byl navrácen, aby byla automatická možnost mazání starých dat.

·         Číselníky-Matrice- Osobní – do sekce Jiné byl přidán nový údaj EAN kred. Karty. Pokud již používáte srážky 57 či 58 pro export stravného na kartu, pak máte EAN vyplněn ve variabilním symbolu v příslušné srážce a my Vám tento údaj v matrici naplníme EANem z var. symbolu. Pro Vás jediná změna, že budete vyplňovat EAN přímo na matrici Osobní a do srážek 57 a 58 už se Vám bude přetahovat automaticky.

·         Sestavy-Měsíc-Srážky – doplněna nová sestava Rekap. kreditů – ošatné – tiskne se ze srážky s druhem č. 58

·         Sestavy-Měsíc-Čisté – Čerpání dovolené – doplněna varianta sestavy Dle kmenových středisek.

·         Sestava Mzdový/Platový výměr pro COOP Velké Meziříčí – v údaji pracoviště se tiskne místo výpl. střediska nově kmenové středisko (dle požadavku mzdové účtárny).

·         Personalistika-Sestavy- přidána nová sestava Obvodový plán dovolených s možností třídění dle inspektorů / instruktorů (dle požadavku COOP Velké Meziříčí).

·         Hrubé doplňky- na záložku Náhrady(hodiny a dny) přibylo nové pole Dny pro osobní volno. Budou sloužit pro zadání dnů osobního volna placených průměrem (většinou firmy poskytují 3 dny ročně, pokud tyto poskytují).

 

 

Verze CIS 5.19.00 k 11.6.2018

GDPR

·         Byl vytvořen nový modul CIS34 - GDPR.

·         Jsou v něm jmenovitě evidovány osobní a citlivé údaje podle jednotlivých modulů CIS. U nich je uveden důvod jejich evidence (odkaz na konkrétní právní normy, oprávněný zájem správce nebo osobní souhlas evidované osoby). Dále je zde uveden údaj, od kterého se odvíjí doba evidence i samotná doba evidence. Tyto údaje je možné uživatelsky měnit a udržovat.

·         Za jednotlivé moduly projektu CIS je možné vypsat seznam všech osob, jejich data již by neměla být evidována, protože uplynula doba, po kterou měla být archivována.

·         Dále je možné za každou evidovanou osobu v jednotlivých modulech CIS vypsat list s uvedením přesného datumu, kdy její data mají být smazána. Sestava obsahuje i právní důvody evidence.

·         Také je možné vypsat všechny osoby, jejichž osobní údaje budou exspirovat v určitém roce roku nebo intervalu let.

·         Dále modul obsahuje možnost vytvoření kopie databáze a mazání osobních údajů v ní. Případně smazaní osobních a citlivých dat konkrétních osob v aktuální databázi. Funkce mazání jsou jen na zvláštní oprávnění a nedoporučujeme je provádět uživatelsky, aby omylem nedošlo ke smazání dat v aktivní databázi.

Členská evidence

·         Byl upraven výpočet vypořádacích podílů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh.

·         Byl upraven výpočet vypořádání dalších členských vkladů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh. Aktuální stav doposud nevyplacených podílů se ze záložky Další podíly sumarizuje do údaje Další členský vklad III na záložce Finanční. Současně se také aktualizuje počet podílů.

·         Do menu Opisy1 byla doplněna sestava CE_02JH Seznam všech členů na šířku. Je zařazena i do individuálního menu Sestavy JH.

·         Byla upravena sestava CE - 56 PL  - Počty a součty k datu. Rodná čísla byla nahrazena datem narození.

·         Byla vytvořena nová sestava CE – 07PL - Počty podle kódů s datem narození místo rodného čísla.

·         Byla vytvořena nová sestava CE – 02PL1 - Seznam členů - široký s datem narození místo rodného čísla.

·         Do menu Sestavy 3 byla přidána sestava CE_77BE1, která je odstránkovanou verzí CE_77BE.

·         Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jindřichův Hradec.

 

Základní číselníky

·         Partneři – doplněny 2 nové údaje:

o    datum ukončení smlouvy – pro potřeby GDPR u partnerů / nepodnikajících osob

o    povolit zasílání faktur e-mailem – testuje se při hromadném zasílání faktur ve FIN (zároveň se pak testuje vyplnění mailové adresy v údaji e-mail)

·         Bankovní účty státní správy – v nové úloze ve FIN možno zjistit nepoužívané

 

Finance

·         Číselníky – úprava práv uživatelů:

o    povolení hromadného odesílání FV mailem – záložka Faktury

o    změna typu dokladu na seznamu faktur – umožněna správci systému FIN

·         Novinka: Faktury vystavené – možnost hromadného odesílání vystavených faktur emailem ve formě PDF souboru. Obsah emailů je možné šifrovat. Úloha je volitelná, v případě zájmu zašleme manuál.

·         Faktury – Přehled odeslaných PDF faktur - opis vystavených faktur, které byly odeslány mailem, včetně adresy.

·         Faktury - evidence záloh:

o    je doplněna sazba 10% - připojení zálohy, účtovací předpisy, generování DD z přijatých záloh

o    upraveno účtování v případě připojování daňových záloh v částečné výši

o    možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře z VOS/MTZ. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (nově umí zobrazit i řádky skladových položek).

·         Faktury – Doúčtování – doplněna další možnost pro sestavení účetního dokladu, a to Nové účtování (dle nastaveného účtovacího předpisu bez ohledu na původní účtování)

·         Úprava mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD – smaže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává

·         Rozšířen filtr nad sestavami Rutiny – Kázeň – Závazky-výpis o příkaz k úhradě

·         Kontrolní hlášení – umožněno doplnit datum do vloženého řádku v A5, B3.

·         Upozornění: Již od verze 5.13 je možno u dobropisů (Dp (fd=0) či záporný ODZ (fd=3)) vyplnit datum potvrzení dobropisu, a to již několika způsoby:

o    zadáním na opravě přijatého či vystaveného dobropisu,

o    zadáním konkrétního data u označených přijatých i vystavených dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu

o    vyplnění datem přijetí faktury u označených přijatých dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu

o    u elektronicky importovaných dokladů (import z COOPu) lze nastavit parametr, aby vždy bylo datum potvrzení dobropisu vyplněno datem přijetí faktury (datem importu)

Pokud je datum potvrzení dobropisu vyplněné, dostane se do data v řádku kontrolního hlášení.

·         Banka - Výpisy – Vyhledání - Nepoužívané bankovní účty státní správy – vypíše účty z číselníku Bankovní účty státní správy, které se od zadaného data ve výpisech nevyskytují

·         Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku (dle čísla terminálu, údaj č. 5 v řádku souboru), nebo (v případě nezaškrtnutí převodníku) dle čísla prodejny z textového údaje č. 3

·         Obecný – Import dokladů – Import platebních karet – ČSOB Unicard – nově možno zaškrtnout, že kromě zápisu do ObD se budou do databáze zapisovat jednotlivé pohyby (transakce) – tzv. Platební centrum. Pro možnost prohlížení a dohledání plateb je ve stejném menu volba Prohlížení karetních transakcí. Úloha je volitelná.

 

VO sklad / MTZ

·         Možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se k ní připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (s rozpisem odčítaných daňových záloh, včetně řádků skladových položek).

 

Mzdy

·         Periodika-Měsíc-Spořitelna- pokud oddeponujete srážku do ČS, pak tato oddeponovaná částka musí být zahrnuta jak do příkazu k úhradě do financí (to bylo již i dříve), tak do výstupního souboru pro Českou spořitelnu (to se nyní dodělávalo), pokud používáte sběrný účet u ČS.

·         V současné době ČS obesílá klienty, kteří u ní mají založen sběrný účet, že tento účet může být převeden na nový typ účtu, přičemž pův.číslo účtu ani poplatky se Vám nezmění. Pokud na tento nový typ nepřejdete, můžete spoření do ČS posílat po položkách přímo z Vašeho účtu. Pokud přejdete, zásadní změnou bude nahrávání příkazů do ČS – dříve jste nosili soubor na USB do ČS a pracovníci ČS data nahráli, po novu budete mít k účtu zdarma internetové bankovnictví BUSINESS 24 a přes něj si příkazy budete nahrávat do systému ČS sami, ovšem pouze v jednom z povolených formátů – ABO,CSV,CFD nebo XML.

·         Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 12.6.2018 končí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2018 . Je třeba si nainstalovat Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019.

·         Na stránce http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/  byl zveřejněn ke stažení  nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 platný od 2.5.2018 do 2.5.2019. Po jeho nainstalování si v kom. PVS najeďte na Nastavení certifikátů a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2019, on se po uložení natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ.

·         Byla provedena drobná vylepšení do PDF výplatnic zasílaných emailem. Úlohu si můžete objednat za ceny dle našeho aktuálního ceníku.

·         Pro COOP HB – provedena změna výše  základní odměny DPP s platností od 1.5.2018 (dle jejich požadavku).

Přímé dodávky

·         V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Na úrovni přímých dodávek se zatím nepoužívá.

·         Pro ZKD Sušice byl připraven import faktur BOVYS. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         V tisku Jen cenovek se zásobou byl zrušen příznak potlačení tisku cenovek. Protože se pak nezobrazovaly cenovky, pro zboží, které mělo zásobu, ale měli nastaven příznak potlačení tisku (například od poslední změny nedošlo k závozu, a prodejna měla nastaveno potlačit tisk bez závozu). Jelikož tato sestava se většinou používá pro tisk všech cenovek (např. po rekonstrukci prodejny), nemá význam v tomto případě potlačit tisk cenovek.

·         Parametrech modulu MIS přibyl údaj Dnů pro exp. akcí, který určuje počet dní před začátkem, nebo koncem akce, kdy se má exportovat akce do pos.

·         V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Tento příznak se nastavuje v dávkových exportech, nebo v případě, že se zvolí export akce na všechny prodejny.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou se údaj pro výpočet ceny v objednávkách z VO Dačice počítá z nákupní ceny. Dříve se počítal z předávací.

·         Byla vytvořena dávka pro automatické exporty akcí do POS. Tato dávka vyexportuje nastavení akcí z VO pro všechny prodejny, které si počítají ceny samostatně. Akce se pak na prodejnách importují podle nastavení naplánovaných úloh. Pro správnou činnost si vytvořte dávku export_akci_z_vo_do_pos.cmd, do které napíšete následující příkazy:

d:

cd d:\cis

d:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_vo_do_pos,

kde jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje k CIS. V současnosti se exportují pouze akce z VO, které začínají, nebo končí v termínu nastaveném v parametrech modulu MIS.

·         V pohybech přibyl údaj Č. šarže, který umožňuje evidovat šarži vína. Později bude využit po zjištění zásoby podle šarží.

·         V případě, že prodejnu zaváží VO s CIS, importuje se i údaj Číslo šarže a ORG a ODJ původního dodavatele.

·         Pro SD Nová Paka je v exportu číselníku na pokladny nastaveno posílání příznaku velkoobchodu.

·         Pro Velké Meziříčí se v tiscích sestav nad prohlížečem akcí připočítávají k řetězci 1 (vlastní) i prodejny řetězce 3 (pokladní systém).

·         Pro Velké Meziříčí je připraveno jednorázové založení pevných cen z excelovských souborů pro standardní import ceníků. Pro správný import je nutné nastavit ZUN ceníku na 200. Vlastní použití konzultujte autory projektu.

 

 

Verze CIS 5.18.04 k 14.5.2018

Maloobchod

·         Při exportu PLU s volnou cenou je pro COOP Velké Meziříčí potlačen export plu 9364 Losy.

·         Pro SD Kamenice je připraven export souboru akcí pro objednávky Lahůdky Slapy.

 

Mzdy

·         Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny úpravy vypočtených sloupků ve variantě sestavy pro COOP HB- přidán součet celkem za organizaci na konci sestavy.

·         Periodika-Měsíc-Integrace do účetnictví – opravena chyba připojení k databázi.

 

Verze CIS 5.18.03 k 11.5.2018

Obecné

·         Bylo opraveno vyhodnocení právě přihlášených uživatelů. Logika ignorovala nastavení uživatelů, aby se jejich připojení nezapočítávalo do licencí.

 

Finance

·         Import elektřiny a plynu z Bohemia Energy – opraveno dohledávání prodejen, setřídění soubory s plynem.

·         Import ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku (dle čísla terminálu, údaj č. 5), nebo (v případě nezaškrtnutí převodníku) dle čísla prodejny z textového údaje č. 3 v řádku souboru

·         Faktury – Přehled/Opravy - Hromadná změna – Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu – u označených přijatých faktur možno zadat, že datum potvrzení dobropisu bude vyplněno datem přijetí dokladu

·         Faktury – FV ze skladu (cis06) – možno změnit měnu pro částku k úhradě (partner musí mít území 203 = Česko). Tisk faktury s CM ve skladovém programu (možno z FIN přes tlačítko Doklad pod seznamem faktur, dále  Tisk – Tisk označeného dokladu)

Přímé dodávky

·         Byla upravena kontrola na úplnost zadání zboží v pořízení faktur. Dříve, pokud uživatel omylem zadal dodavatelský registr do interního, a ignoroval všechna ostatní varovná hlášení, tak se položka dokladu uložila. Ale nebyla vidět, a takový doklad pak nešel zapsat do archívu. Nyní již takovou položku nedovolí uložit a zobrazí chybové hlášení.

Maloobchod

·         Import historie cen z prodejny je upraven tak, aby se v případě, že se importuje soubor opakovaně, tak aby se zaktualizovaly ceny.

·         Z funkce pro zápis do historie cen jsou vynechány prodejny, které si vedou zásobu samostatně. Je to zbytečné.

·         Pro COOP Kladno je zjednodušen náhled na stav karty. Nepodstatné údaje jsou vynechány. Aktuální zásoba je na prvním místě a je zvýrazněna. Na druhém místě je zobrazována zásoba spočítaná k požadovanému dni.

·         V menu Zboží\Seznam šarží je možné zobrazit číselník šarží vína pro jednotlivé prodejny.

·         V menu Import\Exporty pos\Export šarží je možné vyexportovat šarže do prodejny.

·         U dobropisů z Vo Soběslav do Kamenice se pro lokálně oddělené prodejny začaly převádět čísla prodejen.

·         V menu Periodika\Stavy a přecenění\Ulož měsíční přec. POSKA je možné hromadně uložit sumární a položkovou sestavu přecenění pro prodejny, které si počítají přecenění sami. Předpokladem je, že již je nastaveno automatické stahování přecenění z prodejen. Sestavy se ukládají do adresáře, do kterého máte nastaveno ukládání přecenění. Pokud si přejete ukládat přecenění automaticky, vytvořte si na začátku měsíce naplánovanou úlohu, kde do parametrů zadáte tyto hodnoty:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo uloz_mesicni_preceneni

·         Při importech plateb podle karet se přenášejí i stravenky UP! card.

·         V přehledech a sestavách se zobrazují i úhrady pomocí UP! card.

·         V menu Zboží\Hromadné změny\Převod PLU jsou rutiny, které umožní hromadné přečíslování PLU na nová. Podrobnosti a postup budou s každým družstvem probrány individuálně. Pro navedení změn PLU je možné použít importní soubor ve formátu Excel. Pro přednastavení adresáře, ze kterého se má soubor načítat si nastavte v IMPORT.INI v sekci Zdroj proměnnou 26i_pplu.

 

Mzdy

·         Číselníky-Matrice –provedena oprava, aby při změnách či zakládání nových vět údaj o mailové adrese nebyl povinný.

·         V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili měsíční sestavy sociálního pojištění – rekapitulace na konci sestavy.

·         Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny úpravy vypočtených sloupků ve variantě sestavy pro COOP HB.

·         Integrace z mezd do účetnictví – Jednota Rakovník – ve mzdové účtárně je od této verze zapotřebí u srážek na manka, škody a pokuty zadávat do čísla manka 4místné číslo dlužníka+1místné č. manka, např. 92101. Program si toto číslo v účetnictví rozdělí takto: 9210 dá do č.dlužníka a 1 dá do č.manka.

·         Upraven výpočet odstupného, aby se použil správný průměr pracovně právní, a to z příjmů rozhodného období, tedy čtvrtletí předcházející datu výstupu.

 

 

Verze CIS 5.18.02 k 15.5.2018

Přímé dodávky

·         Pro SD Kamenici je zajištěno, aby se pro Vo Dačice a Vo Soběslav při pořizování akce zjišťovala návratová cena pro položku, podle návratové ceny akce s nižší prioritou. v případě, že se žádná akce s nižší prioritou nenajde, spočítá se návratová cena koeficientem z akční nákupní ceny.

Maloobchod

·         Pro SD Kamenici je zajištěno, aby se pro Vo Dačice a Vo Soběslav při pořizování akce zjišťovala návratová cena pro položku, podle návratové ceny akce s nižší prioritou. v případě, že se žádná akce s nižší prioritou nenajde, spočítá se návratová cena koeficientem z akční nákupní ceny.

·         Pro SD Kamenice se při importu DL z VO Soběslav a VO Dačice při předzásobení doplňuje do prodejní ceny cena akční z budoucí akce

 

 

 

Verze CIS 5.18.00 k 25.4.2018

 

!!! Na verzi CIS 5.18.00 lze upgradovat jen z verze CIS 5.17.00 !!!

 

Z důvodu rozsáhlých úprav při zjišťování volných čísel interních registrů zboží, zkontrolujte si po prvních importech v El. fakturaci, likvidaci faktur, či importu inventur, DL a akcí do MIS, že se správně zakládají nové položky zboží. Nové položky již nemusí být jen na konci seznamu zboží, ale i uprostřed. Proto je vhodné při hledání nově založených položek použít omezení údajem Datum.

Údržba

·         Do modulu se nyní přihlásí jen uživatel s rolí “Správce” (nastavení v modulu ZČ – Přístupová práva).

·         Upraveno počítání licencí při přihlášení pasivního uživatele do modulů.

Základní číselníky

·         Do číselníku přístupových práv byl přidán údaj stav, který povoluje/zakazuje přihlášení uživatele.

Elektronická fakturace

·         Při importu el. faktur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

Přímé dodávky

·         Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je pro VO Soběslav.

·         Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.

·         Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se v akcích pro prodejny 0 zakládal prv 110.

·         Při importu pohybů se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je pro VO Soběslav.

·         Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.

·         Pro COOP Zábřeh byly upraven výpočet údaje Obrat MO o rozdíl ze zaokrouhlení.

·         Pro SD Kamenice se při importu nového zboží z VO ignorují registry 888xxxx, jelikož nejsou důležité.

·         Pro SD Kamenice je připraveno sehrání souborů pro objednávky a doplnění prodejních cen do nich.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je připraven import katalogů pro objednávky z VO Dačice. V rámci tohoto importu se se odstraní původní prodejní cena, a nahradí se novou prodejní cenou stanovenou výpočtem koeficientem. Takto upravené soubory se pak odešlou na FTP pro objednávky prodejen. Pro správnou činnost je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_sop_32_0, kde 32 a 0 je org a odj dodavatele VO. Tato proměnná ukazuje na adresář, kde jsou uloženy původní soubory s katalogem pro objednávky. Dále je nutné v sekci CIL nastavit proměnnou 26i_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají archivovat naimportované soubory. A proměnnou 26e_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají ukládat upravené soubory, které se budou posílat na prodejny. Nezapomeňte si nastavit před vlastním importem stažení číselníku z FTP velkoobchodu.

·         Pro SD kamenice byl upraven výpočet ceny pro předzásobení. Nyní se při předzásobení kontroluje cena z pohybu čtvrt roku zpětně. Pokud žádnou cenu nenajde anebo je cena nižší, než je nová cena z předzásobení, použije se jako nová cena cena návratová z budoucí akce. Pokud se cena najde, a je vyšší, použije se cena z předchozího DL

·         Pro SD Kamenice, COOP Zábřeh, Kladno, Velké Meziříčí, Prahu Západ se v exportu zákazníků a zákaznických karet exportují jména a adresy pouze pro zákazníky, kterým je možné vystavovat faktury. Standardním zákazníkům se do jména naplní Zákazník a číslo zákazníka. Ostatní osobní údaje jsou exportovány prázdné.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import ceníku Bono-Bijou tak, aby se prodejní ceníková cena použila z importního souboru a zapsala se jak do ceníku, tak i do pevných cen. Dříve se prodejní cena počítala koeficientem.

·         Při importu pohybů, akcí, ceníků, inventur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

·         Při synchronizaci Hořovice - RDS se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.

 

Finance

·         Faktury – Korekce úhrad – doplněno mazání korekcí v úlohách Rušení dat ve FIN (Rutiny – Údržba) a Zrušení ZL (Faktury – ZL).

·         Opraven opis účetního dokladu na opravě přijaté faktury, nově doplněn příznak stavu ZL.

·         Banka – Přehled faktur k úhradě – nově zahrnuje i zahraniční faktury.

·         Zaúčtuj – výběr pásma účetního dokladu – opraveno setřídění, nyní vzestupně dle číselného pásma.

·         Úprava v podepisování dokladů (nenalezeno heslo).

·         Úprava importu z Bohemia Energy – součtování řádků FD dle odběrního místa.

 

VO sklad / MTZ

·         Umožněno vystavit fakturu s částkou k úhradě v cizí měně.

 

Mzdy

·         Pro SD Mor. Krumlov byla přidána možnost posílat výplatnice emailem v PDF souboru v Sestavy – Měsíc – Čisté – Výplatnice (v PDF do emailu). Emaily jsou odeslány automatizovaně vybraným osobám přes SMTP server. Kvůli GDPR je zde možnost PDF výplatnice zaheslovat. Podrobný přehled fungování je v samostatném souboru. K úloze je dále sestava Odeslané PDF výplatnice dle jednotlivých měsíců v Sestavy – Matrice.

·         V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili čtvrtletní a roční podklady a potvrzení pro sociální dávky, aby se tam ukazoval správný příjem (ne 2x ponížený o náhradu za údržbu prac.  oděvů, ale pouze 1x). Dále jsme zpětně od roku 2008 až do současnosti ponížili hrubý příjem o náhradu za údržbu prac. oděvů, neboť dle vyjádření některých kontrolních orgánů státu tam toto nepatří (na čistý příjem tato úprava nemá žádný vliv).

·         Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny drobné úpravy týkající se OON ve variantě sestavy pro COOP HB – ve sloupku OON2 mají svoji specifickou DPP, dále používají Dohody z rozdělení (dle obratu na prodejnách) a klasickou OON (ta je pod OON1) a navíc přibyl sloupek Celk.OON, který je součtem všech OON. Odstraněný sloupek se základní časovou mzdou, která se objevuje i v základní mzdě, je nahrazen tiskem „Č“, pokud se jedná o časovou mzdu.

 

 

Verze CIS 5.17.00 k 11.4.2018

 

!!! Vzhledem k úpravám v zabezpečení je nutné sladit Instalaci verze CIS 5.17.00 a verzí POS 2.00.00 tak, aby verze POS byla nainstalována bezprostředně po instalaci CIS na centrále. V opačném případě nebudou funkční programy Složenek a Vzdálené prohlížení v programech Poska.

O podrobnostech se informujte s autory projektu. !!!

 

Na verzi CIS 5.17.00 je nutné přejít i v případě, že budete instalovat nějakou budoucí verzí. Pokud tak neučiníte, nepůjde Vám aktualizovat verze z modulu Údržba !!!

Obecné

·         Interní úprava ověřování a zabezpečení jádra systému. Systém již nedovoluje používat dva uživatele se shodným jménem a jiným heslem. Dané úpravy reflektují požadavky GDPR a zvyšují zabezpečení informačního systému a Vašich dat.

·         Moduly Maloobchod, Přímé dodávky, El. faktury, El. dodací listy, El. platby byly upraveny na nové způsoby zabezpečení IS.

Základní číselníky

·         Byl upraven číselník přístupových práv. Nyní můžete přímo v tomto číselníku určit roli daného uživatele (Pasivní uživatel, Aktivní uživatel, Správce systému).

 

Evidence majetku

·         Při ukládání změny na okně majetku ve stavu se nyní zobrazuje dialog pro zadání data pohybu a textu (pokud jde o změnu, která se zapisuje do historie). Údaje se uloží do historie k zapisovaným změnám.

·         Nová pohybová sestava EM-376 Změny PC dle integračních skupin“.

·         Byly upraveny hlavičky všech sestav. Text “Adresa podniku:” byl nahrazen textem “Adresa:”.

 

Finance

Novinka:

·         Umožněn import řádků k fakturám za elektřinu a plyn od Bohemia Energy (rozúčtování prodejen).

Faktury:

·         Tisk vystavené faktury - doplněna možnost vytisknout podpis z číselníku přístupových práv (ZČ). Podpis je navázán na údaj „fakturu vystavil“. Zatím je připraveno na formuláři číslo 1. Požadavek tisku podpisu je třeba zadat v číselníku formulářů faktur (FIN – Číselníky).

·         Faktury – Hromadná změna - na přijatých Fa je umožněna změna daňového období podle data přijetí. Nově je připravena i varianta, která umožní změnit pouze daňové období zadáním měsíce a roku daňového období faktury, přičemž se datum přijetí nezmění.

·         Faktury – Přehledy/Opravy – na okně jsou připravena nová tlačítka: „ÚčD“ pro kontrolní opis zaúčtované faktury a „Rek“ pro tisk sestavy rekapitulace účtů. (Doposud tyto opisy byly uvnitř na opravě faktury.) Sestavy nově zobrazují také doúčtování dokladu.

·         ElFa (Import faktur z elektronické fakturace COOP) – datum potvrzení přijatého dobropisu: Při importu do knihy faktur ve FIN umožněno naplnit datum přijetí dobropisu datem importu FIN do FIN. Podmínky: a) je nastaven parametr, b) jedná se o přijatý dobropis (Dp či záporný ODZ), c) ve vstupním souboru není údaj datum potvrzení dobropisu vyplněn, d) jedná se o elektronicky importovanou fakturu. Pro nastavení parametru zašleme SQL na vyžádání.

·         Upravena možnost pracovat současně v jednom ZL pro pořizování nové faktury jedním uživatelem a účtování faktur jiným uživatelem tak, aby nedocházelo k vzájemnému blokování dat.

Obecný doklad:

·         ObD - Přehledy/Opravy: Do řádků na okně seznamu dokladů jsou doplněny obraty MD a Dal z účetního dokladu. Hodnoty se budou zobrazovat v případě, že je zaškrtnuto zobrazování čísla účetního dokladu.

·         Nový doklad není nutno pořizovat přes menu Pořízení, ale nově je na okně tlačítko „Nový“, a to do ZL, na kterém je aktuálně nastaven výběr. Pokud je ZL předán do modulu UCT, pak tlačítko přístupno nebude. Pro vytvoření nového ZL nutno použít úlohu Pořízení jako dříve.

·         V úloze „Kontrolní opis účetních dokladů za:“ na tlačítku „ZL“ je zpřístupněn tisk sestavy FIN_RFS-rekapitulace dle SÚ/AÚ pro všechny doklady vybraného ZL dohromady.

·         ObD – Import dokladů - Platební karty AVIZO z ČSOB form. UNICARD:

o    umožněno vynechat import řádků s hodnotami cashback (zátržítko „Ne cashback“ na vstupním okně)

o    doplněna možnost opisu vstupního souboru pro kontrolu a dohledání jednotlivých položek – tlačítko: „Načti soubor ke kontrole a prohlížení“. Povolen výběr pouze jednoho souboru, pro opis zpracovaného možno použít nové tlačítko „Načti včetně přejmenovaných“.

·         Import ICP: Obecný - Import dokladů - 8. Dobíjení kreditů – ICP.

Další:

·         Otevírání dokladů na oknech Přehledy/Opravy: Na seznamech faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů a obecných dokladů je možno použít doubleclick myší k otevření dokladu. (Pro faktury pouze do režimu prohlížení, nikoliv do režimu opravy.)

·         Přehled účetních položek – na tlačítku „Tiskárna“ je doplněna varianta úzké sestavy. Volba: FIN_UCP_VYB / FIN_UCP_VYB_u.

 

El. faktury

·         Pro COOP Kladno je zajištěno, aby se neimportovaly nulové faktury ze Staropramenu.

Členská evidence

·         Byla upravena sestava Štítky (3x8) A4 v menu Štítky. Texty byly posunuty trochu dolu.

 

Mzdy

·         Provedena úprava programu, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy (viz mzdový list či jiné sestavy, kde se zobrazuje hrubá mzda). Samozřejmě zůstává v platnosti, že se z této náhrady neodvádí daň ani pojistné.

·         Sestavy-Měsíc-Rozbory – oprava sestavy Statistický výkaz II. – do sloupce Prémií a odměn započten údaj – 2. volitelný text pro odměny.

·         Oprava evid. listů u žen na PPM – při zadání narození dítěte do matrice v pozdějším měsíci než kdy se dítě narodilo (při včasném zadání je to v pořádku) – oprava vyloučených dob (jdou tam jen dny před porodem) a oprava vykřížkování měsíců po porodu v rámci PPM.

·         Oprava integrace do účetnictví – srážka na kredit a výživné – č. zam. do osobního účtu, č. dlužníka = 0 (pro Jednotu Mor. Krumlov)

·         Sestavy-do data – Rekapitulace mzdového konta – oprava rozpisu hodin nem. dávek – u otcovské poporodní péče

·         Sestavy- do data – Mzdový list – hodnotový – do podmínek pro sestavu přidáno zadání roku. Pokud se nezadá, bere se automaticky aktuální rok. Pokud chcete mzdový list za minulé roky, musíte číslo roku zadat do podmínkového okna. Výhodou je, že už se nemusíte přepínat do starších dat.

 

Přímé dodávky

·         Podmínkové okno pro sestavy OS_401 a OS_407 se po uzavření sestavy znova zobrazí s původně zadanými podmínkami. Lze tak rychle měnit podmínky pro zobrazování těchto sestav.

 

Maloobchod

·         Při posílání mimořádných cenovek je možné na začátku dávky zvolit, jestli se mají cenovky tisknout, nebo jen zobrazit (tak, jak to bylo doposud), nebo rovnou ukládat pro odeslání. Dotaz na poslání změnového číselníku na pokladny se volí také před započetím dávky. Takže po potvrzení těchto voleb se zvolené nastavení použije pro všechny prodejny. Obsluha tak nemusí jednotlivé dotazy odklikávat pro každou prodejnu.

·         V prohlížeči pohybů je možné vytisknout cenovky z pohybu.

 

 

Verze CIS 5.16.03 k 31.3.2018

 

Přímé dodávky

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se při pořizování akcí pro VO Soběslav a VO Dačice po zadání Akční nákupní cena spočítala i Návratová cena. Výpočet proběhne pomocí koeficientu. Ten samý výpočet je možné vyvolat i stisknutím klávesy F3 přímo na údaji Návratová cena.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice povinný název akce.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je možné vytvářet stejná záhlaví pro stejné období, ale akce se musí lišit názvem. Je tak možné rozdělit velké akce na akce podle sledovaných značek.

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se při pořizování akcí pro VO Soběslav a VO Dačice po zadání Akční nákupní cena spočítala i Návratová cena. Výpočet proběhne pomocí koeficientu. Ten samý výpočet je možné vyvolat i stisknutím klávesy F3 přímo na údaji Návratová cena.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice povinný název akce.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je možné vytvářet stejná záhlaví pro stejné období, ale akce se musí lišit názvem. Je tak možné rozdělit velké akce na akce podle sledovaných značek.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou se v případě ruční přípravy cen a existence nevyplněné skupiny koeficientů zobrazí chybové hlášení, ale je možné ve výpočtu pokračovat.Toto by se ale mělo používat jen v krajních případech.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je potlačena aktualizace názvu zboží ze souboru Dl a ceníků

 

Verze CIS 5.16.02 k 26.3.2018

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je připraven import katalogů pro objednávky z VO Soběslav. V rámci tohoto importu se se odstraní původní prodejní cena, a nahradí se novou prodejní cenou stanovenou výpočtem koeficientem. Takto upravené soubory se pak odešlou na FTP pro objednávky prodejen. pro správnou činnost je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_sop_199_0, kde 199 a 0 je org a odj dodavatele VO. Tato proměnná ukazuje na adresář, kde jsou uloženy původní soubory s katalogem pro objednávky. Dále je nutné v sekci CIL nastavit proměnnou 26i_sop_199_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají archivovat naimportované soubory. A proměnnou 26e_sop_199_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají ukládat upravené soubory, které se budou posílat na prodejny. Pro vlastní provedení převodu si vytvořte dávku import_sop_vo.cmd, která bude obsahovat příkazy:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_sop_vo

·         V menu Importy\Import SOP pro objednávky prod je možné vyvolat zpracování katalogu importních souborů pro objednávky prodejen. Význam má zatím jen pro SD Kamenice nad Lipou.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou byl vytvořen export akcí pro objednávky SOP pro VO Soběslav. Tento soubor je možné na prodejnách sehrát společně se souborem SOP a začít tak využívat objednávání podle akcí.

·         Pro každodenní export akcí pro soubory SOP vytvořte dávku export_akci_sop_vo.cmd. která bude obsahovat příkazy:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_sop

·         V menu Importy\export akcí pro objednávky prod je možné vyvolat export akcí pro objednávky prodejen. Význam má zatím jen pro SD Kamenice nad Lipou.

·         V importu DL z VO pro Kamenici nad Lipou je zajištěno, aby se DL ze střediska 832 naváděli s DRS=52, ale dobropisy zůstávají s DRS = 1.

·         Pro SD Kamenice byl upraven import souboru ZALI z VO Dačice na novou strukturu.

·         Nad prohlížečem pohybů přibylo tlačítko Rychlé poslání, které umožní poslat daný DL na pokladny. Od tlačítka Tisk cenovek se liší tím, že pokud je datum dodání DL aktuálního, nebo nižšího data, zobrazí se dotaz na přepočet ceny. Pokud potvrdíte volbu ANO, dojde k přepočtu ceny k aktuálnímu dni a tím pádem je možné zrychleně poslat DL na pokladnu. Ostatní je již shodné jako na tlačítku Tisk cenovek.

·         Pro SD Kamenice bylo na prohlížeči pohybů doplněno počítání prodejní ceny pro položky, které v okamžiku importu neměli platný koeficient, nebo neměli přiřazenou skupinu koeficientů.

·         Nad sestavou Porovnání tržeb byl opraven výpočet údaje Poměr v grupách a skupinách. Nyní se počítá pro každou skupinu z vysoučtovaných údajů.

 

 

Verze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

·         Pro SD Kamenice je upraven import z VO Soběslav. Pro DL s datem dodání 1.4.2018 a vyšším se nepřebírá Prodejní cena, ale přebírá pouze nákupní cena. Prodejní se počítá podle standardního algoritmu pro výpočet ceny.

·         Do nabídky skupin koeficientů na číselníku zboží a v tabulce přepočítacích koeficientů se v údaji název zobrazuje navíc ještě číslice skupiny koeficientů. Takže je možné při výběru rozlišit jednotlivé koeficienty stejného názvu. Dříve to v případě, kdy dvě platné skupiny měly stejný název, automaticky vybíralo první skupinu v nabídce a na druhou se nedalo přepnout.

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice je upraven import z VO Soběslav. Pro DL s datem dodání 1.4.2018 a vyšším se nepřebírá Prodejní cena, ale přebírá pouze nákupní cena. Prodejní se počítá podle standardního algoritmu pro výpočet ceny.

·         Bylo upraveno ruční pořizování DL pro SD Kamenice a VO Soběslav. Nyní se po zadání registru, nebo EANu automaticky doplní platná nákupní a prodejní cena. Údaj NCE byl povolen pro editaci.

 

Verze CIS 5.16.01 k 8.3.2018

Přímé dodávky

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import COOP Moravec ponožky. Do dodavatelského registru se plní hodnota z údaje EAN Kód.

·         V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.

·         Číselníku zboží se IČ původního dodavatele a jeho název se vyplňuje podle zvolené skupiny koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak tento údaj zůstane prázdný.

·         Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.

·         Byla opravena navigace na listboxu pro výběr skupin koeficientů.

·         V číselníku přepočítacích koeficientů bylo upraveno zadávání skupiny koeficientů.

·         Přidán způsob zaokrouhlování J.Hradec 2017 podle specifikace zadání SD J.Hradec a Kamenici nad Lipou.

·         Přidán způsob zaokrouhlování Volyně 2018 podle specifikace zadání SD Volyně.

·         Pro Import z VO Kaplice pro J.Hradec je zajištěno, aby se pro Lahůdkárnu do zatěžovací ceny importovala nákupní cena.

Maloobchod

·         Pro SD Kamenice je upraven import souboru ZALI*.CSVVO Dačice. Nyní se aktualizuje i údaj IČ pův. dodavatele.

·         V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.

·         koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak tento údaj zůstane prázdný.

·         Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.

·         pro COOP Kladno je možné provést naplánování přípravy sestavy ročního porovnání tržeb. V případě dávkového výpočtu se přepočítají hodnoty za minulý měsíc. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu, jejíž parametry budou:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo vypocet_porovnani_trzeb

·         číselníku zboží byla rozšířena nabídka omezení prodeje o volbu Zakázat stravenky a Od 18ti let a zakázat stravenky, která umožní nastavit volbu zákazu prodeje konkrétního zboží na stravenky. Verze POS tyto omezení začne podporovat od verze POS 1.01.56. Tento příznak se nastavuje také při importu Dod.listů a Akcí z VO, který používá CIS.

·         Pro COOP Velké Meziříčí je v importech pohybů POS potlačeno automatické generování protipohybu na ZDL z prodejny pro prodejnu, která se zaváží.

 

Mzdy

·         Zprogramování nové úlohy stravenek na kreditní kartu dle požadavku uživatele  - pro Jednotu Podbořany.

·         Sestava – Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech z DPP – oprava tisku volných listů za sestavou.

·         Opravena kontrola fondu prac. doby při zadání otcovské dávky poporodní péče

·         Výplatnice – přidány pracovní dny otcovské

·         Upozornění: - k verzi CIS 5.16.00 a vyšší je nutné mít staženou a nainstalovanou verzi PVS komunikátoru alespoň 4.33, aby Vám správně fungoval dokument NEMPRI17. Před instalací volejte ing. Ježkovou kvůli sdělení nového kódu pro kontrolní knihovny!!!

 

 

Verze CIS 5.16.00 k 27.2.2018

Členská evidence

·         Byla doplněna další sestava štítků „Štítky (3x8) A4 ZL“. Je zařazena do menu Štítky a do individuálního menu Sestavy ZL.

 

Mzdy

·         Zprogramování nové nemocenské dávky  - Otcovská poporodní péče. Tuto dávku je možno čerpat od 1.2.2018, lze na ni nastoupit nejdéle v době 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Podpůrčí doba otcovské je 7 po sobě jdoucích kal. dnů. V čistých doplňcích na záložce Nem.dávky má tato nová dávka kód 41. Dny otcovské se započítávají do vyloučených dob. Na výplatnici se zobrazuje řádek s čerpáním kal.dnů otcovské. Po založení této dávky lze přes tlačítko tisk vyvolat sestavu Příloha k žádosti o …, která byla též aktualizována na vzor I/2018 – rozšíření hlavičky o Otcovskou, na 2. straně tiskopisu rozšíření na řádku f) a dole doplněn e-mail. Upraveno též prohlížení a oprava NEMPRI a zároveň upravena konverze do NEMPRI.XML pro elektronické odesílání na OSSZ.

·         Do sestav ZPS – do odprac. doby započteny též odprac. hodiny pro inventuru jako je tomu na mzdovém listě.

·         Potvrzení o zdanit. příjmech – odstraněn problém s tiskem období  a podepsaného prohlášení v některých konstelacích dat při souběžných prac.poměrech. Přes dvojklik myší na konkrétním políčku lze měnit některé údaje na sestavě – pozor, pokud chceme měnit vytvořené potvrzení, zadejte si do vstupní podmínky osobní číslo jediného konkrétního zaměstnance, neboť změny se promítají do všech vytvořených formulářů. Lze měnit období v měsících od-do v hlavičce, adresu bydliště a údaj „podepsal“. Když bychom např. chtěli změnit, že podepsal 1-9 na 1,4-9, musíme změnu provést natřikrát – „1“ změnit na mezeru, „-„ změnit na mezeru, „9“ změnit na „1,4-9“.

·         Zápočtový list – při nezadaném vzdělání na matrici se do zápočt. listu nedotahuje text „Základy vzdělání“, ale zůstane tam prázdné místo a je samozřejmě možné údaj změnit výběrem z nabídky.

·         Pro ZKD Sušice – oprava , aby se při částečném sražení manka o tuto částku snížil dluh.

 

Finance

·         Oprava volání sestavy FIN_U12 – opis účetního dokladu na menu „Oprava faktury”.

·         Upravena chybová hláška při pořízení vystaveného dobropisu pro partnera bez bankovního účtu.

·         Opraveno datum dopisu u volitelných dopisů partnerům (např. potvrzení pohledávek).

Velkoobchod

·         Je připraven import požadavků na prodejnost pro vyhodnocování objednávek mezi velkoobchodem a MIS. Podrobnosti nastavení sdělí autoři projektu. Pro správnou činnost je nutné nastavit na velkoobchodní databázi v modulu 26 v menu Údržba\seznam velkoobchodů a doplnit tam informaci o VO stejně, jako je nastavena v MIS.

El. dodací listy

·         Pokud je nastaven v Parametrech El. dodacích listů COOP údaj Přenos dávkou na ANO, provede se při importu DL rovnou operace Přenes do tabulek a zavření okna importu. Tato volba by se měla nastavit pouze v tom případě, když již jsou DL od všech dodavatelů odladěny, nebo slouží pouze pro rozklíčování DL a jejich automatické odeslání na další databáze (např. Centrála – VO).

·         Byla vytvořena dávka pro import El. dodacích listů COOP, pro ta družstva, která mohou DESADV importovat dávkově. Pro správnou činnost si vytvořte dávku CMD, do které si napište následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo prvotni_import_desadv

Maloobchod

·         Při výmazu nepoužívaných registrů z pokladen se při vytváření exportu s EANy pro výmaz z pokladen ještě kontroluje, jestli daný EAN nepoužívá jiný registr. Pokud ano, nebude EAN z pokladen odstraněn, ale mazaný registr bude možné odstranit.

·         Byl naprogramován import/export požadavků na prodejnost zboží pro objednávkový systém Velkoobchodu.

·         Bylo naprogramováno vyhodnocování prodejnosti zboží pro požadavky na prodejnost pro objednávkový systém VO.

·         V importu závěrek se nyní importují i údaje Majetkové podíly, Dotace pokladny ČV, Dotace pokladny SD, Cestovní výdaje.

·         V exportu akcí z MIS do POS se exportují pouze prodejny, které jsou aktivní, jsou typu prodejna, mají nastaven příznak Zboží zakládá POS na ANO a mají povolenu komunikaci v MIS.

·         Na pořizováku Požadavků na prodejnost přibylo tlačítko Nastav min. zásobu, která zobrazí prodejnost za období a umožní nastavit minimální zásobu pro objednávky POS.

 

 

Verze CIS 5.15.01 k 7.2.2018

Základní číselníky

·         V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.

Přímé dodávky

·         V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.

·         Nový import Klášterecké masné pochoutky soubor EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky = 852 a 1250.

·         Nový import Emil Gaigher soubor EDI. Číslo importu je 9, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         Pro jednotu Nová Paka se při importu účtenek pro Autocont doplňuje číslo akce. Toto číslo se pak přenáší i do souborů posílaných do Autocontu.

 

Mzdy

·         Sestavy-Měsíc – Čisté – do sestavy Zálohových a srážkových daní, do sestavy Integrace do účetnictví a Součet čistých mezd za závod doplněny částky srážkových daní vygenerovaných ne z DPP, ale z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.

·         Sestavy-Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech – doplněn tisk období od-do do řádku č.18 – sleva na studenta.

·         Pro Jednotu Vimperk- oprava výpočtu základní mzdy za přesčas (nepřepočítávání podílovky odprac.hodinama)

·         Celkový výpočet čistých mezd – opravena chyba při výpočtu srážkových daní, pokud se vyskytují oba 2 základy srážkových daní, jak z DPP, tak i z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.

·         Sestavy-Matrice – přidána nová Sestava zaměstnanců s emailem pro Jednotu Mor. Krumlov.

·         Přidána kontrola správného tvaru emailu na Matrici zaměstnance.

 

 

Verze CIS 5.15.00 k 30.1.2018

 

Evidence majetku

·         Majetek ve stavu: S doplněním CZCC se vymaže údaj SKP, KPOZ a CZCPA. S doplněním  SKP či CZCPA se vymaže údaj CZCC a KPOZ.

·         Přidáno upozornění před uložením daňově odpisovatelného majetku na hodnotu 0 v daňové sazbě. 

·         Sestavy – Roční: aktualizována sestava EM-158.

 

Finance

·         Byl připraven import elektronických stravenek firmy Benefit Management.

·         Přijatý ODZ – doplněn Daňový režim.

·         Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky - opravena varianta č. 5, kdy v určitých případech docházelo k vynulování ORG v účetní položce. Informace o partnerovi pak chyběla v přehledu účtování ve FIN nebo v předběžném kontokorentu.

·         Do textu účetní položky se z přijatých faktur nově nepřenáší text „El.faktury“.

·         Opraveno třídění a filtrování na sestavě Obraty

Upozornění:

Pro správnou funkci kontroly partnerů na registr plátců DPH musíte mít nainstalovánu verzi nejméně CIS  5.14, a  to nejen na stanicích, ale také na serveru, kde se kontrola spouští. Jak zkontrolujete:

·           Kontrola na registr plátců DPH: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – Informace od webové služby pro zjišťování plátců DPH – údaj Datum a Čas musí být aktuální, protože úloha by se měla spouštět každou noc.

·           Kontrola zveřejněných účtů: Pokud správně probíhá, tak nově zadaný bankovní účet partnera (plátce DPH) bude druhý den označen jako zveřejněný nebo nezveřejněný.

·           Kontrola na insolvenční rejstřík: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – Seznam insolventů – údaj K datu by měl být aktuální, úloha probíhá nejspíše o víkendu.

Přímé dodávky

·         Pro Jindřichův Hradec byla vytvořena sestava OS_DUJHD Dobropisy k uhrazení.

·         V sestavě OS_VNJH Vyhodnocení nákupů bylo změněno zobrazování údaje Dod.list.

·         Podmínkové okno pro sestavu OS_402 Dodavatel na ORJ se po uzavření sestavy znova otevře a přednastaví se v něm naposled zadané hodnoty.

Maloobchod

V importu ceníků z VO se nyní aktualizuje i údaj Omezit prodej.

 

Mzdy

·         Sestavy-Do data – pro rok 2018 zakomponován nový vzor č. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, dále nový vzor č. 5 Potvrzení o zdan. Příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce, nový vzor č. 2 Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh., nový vzor č. 22 roční sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění.

·         Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady pro rozbory – dle činností a úseků – do součtu za úsek přidán součet Kč průměrem.

·         Pro ZKD Sušice – naprogramován celek zaměstnaneckých stravenek.

 

 

Verze CIS 5.14.00 k 15.1.2018

Ostatní

·         Před koncem roku 2017 došlo na straně poskytovatele dat k úpravě zabezpečení webové služby, která poskytuje data o nespolehlivých plátcích DPH. Proto byla provedena úprava rutiny pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH. Došlo ke změně v zabezpečení komunikace. Bez této úpravy je zmíněná rutina nefunkční!

Přímé dodávky

·         V menu Číselníky\Číselník původních dodavatelů VO je možné evidovat IČ pro jednotlivé původní dodavatele VO. Budou se využívat v skupinách koeficientů, případně na rozborových sestavách.

·         Byl upraven Číselník skupin koeficientů. Přibyl údaj IČ původního dodavatele. Byla rozšířena délka údaje Skupina koeficientu na 9 míst. Standardně se využívají 3 místa pro Přímé dodávky a 4 a více pro VO.

·         Bylo upraveno menu pro otevírání skupin koeficientů. Pro SD Kamenice nad Lipou se ještě zobrazí nabídka pro Skupiny pro PD, Skupiny pro VO Dačice a Skupiny pro VO Soběslav. Pro ostatní družstva se zobrazí pouze nabídka Všechny skupiny, která zajistí zobrazení všech skupin koeficientů.

·         Číselníku zboží přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního dodavatele. Tento údaj bude využit později.

·         Bylo odstraněno chybové hlášení, že data zamkl jiný uživatel pro případ, kdy se v rámci pořizování uživatel přepne z položek do záhlaví a nazpět, aniž by mezi tím provedl uložení záznamu. Pak se zobrazilo výše uvedené chybové hlášení.

Maloobchod

·         Při zakládání skladové karty po importu ceníku, nebo akce se v případě chyby při zakládání skladové karty pokračuje zakládáním skladové karty na další prodejně. Dříve se zakládání ukončilo a pro další prodejny se již nezaložila. Sníží se tím počet nezaložených skladových karet po importech.

·         Při zakládání nové skladové karty se v případě neověření existence skladové karty ověří ještě jednou těsně před jejím založením. Omezí se tak vznik duplicitních skladových karet pro případ, kdy se současně nahrává inventura a některý z dalších importů, který tuto kartu také zakládá.

·         Při výmazu nepoužívaných registrů se při exportu pro pokladny, které jsou řízeny z centrály, exportují pouze ty EANy od registrů, které nejsou v konfliktu s registry, jež se nemají odstraňovat. Dojde tak jen k vymazání nepoužívaných registrů na Centrále, ale EANy pro pokladny zůstanou na pokladnách dostupné pro registry, které se nemazaly.

·         Pro COOP Zábřeh jsou nad prohlížečem závěrek sjednoceny výpočty údaje Obrat MO na stejný vzorec (místo údaje Obrat se počítá Obrat MO). Jedná se o sestavy Tržba prodejny po dnech, Tržby po prodejnách a Porovnání tržeb.

·         Pro COOP Zábřeh je upraveno zobrazení údaje Zák. slevy. Nyní se z něj odečítají Členské kupóny, které jsou v samostatném údaji.

·         Pro SD Kamenici je zajištěno předzásobení v importech DL z VO Soběslav. Předzásobení se automaticky začne vyhodnocovat pro datum dodání 25.1.2018 a vyšší.

·         Při vyhodnocování změn se při posílání zboží na pokladny nově kontroluje i údaj Omezit prodej. Nyní, pokud dojde k jeho změně, automaticky se zboží posílá na pokladny.

·         Číselníku zboží a v Kartě zboží MIS přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního dodavatele. Tento údaj bude využit později.

·         Při importu zpětných DL se zakládají nové skladové karty jak pro přírůstek, tak i úbytek. Současně dojde k aktualizaci zásob pro položky z pohybu.

 

Finance

Přenesená daňová povinnost:

·         Číselníky – Typy plnění z hlediska DPH - byla zavedena položka 99 – Více typů plnění.

·         Fakturu s  typem plnění 99 (kombinovaný typ plnění) nelze vystavit ve FIN, lze ji zapsat pouze z modulu VOS.

·         V modulu VOS je možno vystavit fakturu/DD s typem plnění 99, která může obsahovat běžné plnění i plnění v režimu PDP.

·         Vystavené faktury s typem plnění 99 mají na opravě faktury ve FIN tlačítko PDP, pod kterým jsou rozepsány součty za položky v režimu PDP, a to dle předmětu plnění. Tyto hodnoty lze nastavit do předkontace – hodnota PDP/částka.

·         Přiznání a KH generované ve FIN umí tyto položky zpracovat.

·         Na přiznání a KH generovaných z UCT se nic nemění, v případě typu plnění 99 se předmět plnění do řádku KH dotáhne tehdy, pokud částka v řádku KH je rovna částce v tabulce PDP na faktuře.

·         Přenos faktur s tímto typem plnění (včetně tabulky PDP) je možný pouze přenosem mezi databázemi CIS, nikoliv souborem.

Obecný:

·         Upraveno kódování v importu karetních transakcí.

·         Opravena chybová hláška na některých PC při otevření dalšího nového ObD.

·         Upraven návrat kurzoru na konkrétní řádek při mazání řádku ObD.

·         Zobrazení čísla ÚčD při otevření seznamu ObD (přepínač Zobraz ČÚD, při vypnutí slouží pro zrychlení načtení seznamu dokladů) bude nastaven dle posledního zadání konkrétního uživatele (podle tabulky cis04nastav).

Jiné:

·         Doplněn dokumentační popis názvů souborů a cest na okně pro export pohledávek do XLS pro ČSOB.

 

Velkoobchod

·         Umožněno vystavit fakturu/DD s režimem PDP

·         V číselníku zboží musí být registry, které podléhají režimu PDP, označeny a zvolen správný předmět plnění výběrem z tabulky Typů plnění ve FIN (typ plnění = 25).

 

Mzdy

·         Sestavy-Čtvrtletí – Podklad pro výpočet prémií (spec. Sestava pro COOP Vel.Mez.) – do sestavy jdou jen zaměstnanci, kteří jsou odměňováni časovou mzdou.

·         Uzávěrka do dalšího roku – do nároku dovolené se přenáší i nárok na benefitní dovolenou u těch zaměstnanců, kterým už nárok dříve vznikl.

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2018

·         Mění se ustanovení §6 odst.4 zákona o daních z příjmů – zjednodušeně řečeno budou 2 limity pro odvod srážkové daně při neučiněném prohlášení k dani : 1) měsíční odměna v úhrnu 10.000,- Kč pro DPP u jednoho plátce a                              2) 2.500,-Kč pro ostatní příjmy v měsíčním úhrnu u jednoho plátce

·         Roční vyúčtování daně -  ve vyúčtování lze uplatnit zpětně od začátku roku 2017 až do 6/2017 vyšší slevy na 2. a 3. a další dítě, které byly uzákoněny až od 7/2017. Za rok 2017 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2017   11.000,- Kč. Došlo též ke zvýšení nezdanitelné části základu daně u penz.připoj. se stát. příspěvkem (příp. doplňkového penz. spoření) a životního pojištění z 12.000,- na 24.000,-

·          Roční vyúčtování daně -  za rok 2017 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 66.000 (6*11.000,-).

·         min. mzda se zvyšuje –z 11000,- na 12200,- Kč měsíčně nebo 73,20 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)

·         průměrná mzda pro rok 2018 – 29.979,- Kč

·         max. strop pro SP – 1.438.992,- (48 násobek průměrné mzdy

·         vym.základ pro pojistné na veřejné zdrav. poj. hrazené státem se zvyšuje na 7177,- Kč

·         s platností od 1.1.2018- daňové zvýhodnění na 1.dítě – se zvyšuje z 13.404,- na 15.204,- ročně / 1.267,- měs., na 2.dítě zůstává 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., na 3. a další dítě zůstává 24.204,- ročně/ 2.017,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky dvojnásobné

·         nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 6.100,- Kč

·         nové výše zaručené mzdy

·         nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2017 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují –z  5.822,- na 5.928,- Kč

·         nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény

·         red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.000,- Kč, 2. – 1.499,-Kč, 3. – 2.998,- Kč

·         mění se též % u výpočtu nem. dávek od 31.dne do 60. na 66%, od 61.dne na 72%

·         od 1.2.2018 bude možné čerpat novou nemocenskou dávku – tzv. otcovská poporodní péče

·         red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 175,- Kč, 2. – 262,33 Kč, 3. – 524,65 Kč

·         zastropování důchodů max. věkem při odchodu do důchodu 65 let – je třeba spustit program z menu Periodika-Jednorázové         Výpočet data nároku na star. Důchod, který přepočítá a uloží nové nároky na starobní důchod.

 

 

Verze CIS 5.13.01 k 31.12.2017

Maloobchod

·         Byla upravena sestava nainstalovaných verzí na pokladnách. Nyní se zobrazují verze pro všechny pokladny, které mají povoleno komunikovat.

·         Byl upraven import akcí a Dod.listů. Nyní se aktualizuje DPH nezávisle na změnách v ostatních údajích.

 

 

Verze CIS 5.13.00 k 15.12.2017

Obecné - GDPR

·         Implicitně je nyní nastaveno šifrování spojení (TDS protokol) mezi databázovým serverem a CIS. Šifrování je realizováno interním algoritmem SAP SQL Anywhere.

Mzdy

·         Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku OON bylo na řádek Odstupné,odch. přidáno políčko pro zadání kolikanásobek prům. měsíčního výdělku se vyplácí jako odstupné. Toto se využívá jednak k samotnému výpočtu odstupného (pokud jsou dosažitelné všechny údaje potřebné pro výpočet) a posléze také při výpočtu exekučních srážek, kdy k odstupnému se má přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutého najednou (předem). V praxi to znamená, že základní nezabavitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

·         Pro COOP Velmez – hrubé doplňky – po zadání odprac. hodin se dotahují dny, tyto se kontrolují na max. fond pracovních dnů v měsíci.

·         Personalistika-Sestavy- Státní pojištěnci dle druhu důchodu – přidáno kmen. středisko.

·         Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na list přidán nový údaj – průměr pracovně právní.

·         Sestava Součinnosti s exekutory – do tabulky exekucí přidán sloupek s informací o typu exekuce – Výž.=výživné, Pp=přednostní pohledávka, Np=nepřednostní pohledávka

·         Do exportu pro COOP HB – doplněno pracovní zařazení

·         Sestava Odprac. hodiny na DPP – dříve byla tato sestava po jednotlivých prac. poměrech, takže když někdo pracoval část roku na DPP, pak přešel na HPP a dohoda mu byla zadávána u HPP na záložku OON, pak se tyto dohody nekumulovaly dohromady. Nyní je sestava součtována za zaměstnance, čímž je zajištěna viditelná kontrola odpracovaných hodin u 1 zaměstnavatele (max. 300 hodin ročně).

·         Pro ZKD Sušice – úpravy programu na vyžádání zákazníka – stravenky na zaměstnanecký kredit.

 

Finance

Faktury:

·         Výstup pohledávek do souboru – v menu Rutiny – Kázeň - Export pohledávek do XLS

·         Faktury vystavené – Hromadná změna – umožněna změna daňového období (např. posun nepotvrzených dobropisů). Změnu účtování (účtovacího předpisu) nutno provést ručně!

·         Zahraniční přijaté faktury - řádky příjemek možno zadat již při pořízení

·         Skladové FV (účtované z cis06) – opis účtování na tlačítku UCT

·         FD likvidované přes Přímé dodávky – seznam Dodací listy (na záložce Řádky) – možnost třídění sloupců, doplnění typu účtování (slevy apod.)

·         Doúčtuj – opraveno plnění hodnot v nabídce „stornopoložky + nové účtování“.

·         Pořízení faktury – nabídka partnerů – je zobrazeno IČO původního dodavatele, pokud je u partnera zavedeno

·         Přehled/Opravy – zobrazení IČO v detailu (nad řádky faktur)

·         Ikonka Vyhledání faktury dle partnera a částky - doplněno hledání dle IČO

·         Zaúčtování – doplněn název SUAU, prodejny a partnera

·         Výjimka pro účtování importovaných (Integrace – Import z OZ) FV z BOSS (konkrétní uživatel)

Banka:

·         Bankovní výpis – opraveno rozkliknutí souhrnné úhrady pro faktury se stejným variabilním symbolem (ČEZ)

Obecný doklad:

·         Novinka: Import DPH z prodejen (soubor XLS z BOSS) do ObD

·         Doplněn název SUAU a prodejny z aktuálního řádku

Sestavy:

·         Rutina – Saldo – Obrat – do součtových řádků přidána částka obratu za zboží bez 0% DPH

·         Upraven Likvidační list vč. účtovaní v případě tisku na další stranu

·         Kázeň – Pohledávky/Závazky k účetnímu období – doplnění IČO

·         Kontrola DPH mezi FIN a UCT (Rutiny – Kontrolní sestavy) – možnost uložení sestav

·         Saldo – Pohledávky – opraveno součtování pro přijaté dobropisy

Kontrolní hlášení:

·         Datum potvrzení dobropisu – pokud je vyplněno, přenese se do řádku kontrolního hlášení, generovaného z FIN. Pro KH, generované z UCT, nutno nastavit v parametrech (DPD = 1)

·         Opraveno vícenásobné upozornění na budoucí datum

·         Ošetřeny položky s delším (chybným) číslem dokladu

Přenesená daňová povinnost:

·         Připravena tabulka pro možnost různých typů plnění na jednom DD

Členská evidence

·         Byla vytvořena nová sestava CE_04OUv Opis členů za střediska, která obsahuje jen číslo střediska, název střediska, číslo člena, jméno a příjmení člena a datum vstupu za člena SD bez dalších osobních údajů.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_104ZL Prezenční listina jen s číslem a jménem člena bez dalších údajů.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_27ZL, Seznam vyplacených podílů bez rodného čísla a datumu vstupu.

·         Ve Výpočtu podílů na zisku pro Zlín bylo podle zadání upraveno zaokrouhlování základů i daní na celé koruny dolů. Výběr členů, pro které je výpočet prováděn, byl změněn na ty, kteří mají nasazen „kod = 1“. Pro výpočet podle algoritmu Zlína, je procento podílů pro daný rok potřeba každoročně nasadit do kolonky PODÍLY (RESTITUCE) ve větě organizace.

·         Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno vyvolání zpracování podílů na zisku, tisk sestavy CE_02KL, tisk sestavy CE_104ZL a tisk sestavy CE_27ZL.

·         Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno „Zpracování – Vytvoření souboru posledních podílů“. Tím se vytvoří opisová sestava exportu a zároveň vytvoří ve složce C:\CIS\EXPORT\CLE soubor PODILY.TXT. V souboru jsou uloženy poslední vypočítané podíly. Dalším zpracováním se soubor přepíše.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_02RA, Opis všech členů (i vyřazených) a je zařazena do menu Opisy 1.

 

Přímé dodávky

·         Nový import VO Kaplice pro Vimperk soubor TXT. Číslo importu je 189, kódové stránky = 0.

·         Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce se neexportuje.

·         V prohlížeči rozpořizovaných pohybů se pohyb červeně podbarvuje pouze v případě, kdy u položek není známa Cena MO, nebo není vyplněn registr. U položek pohybu také. Dříve se podbarvovaly i položky, které měly stanovenou cenu MO jiným způsobem, než výpočtem koeficeintu. Obsluhu to mátlo.

·         Byl upraven import Z.Velíšek pro J.Hradec. nyní již není nutné zadávat číslo faktury do údaje Číslo obj. v hlavičce faktury. Číslo si již bere z údaje VSYMB.

·         Pro J.Hradec byla změněna maska pro import faktur EDI pro Adélku, Pek. Srnín, Cais, Mediaprint, Pek. Suchdol, Prantla. Takže po naimportování souborů by se již příště neměl jednou naimportovaný soubor znova nabízet.

·         Pro Jindřichův Hradec byl do sestavy OS_404 přidán sloupek NCE s DPH.

·         Bylo upraveno volání sestav OS_419. Podmínkové okno si nyní pamatuje předchozí omezující podmínky a po uzavření sestav se znova zobrazí podmínkové okno a je možné okamžitě zadat nové hodnoty. Usnadní to zadávání, kdy se tato sestava volá opakovaně pro různé prodejny.

·         Nový import Pekárna Cvrčovice pro soubor EXFAKTU.TXT. Číslo importu je 196, kódové stránky = 0. Pro správnou funkci je nutný převodní můstek na prodejny.

·         V importu Pavel Starka pro Hlinsko byl povolen převodní můstek na prodejny.

·         Nový import Violet Kangaroo. Číslo importu je 197, kódové stránky = 0.

·          

 

Maloobchod

·         V případě, že se v importu pohybů pos vyskytuje zpětný DL, tak se nyní automaticky zakládá i přírůstek na prodejnu, na kterou se zboží zasílá. Pohyb se zakládá pouze pro prodejny, u kterých se zásoba eviduje na centrále. Pro prodejny, které si evidují zásobu sami, se ZDL zakládá přímo na prodejně a na centrálu se importuje v rámci zakončení dne. Pro správnou činnost je nutné mít na prodejně nainstalovanou verzi POS 1.01.50, která přenáší i informaci o tom, na kterou prodejnu se zasílací list zakládá.

·         Na sestavu MIS_DOZ11 Rozdíl integrace přibyl údaj Dat.poh./int., který udává datum dodání dodacího listu, případně datum integrace. Takže tímto údajem je možné filtrovat i třídit. Tuto sestavu využívá COOP Zábřeh.

·         Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace do účetnictví. V sekci integrace rozdílů akčních cen se přenášejí data ze všech akcí, které byly v zadaném období platné (dříve pouze pouze akce končící v období). Dále se porovnávají všechny DL, pro zvolené období (dříve pro období trvání akce).

·         Pro COOP Zábřeh se v integraci rozdílů akčních cen na DL do údaje Datum2 přenáší datum dodání.

·         Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce se neexportuje.

·          

 

 

Verze CIS 5.12.01 k 8.11.2017

Obecné

·         Opraveno spouštění CIS v dávkovém režimu. Aby nezůstávaly dávky viset v paměti po chybě, přidejte za EXE soubor jako poslední parametr řetězec “/auto” (bez úvozovek).

Maloobchod

·         V pořizování pevných cen je zpřístupněn údaj Název pevné ceny. Tento údaj také přibyl do seznamu pevných cen. Takže se jím dá třídit a filtrovat.

Přímé dodávky

·         Pro Jindřichův Hradec je nad číselníkem akcí sestava Vyhodnocení nákupu akce v požadované struktuře.

·         Pro Steinex v Nové Pace se při importu ponechávají levé nuly v registrech.

·         V Menu Sestavy přibyla sekce Jindřichův Hradec, ve kterém jsou uloženy upravené sestavy pro COOP Jindřichův Hradec

·         V menu Sestavy\Jindřichův Hradec\OS_DUJH Faktury k uhrazení je možné zobrazit seznam faktur s informací o tom, jestli byly uhrazeny. Zobrazují se pouze faktury, jejichž pohyby jsou již převedeny do archívu a odpovídají zadané podmínce.

·         menu Sestavy\Jindřichův Hradec\OS_VNJH Vyhodnocení nákupů je možné zobrazit sestavu vyhodnocení nákupů ve formátu pro J. Hradec.

·         Na prohlížečem akcí je možné při tisku sestavy Kontrola akčních nákupních cen zadat jiné datum, než je období akce. Standardně je nastaven datum začátku a konce akce, ale obě data je možné změnit.

Mzdy

·         Byla aktualizována nabídka kódů pro zdravotní pojišťovny v číselníku Matrice na záložce Daně – dodán nový kód Q pro jednodenní zaměstnání, odstraněny již nepoužívané kódy V a W, aktualizovány kódy S a R.

 

 

Verze CIS 5.12.00 k 31.10.2017

Údržba

·         Doplněno logování jádra informačního systému do menu Servis - Prohlížeč logu. Logování souvisí mimo jiné i s požadavky GDPR. Nyní se loguje přihlášení/odhlášení a systémové rutiny jako jsou např. zjišťování nespolehlivých plátců DPH, ověřování proti rejstříku ISIR, aktualizace bankovních účtů. Postupně budou přibývat záznamy od modulů CIS.

 

Finance

Faktury:

·         Na seznamu faktur (Přehled/Opravy) je na tlačítku „Tiskárna“ upraven součtový řádek rekapitulace rozdělením součtu za dobropisy a ODD/ODZ.

·         Připravena nová sestava „Výpis z KFA s datem potvrzení dobropisu“.

·         Přijaté faktury – je umožněno zadat / vybrat původního dodavatele, pokud je rozdílný od fakturanta.

·         Kopie přijaté faktury – opraveno plnění datumových údajů v případně zvoleného data.

·         Faktury - Import – Elektronická fakturace od dodavatelů energie – ČEZ - zavedena další kontrola duplicity – kromě VSYMB i na číslo dodavatelské faktury (EČDD) v rámci roku a partnera.

·         Faktury přijaté/Kontrolní hlášení: Zpřísnění kontrol na datum vystavení, zdanitelného plnění i splatnosti v rámci zadaného zasílacího listu (vyšší datum než aktuální období).

·         Seznam faktur, údaj DRu (druh rutiny=zdroj) – hodnota 51 je nyní označena jako Imp (=importované doklady), dříve Výk.

·         Upravena funkce Doúčtuj pro importované faktury.

·         Cesty pro nové importy v IMPORT.INI:

o    Faktury – Import – Faktur (Fa+zaúčtování)             04i_fai_CSV = C:\CIS\import

o    Faktury – Import – Import FaV - výrobna                04i_fai_vyr = C:\CIS\import

Banka: Opravena nabídka partnerů v účetním dokladu v údaji ORG.

Obecný doklad:

·         Pořízení/Oprava – umožněno vybrat další variantu výpočtu hodnot v řádku daňového dokladu zadáním volby „Spočti ZD“. Program počítá ZD v řádku jako rozdíl ceny včetně DH a částky DPH.

·         ObD – v účetním dokladu odstraněn text „řádek vyrovnání“ při zadání tlačítka Vyrovnej.

·         ObD - Opravy/Zaúčtování – na seznamu ObD zviditelněny sumární hodnoty MD a Dal.

·         ObD - Opravy/Zaúčtování – Kontrolní opis účetních položek - na tlačítku „ZL“ nebo „Doklad“ připraven nový opis účetních položek - sestava „FIN_U85 Základní dle čísla ObD“

·         Oprava příznaku zaúčtování ZL (Ne, Ano, Uct) po přesunu dokladu.

Kontrolní hlášení:

·         Opravena editace sloupce „ZD-1“ v oddíle B3.

·         Kontrola data v řádku KH – vyšší datum červeně zvýrazněno, upozornění při uzavření řádků.

·         Ošetřen dvojí přístup do KH.

Maloobchod

·         V generování kódů pro kupónové slevy je možné používat i korunové slevy až do výše 999,-Kč.

·         Ve výpočtu stavů zásob je ošetřena situace, kdy se do miniinventury sejme jedno zboží vícekrát. V takovém případě se množství sčítá.

Evidence majetku

·         Doplněno logování do měsíční/roční uzávěrky a rutiny pro návrat do období.

Mzdy

·         Sestavy-Čtvrtletí – Podklady pro výplatu soc. dávek – sestava byla upravena tak, že obsahuje částky po jednotlivých měsících vybraného čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam byly jen kvartální součty.

·         Opravy a rozšíření sestav pro COOP Velké Meziříčí dle požadavku uživatele.

·         Sestavy opisující soubor spoření pro Českou spořitelnu (průvodka+kompatibilní medium) – zobrazuje se celý název podniku, dříve jen prvních 20 znaků.

·         Sestavy do data- osobní mzdový list – doplnění informace o čísle účtu (pro doplatek mzdy na účet).

·         Pro Jednotu Tábor – zajištění změny formátu pro tisk výplatnice.

 

 

Verze CIS 5.11.01 k 25.10.2017

Členská evidence

·         Do menu Štítky byla přidána nová obálka DL: Adresy na obálky DL BE - s číslem, která obsahuje nad adresou řádek s číslem člena,

Mzdy

·         Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru: nejnovější verze PVS kom. 4.32 využívá již protokol TLS 1.2, takže ten, který jako jediný bude podporovaný od 1.1.2018. Co to pro Vás znamená? Co nejdříve (nejpozději do 31.12.2017) přejít na verzi 4.32 a  pokud používáte v Nastavení programu volbu "převzít parametry komunikace ze systému Windows", je potřeba mít v nastavení Internet Exploreru tento protokol povolený (Možnosti internetu-Upřesnit). Zároveň je v tomto případě nutné mít alespoň Windows Vista a vyšší. Bez této volby funguje odesílání nadále i pod Windows XP.

Přímé dodávky

·         Na položkách rozpracovaného pohybu bylo změněno podbarvení chybných položek. Původně byly podbarveny červeně ty položky, které neměly vyplněný koeficient. Nyní se podbarvují pouze ty položky, které nemají vyplněnou Cenu MO.

Maloobchod

·         V číselníku zákazníků přibyla sestava Přehled zákazníků a karet, která poskytuje základní přehled o zákaznických kartách na družstvu.

·         V číselníku zákazníků přibyla sestava Seznam ukončených zákaznických karet, která zobrazí seznam neaktivních karet. Při ukončení je vhodné doplnit i datum ukončení, abyste si tuto sestavu mohli v budoucnu tímto datem omezit.

·         V číselníku zákazníků přibyla sestava Součty na kartách, která zobrazuje počty nákupů, za které byl přidělen alespoň jeden bod, čerpání a převodu bodů.

·         Na sestavě seznamu pohybů na zák. kartě přibyly součty v sumárním řádku.

·         Ve výpočtu přecenění je zajištěno, aby v případě, že bude stanoven typ nové ceny, jako návratová cena, ale nepodaří se ověřit předchozí typ ceny před touto návratovou, bude nastaven příznak staré ceny na akční. Zajistí se tak, že položka bude zobrazena v přecenění na konci akce, místo v běžném přecenění.

·         V seznamu dávek složenek je opraveno tlačítko Oprava exportu. Pokud se dávka nepodaří odeslat standardním způsobem. Např. Výpadek elektriky, lze použít toto tlačítko.

·         V kontrole nových EANů po nahrání ceníků se pro nastavení příznaku N3 kontroluje nejen na nové položky, ale i na změny v rámci aktuálního dne.

·         V sestavách prodejnosti zboží přibyla možnost sestavy Zboží bez prodejů, která zobrazí zboží, které nemělo pro zadané podmínky žádný prodej. Z důvodu vyšší náročnosti na vyhodnocení doporučujeme sestavu omezit alespoň dodavatelem.

·         Byl upraven export souboru pro výmaz zboží z MIS pro pokladny. Soubor byl rozšířen o další údaje, aby byl kompaktibilní s běžným posíláními na pokladnu.

 

 

 

Verze CIS 5.11.00 k 27.9.2017

Mzdy

·         Upozornění - odvod pojistného a daně ze zaměstnaneckých benefitů (příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění) byl od 1.1.2017 zvýšen z částky nad 30.000,- až z částky nad 50.000,-.

·         Sestavy-Čtvrtletí - Potvrzení příjmů pro soc. dávky – varianta základní i rozšířená o doplňující údaje – obě sestavy byly upraveny tak, že obsahují částky po jednotlivých měsících vybraného čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam byly jen kvartální součty.

·         Sestavy-Exporty dat pro Excel – přibyl nový výstup pro konkrétního uživatele COOP H.Brod.

·         Sestavy-Matrice- Zaměstnanci dle kmen. Středisek – na dotaz lze vytvořit sestavu tříděnou dle kmen. středisek , v rámci nich dle zdrav. pojišťoven a čísel zaměstnanců. Při změně kmen. střediska je odskok na novou stránku.

·         Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce Pojistné přibyl nový údaj  „Nepeněžní plnění (odvod pojistných a daně)“ – po jeho vyplnění se obsadí stejnou hodnotou údaje Částka zahrn. do vyměřovacímu základu – soc. pojištění, zdrav. pojištění a na záložku Daně i do vyměř. základu zálohové daně. Pokud v těchto položkách bylo již něco zadáno, tak se to k nim přičte. Na výplatnici přidán nový řádek s textem „Nepeněžní benefit“.

·         V sestavě pro Součinnost s exekutory -  upraven tisk bankovního účtu (dříve se účet vyčítal pouze, pokud byl zadán s druhem srážky 16 nebo 29, nyní rozšířen i na druh 18,19 a 20)

El.faktury COOP

·         Pro importy el.faktur COOP Centra je zajištěno, aby se rozdíly ze zaokrouhlení automaticky zakládaly na prodejnu slev. Což bude nutné po najetí el.fakturace na SAP. Zde budou rozdíly ze zaokrouhlení sumárně za celou fakturu. Rozpouštění na jednotlivé prodejny tak, jak se používá v současných importech, již nebude možné.

·         Pro COOP Jindřichův Hradec je připraven import KIII Srnín přes EDI včetně založení hlaviček faktur a to jak napřímo, tak i přes COOP Centrum.

Přímé dodávky

·         Nový import Skaličan pro Pardubice soubor CSV. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Nový import Lapek, Pekárna Dačice, Pekařství Vonka pro J. Hradec. Číslo importu je 70, kódové stránky = 0.

·         Byly upraveny importy, Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, Goldfein, Pepsico a Budvar pro J. Hradec.

·         Nový import Pekárna Marek pro J. Hradec. Číslo importu je 194, kódové stránky = 0.

·         Nový import Řeznictví Petřík pro J. Hradec. Číslo importu je 195, kódové stránky = 852 na 1250.

Členská evidence

·         V sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny, bylo změněno základní třídní na třídění podle jména.

 

Finance

·         Nový import: Faktury - Import – Faktur (Fa + zaúčtování) ze souboru CSV.

·         Import FV-výrobna – lze importovat zároveň faktury i účetní doklady.

·         Nově umožněno doplnit datum potvrzení dobropisu, a to na opravě dobropisu (Dp, či záporný ODZ), příp. hromadně na vybraných dokladech na klapce Hromadná změna. Toto datum se dostane do data v řádku kontrolního hlášení, ale zatím pouze u KH, generovaných z FIN. Ale pozor – neslouží pro zařazení do správného období pro účely DPH, k tomu se nadále využívá daňové období (pro DPH z FIN) či účetní období (pro DPH z UCT). Další možnosti využití tohoto údaje budou připraveny až v dalších verzích.

·         Soubor pro převod faktur (Import z FIN do FIN) byl rozšířen o údaj Datum potvrzení dobropisu.

·         Umožněno zálohovou fakturu (PFa) vyřadit z účtování již při pořízení – zaškrtnutím volby na okně pořízení vpravo nahoře. (Dosud jen na klapce Hromadná změna.)

·         Umožněno prohlížení faktury při Kontrole DPH FIN proti UCT – klapka Viz Fa.

·         Obecný doklad: Úprava importu UNCARD do ObD – přidána možnost importu sumárních částek za den a prodejnu (bez rozlišení typu karty).

·         Rozšířeno okno seznamu ZL (např. Obecný – Oprava/Zaúčtování).

·         Přidána možnost tisku rekapitulace SUAU pro obecné doklady – Opis účetních položek - ÚčD.

·         Při zaúčtování (klapka Zaúčtuj) je zviditelněn název účtu SUAU z aktuálního řádku – červeně v součtovém řádku nad řádky účetních položek.

·         Účtovací předpisy - Odlišnosti v plnění účetní položky – doplněna další možnost pro FV.

·         Ošetřeno smazaní bankovního účtu partnera.

·         Změna setřídění souhrnných plateb v případě více partnerů.

·         Úprava pozicování oken aplikace.

Maloobchod

·           Pro Novou Paku se při importu souboru akcí PD (např. ceníky Bovys) zakládají čárové kódy i pro další dodavatelské registry stejného EANu. Dříve se založil jen první dod.registr, a další byly vynechány.

Autodoprava

·           Pro Jednotu OD Tábor doplněno fakturování soukromých jízd. V knize jízd se po výběru Soukromá ANO objeví pole pro zadání Ceny za 1l PHM a množství spotřebované PHM. Na faktuře se vypisuje období za které je fakturováno (měsíc), počet ujetých km (informativní) Cena za 1l PHM, množství spotřebované PHM a výsledná cena + DPH (Cena 1l PHM x množství PHM).

Údržba

·         Do menu servis byl přidán prohlížeč logu. V další verzi do něho budou generovány záznamy z modulů.

 

 

Verze CIS 5.10.03 k 7.9.2017

 

Přímé dodávky / Finance

·     Oprava pozicování oken aplikace.

Maloobchod

·         Pro COOP Zábřeh je v menu Sestavy zpřístupněna sestava zásob vína. Před vlastním tiskem je nutné zkontrolovat, a případně doplnit do údaje Balení kódy pro jednotlivé druhy vín. Do Stat.koef doplnit statistický koeficient množství (např. 0,75 pro sedmičku vína, 1 pro 1litr atd.).

·         Pro COOP Zábřeh je zajištěno, aby po zadání nového zákazníka se zobrazilo okno pro zadání čísla karty. Zde je možné přímo sejmout čárový kód karty.

·         V podmínkovém okně pro sestavu prodejnosti zboží byl rozšířen údaj pro zadání registrů a UZN na 500 znaků.

 

Finance

·           Nový import: Faktury - Import – Faktur (Fa + zaúčtování) ze souboru CSV.

 

 

Verze CIS 5.10.01 k 5.9.2017

Členská evidence

·         Bylo doplněno součtování všech číselných sloupců v sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny.

 

Finance

·         Nový import pro konkrétního uživatele: Faktury - Import – Import FaV-výrobna.

Přímé dodávky

·         V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.

·         Pro Jindřichův Hradec byl upraven import Mediaprint.

Maloobchod

·           V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.

 

Verze CIS 5.10.00 k 29.8.2017

Mzdy

·         Sestavy-matrice – Zaměstnanci dle kmen. středisek – vložen sloupek s kódem zdravotní pojišťovny.

·         Sestavy-matrice – Opis dle kmen. středisek – nová sestava – opisuje se tu též platnost a druh pracovně právního vztahu.

·         Pro COOP VM – sestava Podkladů pro mimořádné odměny – vstupují tam jen ti zaměstnanci, co nevystoupili, nakonec řádku přidán sloupek odměna 1/2. V personalistice přidána nová sestava pro Přiznání stabilizačního příplatku.

Maloobchod

·         Nad prohlížečem promoakcí byly upraveny exporty pro promoakci COOP Morava Příbory Berndes. Současně byly i upraveny exporty do XLS pro COOP Morava.

·         Nad prohlížečem přibyla sestava Porovnání stavů miniinventury, kde je možné zobrazit porovnání stavů před miniinventurou a stavy z miniinventury. Stavy před se počítají ke dni před miniinventurou. Cena použitá pro celkový výpočet se použijí ze souboru miniinventury.

·         V menu Sklad\Uplatni body čerpání a Odepiš nečerpané body jsou rutiny, které umožní periodické odmazávání nasbíraných bodů, které zákazník v určitém období nevyčerpal. Tato funkčnost je povolena pouze pro COOP Hořovice. Po odzkoušení bude nastavena, jako standardní měsíční naplánovaná úloha.

 

Finance

·            Banka – zrušena volba Storno v účetním dokladu, ošetřeno plnění střediska v úč. dokl. dle nastavení v Právech uživatelů FIN

·            Pokladna – doplněno zobrazení aktuálního stavu všech pokladen naráz

·         Založení ZL – kontrola na účtování do uzavřeného měsíce

·         Import z FIN do FIN – typ plnění se doplní, i když v souboru není vyplněn

·         Umožněno kopírování přijatých faktur (Hromadné změny na seznamu faktur)

·         Na seznam faktur (Prohlížení/Opravy) doplněna tlačítka Zaúčtuj a Doúčtuj

·         Účtovací předpisy – FD – doplněna možnost zaúčtování rozdílu mezi ZD z faktury a ZD z řádků faktury

·         Zaúčtování FD – umožněno rozúčtování dle prodejen (např. rozpouštění slevy)

·         Platební kalendář – umožněno zadání adresy příjemce / korespondenta

·         Úprava importu ICP.

 

Účetnictví

·         Úloha Kompletace – Integrace – úlohu je možné spouštět v režimu, kdy se zpracují všechny připravené soubory bez zásahu obsluhy. Po načtení dat úloha provede jejich kontrolu a v případě, že nebyla zjištěna chyba, je příslušný zasílací list vybrán pro zpracování v úloze Zápis do účetních knih (bližší informace ing. Cihlář).

·         Úloha Kompletace – Integrace – jsou doplněny další formáty vstupních souborů

·         Sestava UD100 - je možné nastavit třídění položek podle skupin dodavatele (viz číselník partnerů) – nastavení případně zrušení tohoto nastavení se provede parametrem (bližší ing. Cihlář) a platí pro úlohu Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob.

·         Úloha Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob – Předběžný – je možné volit konkrétní prodejnu.

Úlohu je možné spustit v poloautomatickém režimu – po spuštění je možné zvolit číslo prodejny.

(bližší informace ing. Cihlář)

·         Úlohu Kompletace – Integrace

 a úlohu Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih – Ostrý

je možné spouštět v automatickém režimu (tj. bez zásahu obsluhy) včetně naplánování času pro spuštění. Po takovém zpracování je k dispozici zpráva o výsledku. Zpráva se zobrazí při spuštění modulu účetnictví (bližší informace ing. Cihlář). 

 

 

Verze CIS 5.09.01 k 11.8.2017

Mzdy

·         Sestavy-matrice – přibyla nová sestava s opisem vzdělání.

·         Tvorba souboru pro VZP (přihlášky ,odhlášky) – oprava dotažení celého rodného čísla u mladistvých narozených po roce 1999.

·         Personalistika-sestavy- sestava Seznam pracovníků dle výstupu – rozšířeny zadávací podmínky z 1 měsíce na období od – do.

·         Pro COOP VM – do sestav do data zařazena nová sestava Podkladů pro mimořádné odměny.

·         Sestavy soc. zabezpečení – rozšířeny o sloupek Kalend. dny nem. poj.

Evidence majetku

·         Opraven problém, který se objevoval při rozdělení inv. čísla, kdy došlo ke špatnému vyčíslení oprávek k 1.1., pokud PC = OPRAVKY.

 

Přímé dodávky

·         Pro Jindřichův Hradec byl upraven import Adélka soubor TXT. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.

·         Nový import Velíšek soubor TXT. Číslo importu je 55, kódové stránky = 0.

 

Finance

·            Kompletace – souhrnné platby – upraveno vytvoření souboru REMADV při výběru více příkazů.

·         Úprava opisu přijaté faktury pod klapkou Tisk pro konkrétního uživatele.

 

Základní číselníky

·         Při kopii partnerů se nekopíruje skupina dodavatele. Musela se pak opravit podle skutečnosti.

 

Maloobchod

·         Pro Novou paku byl upraven výpočet algoritmu cen pro Bovys. Výpočet nyní probíhá tak, že se nejdříve použije aktuální akční ceník. Pokud v něm položka není, tak se použije poslední platná cena od poslední inventury. Což je cena z předchozí akce.

·         Pro Kladno je zajištěno, aby se sestavy nad akcemi zobrazovaly i pro VO Slaný. Dříve hlásily, že sestava neobsahuje data.

 

Členská evidence

·         Byla vytvořena nová sestava CE_103ZL, Opis Členské. Byla umístěna do menu Sestavy 4 a do individuálního menu Sestavy Zlín.

·         Byly vytvořeny dokumenty Dohoda o úhradě vypořádacího podílu pro vyřazené a pro zemřelé členy. Dokumenty DOCX jsou propojeny s databází a automaticky se do nich doplňují evidenční i finanční hodnoty jednotlivých členů.

·         Byla vytvořena nová sestava Štítky na obálky (3x7) A4 ZL. Sestava je posunuta doprava a neobsahuje číslo člena. Byla umístěna do menu Štítky a do individuálního menu Sestavy Zlín.

 

 

Verze CIS 5.09.00 k 21.7.2017

 

EET

Upozornění: Mailem byl zaslán odkaz pro stažení nové verze EETCli 2.2.7.0, instalujte jej prosím na všech stanicích, kde se pracuje s pokladnou s EET. Byla upravena situace, kdy programu CIS/POS předal GUID již odeslané tržby, na kterou byl přijat FIK. Další změna je v instalátoru, nyní nepřepisuje aktivní konfigurační soubor.

 

Finance

·            Doplnění nových položek v číselníku Typy plnění – dle novely k 1.7.2017.

·            Úprava likvidačního lístku pro přijaté faktury pro konkrétního uživatele.

·         Upraveno zobrazení účetních položek u vystavených faktur, importovaných z jiné databáze, pod klapkou UCT na knize faktur.

·         Doplněna možnost opisu účetního dokladu při pořízení vystavené faktury.

·         Doplnění výběru dle data splatnosti v menu Faktury – Přehled/Opravy.

·         Platební kalendář – zamezení možnosti nenumerického VS.

·         Úprava v pořízení přijaté zahraniční faktury v CZK – nenabízela se k úhradě.

·         Banka – Výpisy – zviditelněn „nedoúčtovaný“ účetní doklad (obsahuje nulové SUAU) – „Ano“ ve sloupci UCT je označeno červeně.

·         Seznam chyb při uložení účetního dokladu se otevře přímo, klapka „Chyby“ nadále slouží k zavření a otevření tohoto seznamu (zatím jen při zaúčtování faktur a bankovních výpisů).

·         Opravena chyba při následné opravě vystaveného ODD (opravný daňový doklad pro opravu výše daně, není to ODZ – oprava základu a daně), nebyla správně ošetřena třetí sazba DPH.

·         V importu z FIN do FIN upraven převod množství v řádku přijaté faktury.

Mzdy

·         Od 1.7.2017 jsou v platnosti zvýšené slevy na 2. dítě (19404,- ročně / 1617,- měs. (tj. +200,- měs. oproti stávajícímu stavu ) a 3. a další dítě (24204,- ročně / 2017,- měs. (tj. +300,- měs. oproti stávajícímu stavu), neboť konečně vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů. Proto upozorňuji, abyste si překontrolovali před zpracováním mezd za 7/2017 nastavení těchto slev v číselníku Parametry modulu mzdy!!!

·         V ročním vyúčtování za rok 2017 – se opět jako vloni bude nárokovat zvýšená sleva za všechny měsíce, ve kterých byla uplatňována sleva na děti.

·         Sestavy-do data – Odpracované hodiny na DPP – provedena oprava, aby se správně tiskly hodiny v lednu 2017, dále provedena oprava pro COOP HB, aby tam šly i hodiny odpracované na DPP2 (totéž ve volitelné sestavě M18).

 

EDI faktury

·         Pro Zlín je upraven export souborů z EDI tak, aby se částky pro Terno sčítaly po jednotlivých dod. listech a pro ostatní prodejny po prodejnách. Dále pro ostatní prodejny mimo Terna se ukládaly hodnoty před slevou.

·         Pro Jindřichův Hradec je zajištěno, aby se soubory rozdělovaly podle EANu dodavatele na podadresáře podle toho, kdo je likviduje, a navíc na adresář VYROBNA a VO.

·         Pro Jindřichův Hradec je zajištěno, aby se pro Terno v importu nastavovala CENA_MO = CENA.

Přímé dodávky

·         Pro Jindřichův Hradec je při přenosu do archívu povolen rozdíl do 5 Kč.

·         Pro Jindřichův Hradec je připraven způsob zaokrouhlování do 50 Kč na desetníky, od 50 Kč na koruny nahoru.

Maloobchod

·         Pro COOP Velké Meziříčí je zajištěno, aby v případě, kdy se akce VO pořizuje na centrále a tudíž nejsou nastaveny cenové hladiny, se pro návratovou cenu použila návratová cena zadaná přímo u položky.

·         Nad prohlížečem hodinových prodejů přibyly sestavy Hodinové prodeje za období - graf, který zobrazuje sumární prodeje po hodinách za období. Hodinové prodeje za období po dnech - graf je rozděluje podrobně podle jednotlivých dní v týdnu za období. Pokud se v podmínkovém okně nevyplní prodejna, zobrazí se grafy za všechny prodejny oddělené po prodejnách.

·         Je zajištěno, aby v případě, kdy je v zástupci uloženo přihlašovací jméno a heslo, zůstal modul otevřen. Zjednoduší se tak práce pro pasivní uživatele.

·         Byl vytvořen nový typ promoakce Množstevní sleva. Tento typ není vázán na zákaznickou kartu. Na rozdíl od typu Za odebrané zboží se sleva přiznává nejen v násobcích zakoupeného množství (např. 3,6,9 kusů), ale za každou položku nad uvedené množství. Tedy, pokud se sleva přiznává od třech kusů, bude při zakoupení tří kusů přiznána 3x, při čtyřech kusech 4x atd. V nastavení promoakce se tedy částka za slevu uvádí v hodnotách za jeden kus. Pokud tedy bude nastavení jako obrázku, bude za zakoupení šesti kusů přiznána sleva 18Kč, při sedmi 21kč atd.

·        

·         Pro správnou funkčnost je nutné mít na pokladnách nainstalovanou verzi POS 1.01.47 a vyšší.

·          

 

 

Verze CIS 5.08.02 k 12.7.2017

MTZ 01

·         Při pořizování pohybů odstraněna zobrazovaná tabulka pro zadání retrieve argumentů DOD,JED.

 

Verze CIS 5.08.00 k 29.6.2017

Základní číselníky

·         V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

Přímé dodávky

·         V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.

·         číselníku Akcí přibyl údaj Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak může využít v externích objednávkových systémech. Zatím má význam jen pro Konzum v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.

·         V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

·         V importu PNS pro Hlinsko je upraven výpočet ceny pro prodejnu 451.

Maloobchod

·         V importech dod.listů z VO PORS je doplněno aktualizování příznaku váženého zboží podle příznaku zasílaného v souboru z VO. Pokud tento příznak není naplněn, provádí se vyhodnocení váženého zboží stejně, jako doposud. Dále se aktualizuje příznak omezení prodeje. Tento příznak je využit v pokladním systému pro omezení konkrétního sortimentu při prodeji.

·         V importech akcí z VO se aktualizuje příznak omezení prodeje.

·         V menu Číselníky\Ostatní\Omezení prodejů je možné nastavit druhy omezení prodeje pro zboží v pokladním systému. Nad tímto oknem je také možné tyto druhy vyexportovat pro jednotlivé prodejny v pokladním systému.

·         V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.

·         V exportu číselníku pro pokladny se přenáší příznak omezení prodeje.

·         V sumárním opisu přijatých složenek přibyl údaj uplat_sleva, který udává částku, za kterou byly uplatněny kupóny na slevu složenek ČSOB

·         V menu Číselníky\Ostatní\typy akcí je možné nastavit zkratky a typy akcí pro export do objednávkového systému Logio. Pokud byl číselník již vyexportován, jsou záznamy podbarveny zeleně. Pokud změny nebyly na Logio odeslány, jsou podbarveny žlutě.

·         Byl připraven adresář pro exporty dat do systému Logio. Pokud exporty používáte, vytvořte si v adresáři MIS\DOKLADY adresář LOGIO. Na tento adresář pak na PC, které bude exportovat soubory, přidejte cestu v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_logio. ukázka je zde:

// Export souborů pro Logio

26e_logio = d:\cis\mis\doklady\logio

·         číselníku Akcí přibyl údaj Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak může využít v externích objednávkových systémech. Zatím má význam jen pro Konzum v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.

·         Pro Jednotu Kamenice nad Lipou bylo upraveno dohledávání původního DL pro dobropisy z VO Soběslav.

·         V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.

·         Po importu zásob z POS se provede kontrola skladové karty. Pokud neexistuje, tak se založí.

·         Při výpočtu stavu zásob pro prodejny, které si vedou evidenci samostatně, je potlačena kontrola na aktivního partnera a zboží. Jelikož prodejna se zbožím pracuje, i když jej centrála nepoužívá.

·         Pro jednotu Zábřeh se před zobrazením sestavy Tržby prodejny po dnech zobrazí dotaz, jestli si přejete omezit pouze data za Sazku. Pokud zvolíte ano, zobrazí se pouze prodeje losů, loterie a dobití po terminálu Sazky. Zvolíte-li Ne, zobrazí se sestava neomezeně.

 

Finance

·         Upraveno pásmování čísel pokladních dokladů ve zjednodušeném režimu EET (modul 64).

·         Zpřísněna kontrola formální správnosti čísla VS při pořízení a opravě faktury.

·         Úprava v plnění údajů účetní položky při použití klapky Vyrovnej při zaúčtování faktury.

·         Oprava oříznutí jména uživatele v sestavě FIN_M06.

·         Upraven převod data v importu pohybů z BOSS.

Mzdy

·           Statistika ISPV (Trexima) – výstupní věta byla rozšířena o 2 nové položky – Oborvzd a Nazpoz. – položka Oborvzd se zatím neplní, nebyl ještě vypracován číselník oborů vzdělání. Položka Nazpoz (název pracovní pozice) se plní z názvu interní funkce, která se přebrala z názvů funkcí vypracovaných statistikou. Pokud jsou názvy pracovních pozic odlišné, měli byste si je v číselníku  interních funkcí upravit.

·           S platností od 1.7.2017 byly zrušeny platové tabulky č.1,2 a 5. Je platná nová tabulka platových tarifů ve státní správě – z tab.č.3 přečíslovaná na tab.č.1. Tabulka č.4. byla přečíslovaná na tab.č.2 – týká se obecních úřadů, kde bude potřeba na prac.poměrech na Mzdy1 v údaji Platový tarif změnit „4“ na „2“, aby se pak přebíral správný údaj do statistiky ISP. Všichni, kdo odesílají statistiku ISP by měli dát pozor na správné vyplnění údaje Platový tarif !!! Od 1.7.2017 bude v platnosti jen 6 platových tabulek místo původních 9!

 

 

 

Verze CIS 5.07.02 k 7.6.2017

Základní číselníky

Do číselníku partnerů byla přidána možnost filtrovat dle údajů „Insolvent“, „Stav“ (nespolehlivý plátce) a „Poznámka k dodavateli”.

 

Finance

·            Upozornění: Nově je umožněn přesun faktur do jiného ZL, a to i v případě, kdy jsou faktury zaúčtované - s varováním pro uživatele.  Není umožněno u ZL, který je předán do UCT či vyexportován.

·            Úprava likvidačního lístku pro přijaté faktury pro konkrétního uživatele.

·         Úprava sestavy Obrat (Rutiny – Saldo – Obraty).

·         Doplnění – Tisk faktury na seznamu přijatých faktur - je zobrazen opis elektronické faktury ve formátu PSR – u importovaných FD, které nemají řádky faktury, nemají řádky příjemek, ani nejsou (zatím) likvidovány přes PDZ.

·         Novinka: Připravena možnost importu ICP.  Cesta k souborům v Import.ini:

04i_obd8_ICP=C:\CIS\IMPORT (Cesta pro GPM: 04i_obd8_GPM=C:\CIS\IMPORT)

 

 

Verze CIS 5.07.01 k 2.6.2017

Mzdy

·           Oprava na hrubých doplňcích.

Členská evidence

·           Byla vytvořena nová sestava CE_101RA, Seznam členů podle volebních obvodů. Byla umístěna do menu Sestavy 4.

·           Na záložku Finanční byl doplněn součet všech vkladů i podílů.

·           Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jednotu Zlín.

·           Do menu Zpracování byl doplněn výpočet podílů na zisku pro Jednotu Zlín.

·           Byla vytvořena nová sestava CE_102ZL, Prezenční listina velká na šířku. Byla umístěna do menu Sestavy 4.

·           Bylo vytvořeno individuální menu Sestavy Zlín, kde budou uvedeny často používané sestavy pro daného uživatele.

 

 

Verze CIS 5.07.00 k 31.5.2017

Základní číselníky

·           Číselník Bankovní účty státní správy byl rozšířen o údaj účtovací předpis (s nabídkou z FIN – Účtovací předpisy – Banka) pro možnost pozdějšího automatického zaúčtování položky v bankovním výpisu.  

Finance

·           BankaVýpisy – na tlačítku Doplň – Příkazy se dotáhne účtovací předpis nejen z bankovního příkazu, ale nově i podle účtu se stejnými identifikacemi z číselníku Bankovní účty státní správy (Základní číselníky – Ostatní).

·         Bankovní příkazy – upravena možnost výběru více položek v Seznamu příkazů (součtování), v Kompletaci zakázán výběr více příkazů u PÚ typu 111, umožněn výstup více příkazů najednou u PÚ typu 113. Ve výstupu pro ČS - ABO potlačena nutnost zadání kódu v okně vytvoření KM. Upraveno znovuvytvoření PÚ při opravě příkazu s výstupem typu 111+113.

·         Přijaté faktury Na okně pořízení a opravy faktury je zobrazeno IČ původního partnera, pokud je v číselníku zadáno. Tlačítko Tisk pod seznamem faktur – je zobrazen opis elektronické faktury ve formátu PSR – u importovaných FD, které nemají řádky ani nejsou likvidovány přes PDZ.

·           Vystavené faktury – přidán formulář č. 25 s korespondenční adresou, rozdílnou od odběratele. (Adresáta zadejte jako příjemce.)

·         Faktury – Zaúčtuj – okno účetního dokladu se zvětšuje jen do velikosti okna FIN.

·         Platební kalendář – Pohledávky – doplněna maska pro vytvoření čísla VS ve tvaru kkRRMMccc, kde kk je zadaná konstanta a ccc je číslo kalendáře.

·         EET – opraven zápis VS do tabulky EET v případě úhrad faktur ve zjednodušeném režimu.

·         Sestavy: Upraveno součtování dobropisů v sestavě FIN_S01 (Saldo – Pohledávky), v sestavě FIN_DenFaD (deník účetních položek) doplněn součtový řádek o název partnera.

·         Novinka: Umožněn import tržeb a DPH z tržeb z pokladního systému B.O.S.S. s možností předkontace, a to ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V. (BOSS) – Tržby a DPH z tržeb.

·         Účtovací předpisy – ObD – umožněny předpisy B2/Cxx/, kde xx je pořadí hodnoty v souboru tržeb pokladního systému BOSS, a předpisy B3/Cyy/, kde yy je sazba DPH v souboru trzby_dph.

Mzdy

·         Tvorba výstupního souboru pro PF – pokud se jedná o PFČP, tak u souhrnných plateb je vyžadováno, aby variabilní symbol byl ve struktuře 00XXXXXMMP, kde údaj MM (měsíc v němž se platba odesílá) je třeba každý měsíc měnit. Pokud do číselníku penz. fondů zadáte do variab. symbolu hromadné platby  např. 0012345MM2, tak program bude sám automaticky nahrazovat písmena MM konkrétním číslem měsíce a nebudete to muset každý měsíc měnit při tvorbě souboru ručně. Do „XXXXX“ uveďte přidělený kód penzijním fondem a poslední znak „P“ vyjadřuje, o jaké platby se jedná (0=příspěvky účastníků+zaměstnavatele, 1=platby zaměstnanců, 2=příspěvky zaměstnavatele).

·         Úpravy programu pro COOP VelMez.

 

El. fakturace

·         Byl zvětšen text v opisových sestavách faktur a doplněno IČ původního partnera. Textové položky faktury byly uspořádány tak, aby texty začínaly vlevo.

·         Pro dobropisy a vrubopisy se do původního čísla faktury plní údaj z referenčního čísla faktury.

 

EMA

 

·         Rozšíření tabulky historie pohybů.

 

Maloobchod

Pro Jednotu Zábřeh jsou naprogramovány integrace do účetnictví na promoakce zboží zdarma a sleva na zboží a integrace pro slevové kupóny.

 

 

Verze CIS 5.06.04 k 25.5.2017

Maloobchod

·         Nad prohlížečem denních tržeb a závěrek přibyla sestava Verze na pokladnách, která zobrazuje, jakou verzi mají prodejny nahrány na pokladnách. Sestava je tříděna číslem verze, takže na začátku sestavy vidíte prodejny, které mají starou verzi.

·         Pro Jednotu Zábřeh na Moravě byla upravena integrace rozdílných akčních cen z DL VO podle jejich požadavků.

 

 

Verze CIS 5.06.03 k 15.5.2017

Přímé dodávky

·         Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat export akce do programu POS.

·         Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu Zboží v akci bez platných EANů, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.

Maloobchod

·         Ze sestavy porovnání tržeb jsou vypuštěny prodejny, které nemají povoleno komunikovat.

·         Nad prohlížečem akcí je možné poklepáním na řádku akce označit akci pro tisk. Opakovaným poklepáním se akce odznačí. Lze tak zvolit více akcí, pro které si přejete vytisknout cenovky pro budoucí akce, nebo návratové ceny po akci (Na ostatní sestavy nemá toto označení vliv). Označené akce jsou podbarveny zeleně. Označení je pouze dočasné a automaticky se zruší při opakovaném načtení, filtrování, nebo třídění. Proto nejprve omezte zobrazení tak, jak potřebujete, a teprve potom označte akce pro, které si přejete vytisknout akce. Cenovky pro označené akce se vytisknou v jedné sestavě dohromady. Pokud není žádná akce označená, vytisknou se cenovky pro akci, na které se právě nacházíte.

·         V seznamu přijatých složenek přibyl údaj Kupón slevy, Dat.upl.kup. a Sleva.

·         Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu Zboží v akci bez platných EANů, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.

·         Při importu akcí z VO Hořice pro Kostelec se nastavují návratové ceny stejné, jako akční. A to i v hladinách cen.

Finance

·         Banka – Výpisy - opraveno dotažení účtovacího předpisu s maskou v.s. = PPPP a MMPPP.

·         Doplněna možnost rozbalení souhrnné platby ve výpisu při nadefinování souhrnných úhrad pro více partnerů.

·         Přiznání k DPH generované z FIN  - přijatý dobropis s KNO – oprava znaménka.

·         Likvidace FD pomocí řádků příjemek – žlutá signalizace rozdílu i na okně pořízení faktury.

·         „Vyrovnej“ na účetním dokladu k faktuře – v novém řádku doplňuje všechny údaje dle faktury.

·         Úprava výstupu souhrnných plateb (Kompletace) – typ 111 a 113.

·         Upraven import pohybů z BOSS.

Mzdy

·         Příkazy k úhradě  v menu Finance -  kvůli zvýšení počtu položek v 1 dokladu z 15 na 30 byl upraven R-tisk tak, aby se souhrnná částka za doklad tiskla jen na 1.stránce (nyní je totiž tisk jednoho dokladu při 30 položkách dvoustránkový).

·         Tisk výplatní pásky – byl upraven jen konkrétní formát „v levém sloupci do hrubé mzdy, v pravém do čisté až k výplatě“ – výpl. místo se tiskne tučně, u hodin a dnů (v případě, že jsou menší než 0) se tisknou levostranné nuly.

 

 

Verze CIS 5.06.02 k 30.4.2017

Mzdy

·         Pro ZKD Plzeň -  oprava ukládání DPN, aby se nepřepočítávaly zadané hodiny v 1.3 pracovních dnech nemoci dle úvazku, ale zůstaly zadané uživatelem dle skutečnosti. (oprava v rámci naprogramované výjimky).

·         Při generování Přílohy k žádosti o … - přibyl nový dotaz na to, zda neschopenka je tuzemská (včetně Slovenska). Pokud je totiž vystavená v zahraničí, neplatí zásady kontrol na číslování dokladu, toto buď nemusí být vyplněno vůbec, nebo to může být libovolný řetězec dlouhý max. 18 znaků.

·         Číselníky-Změna období – při změně období do některého ze starších měsíců se na 1. řádce obrazovky za textem  „CIS - Mzdy  zpracovávané období mm/rrrr    zobrazené období    mm/rrrr“ objeví řada vykřičníků „!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!“, abyste si uvědomili, že nestojíte v aktuálních datech.

Finance

·         Připravena možnost nadefinovat více partnerů pro zaslání souhrnných úhrad (cis06 – Objednávky – Souhrnné platby - Parametry souhrnných plateb), rozlišení souhrnné platby s REMADV (typ 111) a souhrnné platby bez vytvoření souboru REMADV (113).

·         Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur – možnost automatického výběru souhrnných plateb  - typ výstupu „Souhrnné platby – automaticky 111+113“. (Nelze použít pro souhrnnou úhradu faktur se stejnými v.s. (typ 112).)

 

 

Verze CIS 5.06.00+01 k 24.4.2017

 

!!! Po instalaci verze je nutno zkontrolovat nastavení v Parametrech modulu El.fakturace a v Parametrech modulu El. platby. !!!

El. faktury

·         Do Parametrů modulu EL. faktury přibyly údaje Typ, a Název typu. Tyto údaje umožní rozlišit další importy el. faktur pro další poskytovatele služeb EDI. Lze tak zajistit posílání zpráv COMDIS a APERAK odpovídajícím poskytovatelům. Údaj EAN podniku pro typ udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. EAN Centra EDI je EAN kód poskytovatele služeb EDI. Zkontrolujte správné předvyplnění obou údajů.

·         Do Parametrů modulu El. platby přbyly údaje ORG a ODJ, které určují ORG a ODJ hlavní organizace COOP, kterému provádíte souhrnné platby REMADV. Údaj EAN podniku pro typ udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. EAN Centra EDI je EAN kód poskytovatele služeb EDI. Zkontrolujte předvyplnění těchto údajů.

·         Do parametrů modulu El Platby přibyl údaj Akce, který určuje, jakým způsobem se mají souhrnné platby zpracovávat. Standardně je nastavena volba Platby i REMADV. Toto nastavení je připraveno pro pozdější využití.

·         Byl upraven import el. faktur COOP. Nyní je možné zpracovávat současně importy od různých EDI poskytovatelů. Pokud zpracováváte pouze jednoho poskytovatele EDI, nemusíte nic nastavovat (s výjimkou kontroly údajů popsaných výše). V případě, že používáte data od více poskytovatelů EDI, je nutné nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 06i_typ_ifa na hodnotu 1. A pro každého poskytovatele cestu k importním souborům. Nastavte tedy ještě proměnnou 06i_copifa_x, kde x je pořadové číslo typu z číselníku parametrů El. fakturace. Pokud pro některý typ není proměnná nastavena, nebude se daný poskytovatel na PC importovat. Například pro import el. faktur pro poskytovatele 1 a 3 nastavte do IMPORT.INI do sekce Zdroj tyto řádky :

06i_typ_ifa=1

06i_copifa_1 = D:\cis\import\edi\faktury\coop

06i_copifa_3 = D:\cis\import\edi\faktury\icoop

·         Byl upraven export zpráv APERAK a COMDIS tak, aby podporovaly exporty pro více poskytovatelů EDI.

·         Byl upraven import zpráv APERAK na REMADV tak, aby podporoval zprávy od více poskytovatelů EDI.

Přímé dodávky

·         Nový import Molla soubor XLS. Číslo importu je 193, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         V menu Sklad\Platby podle karet je možné zobrazit prohlížeč, který zobrazí součty plateb kartou podle jednotlivých typů karet. Lze z něj vyčíst, jaké druhy el. stravenek se použily.

·         V menu Importy\Importy POS\Import plateb podle karet lze nahrát sumy plateb kartou podle druhů platebních karet. Tento import se spouští také jako dávka při importu denních závěrek. Případně je možné si vytvořit samostatnou úlohu. V takovém případě si vytvořte dávku a do ní si zadejte následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_pdk

·         Je vytvořena samostatná úloha aktualizuj_konto_karty, která přepočítá aktuální stavy na zákaznické kartě. Tato úloha pouze přepočítává stavy, ale neexportuje data. Využije se pro případ, kdy program POSKA zasílá průběžně informace o čerpáních slev. Posílání a stahování aktuálních hodnot si zajišťuje přímo program POSKA. Takže není potřeba provádět import a export. Pro správnou činnost si na serveru vytvořte naplánovanou úlohu, která tuto dávku spustí. Parametry úlohy jsou:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo aktualizuj_konto_karty

Pokud budete používat tuto dávku, není nutné pak spouštět dávku pro import pohybů zákaznických karet tak často. Takže si její spuštění naplánujte např. na ráno, poledne a večer. Podrobnosti pro nastavení v programu POSKA konzultujte s autory projektu (popis je součástí novinek v programu POSKA).

·         Nad prohlížečem akcí byla přesunuta nabídka na tisk akčních cenovek a cenovek návratových cen na začátek nabídky.

Údržba

·         číselníku partnerů EDI přibyl údaj Typ použití, který určuje odlišnosti pro převod partnerů. Pro běžné využití se používá volba standardní. Pro speciální nastavení (např. jiný poskytovatel EDI) lze použít další nabídky. Toto využití konzultujte s autory projektu. Pro Jedn Zlín se využije pro převádění importů COOP Centrum, kde se použije volba EDI 1.

Finance

·           Upraven import bankovních výpisů z ČS, typ ABO.

·           Účtovací předpisy – Banka – rozšíření masky pro v.s. o možnost PPPP (čtyřmístné číslo prodejny)

·           Účtovací předpisy – ObD – předpisy AV1-6 a GPM – rozlišení prodejny v názvu předpisu – možno zadat prodejnu na 3 nebo na 4 místa.

·           Banka – Příkazy – Kompletace – v menu bylo rozděleno na jednotlivé a souhrnné úhrady.

·           Stornování pokladního dokladu - změna v nabízení ZL.

·           Upraveno zobrazení úhrad více faktur pokladnou pod klapkou Úhrady.

·           Import z FIN do FIN – ošetření různých forem úhrady v importu přijatých faktur, možnost importu řádků přijatých faktur.

·           Novinka: Umožněn import pohybů / příjemek z pokladního systému B.O.S.S. s možností předkontace ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V. (BOSS) - Pohyby. Zároveň umožněn převod partnera z pokladního systému na partnera v číselníku CIS.

·           Účtovací předpisy – ObD – předpisy B1/xxx/, kde xxx je typ pohybu ze souboru pohybů pokladního systému BOSS.

Mzdy

·         Číselníky-závody-Limity/volby – přibyla nová položka Srážky dle dohody o srážkách - respektovat OSŘ: Ano/Ne . Tato možnost byla doplněna z důvodu negativního postoje mnoha uživatelů ke změně při zpracování srážek na základě dohod o srážkách, hlavně nemožnost vymáhání pohledávek za stravné od lidí z různých míst a též od lidí málo solventních, pokud se srážka neprovede z důvodu ponechání nezabavitelné částky. Proto je Vám dána možnost, abyste se sami rozhodli, jakým způsobem chcete srážky provádět.

·         Oprava v algoritmu při zpracování srážek ve smyslu § 148 odst.2 ZP.(nově to bylo zavedeno v minulé verzi, ale bez parametru v závodové větě)

·         Sestavy-Matrice-Zaměstnanci dle kmen. středisek – do sestavy přidány nové sloupky Datum narození, individuální úvazek a číslo a název interní funkce, pokud je vyplněno.

·         V příkazech k úhradě do financí – zvýšen počet položek v 1 dokladu z 15 na 30. Tím se sníží počet vytvářených řádek dokladů na polovinu a zvýší se přehlednost.

·         Číselníky-Matrice zaměstnance – znovu připomínám novou sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři a která byla zařazena jako novinka již ve verzi 5.05.00. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.

 

 

Verze CIS 5.05.01 k 5.4.2017

Finance

·           Umožněno hledání, třídění či filtrování v seznamu obecných dokladů či v seznamu položek obecných dokladů v menu Obecný – Seznam dokladů / položek.

·           Kontrola partnerů na insolvenční rejstřík (ze souboru XLS) – úloha přejmenována a přemístěna v menu, odstraněna dřívější možnost kontroly na evidenci úpadců.

·         Možnost vyhledání přijaté faktury podle EČDD (ikonka nebo Faktury – Vyhledání – Číslo dodavatelské FaD) – např. pro fa ČEZ.

·         Upraveno okno opravy faktury (otevírá se do velikosti zmenšeného okna Financí).

·         Seznam pokladen - doplněn opis pokladen, upraveno zobrazení hodnot v údaji Změna_EET.

·         Upraveno postavení kurzoru na seznamu pokladních dokladů.

·         Úprava opisu PFa v sestavách č. 5 a 6 nad seznamem faktur (Přehled/Opravy).

·         EET – ošetření opravy nedaňového příjmového pokladního dokladu s ET = 1 na daňový, ET se nyní změní na 0.

Přímé dodávky

·         Pro Pardubice byl upraven import DanCzech.

Maloobchod

·         Nad prohlížečem složenek přibyly exporty do Excelu pro ČSOB podle jejich zadání. Pro správnou funkčnost si vytvořte v adresáři MIS\DOKLADY adresář CSOB. V souboru IMPORT.INI v sekci EXCEL doplňte proměnnou 26_CSOB u které nastavte cestu, kam si přejete soubory exportovat. Například 26_csob = m:\mis\doklady\csob. V souboru CIS.INI v sekci umístění souborů nastavte proměnnou l_excel_vzor na adresář, kde máte uložené vzorové šablony pro export do excelu. Například l_excel_vzor = c:\cis\sestavy\excel Standardně bývá v adresáři c:\cis\sestavy\excel. Tam najdete po instalaci verzi i vzorové soubory pro exporty. Pokud používáte jinou cestu, nezapomeňte si do ní nakopírovat i vzorové soubory. Pokud jste na PC exportovaly soubory pro plyšáky, máte i ostatní parametry nastavené.

·         Nad oknem Pohyby v MIS přibyla sestava Poslední prodeje zboží, která umožní zobrazit, kdy byla položka konkrétní den naposled prodána. Před zobrazením sestavy doporučujeme seznam nejprve omezit datem, případně prodejnou. Zrychlí se tak zobrazení sestavy. Nad zobrazenou sestavou je pak možné omezit seznam libovolnou hodnotou (registr, nazev, EAN kód atd.).

 

Mzdy

·         Sestavy-do data - Odprac.hodiny na DPP – do sestavy byly promítnuty i hodiny z rozdělení dle obratu na prodejnách, tyto hodiny promítnuty i do volit. sestavy VolM_18 Dohody o provedení práce.

·         Došlo ke změně při zpracování srážek ve smyslu § 148 odst.2 ZP, že srážky ve vyšším rozsahu než umožňuje občanský soudní řád nelze provést. Tzn., že i na základě dohody o srážkách ze mzdy je třeba zaměstnanci zachovat nezabavitelné částky a jednu nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy. Dohodou o srážkách je nejčastěji prováděno srážení stravného, které jsme doposud vždy celé srazili. Od této verze se i na srážky stravného uplatňují nezab. částky a pokud stravné nelze v plné výši srazit, vypíše se o tom chybová hláška do sestavy chyb po výpočtech čistých mezd a srážka se neprovede. Dotyčný zaměstnanec potom musí stravné zaplatit sám na pokladně.

 

 

Verze CIS 5.05.00 k 21.3.2017

Základní číselníky

číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

Finance

Pokladna a EET:

·         Aktualizovaný metodický pokyn k zavedení a používání EET v CIS najdete v adresáři C:\CIS\DOC\Met_poky na vašem PC.

·         Kontrola neodeslaných tržeb EET a upozornění při otevření kterékoliv pokladny, možnost opisu neodeslaných tržeb.

·         Doplnění možností v údaji ET o hodnoty 7 (cestovní služba) a 8 (prodej použitého zboží), kde lze zadat rozdělení dle sazeb DPH.

·         Upraveny tisky pokladních dokladů (rozšíření údaje datum a čas).

·         Storno pokladního dokladu s EET – úprava v generování „stornožádosti“.

·         V žádosti o EET u nepovinných údajů nahrazeny nuly hodnotou null.

Další:

·         Novinka: Možnost rozdílného zaúčtování elektronických stravenek Edenred při importu úhrad kartami – menu Obecný – Import dokladů – Import karet ČSOB Unicard – Elektronické stravenky. Import zpracujete nejprve obvyklým způsobem, následně provedete další import s volbou Elektronické stravenky. Tento import vytáhne do nového ObD položkově platby, které mají číslo karty, začínající zadaným číselným řetězcem (např. 5173). Možno nastavit účtovací předpisy ES1, ES2 a ES3 (obdoba AV1, AV2 a AV3), s jejichž pomocí provedete požadované přeúčtování na jiné účty.

·         Účtovací předpis přijaté faktury / přímé dodávky - opraveno nedotažení KDPH v případě použití hodnoty S/DPH-3.

·         Upřesněno hledání insolventů podle RČ v úloze (FIN – Číselníky) Kontrola partnerů na evidenci úpadců (insolvenční rejstřík), do výpisu nalezených položek doplněno IČO z číselníku partnerů.

·         Připraven opis uhrazených záloh v úloze Faktury – Zpracování záloh – Vytvoření DD z přijatých záloh.

Maloobchod

·         Byla upravena sestava MIS_AKZ Akční ceny. Nyní se slučují akce podle dodavatelů. Do údaje EAN kód se zobrazují údaje přímo z tabulky čárových kódů. Takže pokud není údaj EAN vyplněn, chybí položce přiřazen EAN, nebo platné PLU.

·         Nad prohlížečem pohybů bylo změněno podmínkové okno na výběr tisku sestavy.

·         V seznamu tržeb přibyl sloupek Č.verze, který zobrazuje verzi, kterou má aktuálně prodejna nainstalovanou na zázemí. Na centrále tak je přehled o instalovaných verzích na prodejnách.

·         V menu Sestavy\MIS_POT Roční porovnání tržeb je možné zobrazit sestavu porovnání tržeb po měsících. Sestavu mohou zatím využívat ta družstva, která používají kompletní verzi POS. Pro ostatní bude upravena později. Jelikož příprava dat pro sestavu je zdlouhavá, je rozdělena do dvou samostatně oddělených kroků. V prvním je možné si připravit data. V druhém tisknout sestavu. Jelikož se data aktualizují z prodejek, stačí data připravit po dohrání všech prodejek jen jednou a pak již jen zobrazovat sestavy. Opakované přípravy nemají, pokud nebyla dohrána, nebo změněna některá, prodejka na sestavu vliv.

·         Pro COOP Kladno byla upravena sestava Porovnání tržeb. Nyní se do údaje Aktuální načítá celkový obrat po zaokrouhlení. Hodnoty pak odpovídají údajům na třetím řádku závěrky. Stejný princip používají také družstva Velké Meziříčí, Praha Západ a Kostelec nad Orlicí. Informujte autory, jestli si tuto úpravu přejete také nastavit pro Vaše družstvo.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven filtr pro ukládání sestav přecenění při dávkovém zpracování.

·         číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, a pokladní má možnost jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

·         Do číselníku odběrních míst složenek přibyl opis prodejen.

·         V menu Importy\Exporty POS\Export EANů VO pro POS je možné vyexportovat eany, které obsahují změnu k aktuálnímu dni. Zajistí se tak dohrání nových EANů i na prodejnách, které mají vypnuté aktualizace číselníků. Tuto dávku je také možné spouštět naplánovanou úlohou. V takovém případě si do souboru CMD založte následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_eanu

·         Pokud má akce nastaven příznak potlačení cenovek, tak se potlačí i tisk cenovky s návratovou cenou. V případě, že přijde Dod.list na návratovou cenu den po skončení akce, tak se cenovka vytiskne.

·         V menu Složenky\Číselník akcí složenek je možné nastavit parametry pro akce složenek.

·         Do sumární sestavy potvrzených složenek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových kupónech z ČSOB.

·         Do prohlížeče závěrek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových kupónech ČSOB. tyto údaje se přenášejí ze závěrek POS.

·         Byla připravena integrace do modulu Účetnictví pro COOP Zábřeh. Pro nastavení kontaktujte autory projektu. Po integraci se automaticky zobrazí i sestava s opisem položek.

·         V menu Periodika\Položky integrace – opis je možné zobrazit položky, které se posílaly do integrace. Tato sestava má zatím význam jen pro COOP Zábřeh.

Přímé dodávky

číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, a pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.

Mzdy

·         Číselníky-Matrice zaměstnance – záložka Srážky -.list (seznam v horní pravé části obrazovky) byl doplněn o Číslo exekuce, byl natažen z původních 4 viditelných položek bez posunu lišty na cca 12 položek. List se ukazuje tříděný datem doručení. Pokud stojíme na nějaké exekuční srážce s dluhem a klikneme na tlačítko pro tisk, doposud se poté zobrazila sestava MZ_HISS  Historie vybrané srážky. Od této verze došlo k rozšíření nabídky o sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu jezkova@pors-sw.cz. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.

·         Roční sestava Výpočet daně a daň. zvýhodnění – zpřístupněno tlačítko pro třídění sestavy  (lze přetřídit i dle příjmení, apod.)

·         Sestavy – do data – mzdový list – hodnotové údaje – přidán nový řádek Dny náhrad bez DPN, kde se tisknou jen, pokud byly zadány jako celé dny (ve dnech, ne v hodinách !). Řádek „hod. náhrad bez DPN“ obsahuje veškeré hodiny náhrad, tedy je to součet zadaných náhrad jako celé dny (převedené na hodiny) plus hodiny náhrad (části dnů). Přidáním nového řádku je lepší přehled o dnech odprac. svátků, celých dnech strávených u lékaře, apod.

 

Verze CIS 5.04.00 k 6.3.2017

Finance

Pokladna a EET:

·         Zablokování možnosti pořídit nový doklad do importované pokladny – v seznamu pokladen lze nastavit „cizí“ pokladna.

·         Možnost prohlížení zpráv EET i pro importované pokladny v menu Úspěšně odeslané zprávy EET.

·         Upraven formulář tisku „A5 na A4“ pro EET.

·         Možnost nastavení implicitního ET – na vyžádání.

·         Opravena chyba při opravě výdajového pokladního dokladu.

·         Úprava rozpisu DPH ve zprávě EET při úhradě DDk.

·         Ošetřeno nebezpečí dvojí úhrady faktury – když změnu předběžného na konečný předešel pokladní doklad s úhradou faktury.

Přímé dodávky

Pokud se otevírají akce z číselníku zboží, tak bylo zrušeno omezení provozem.

Velkoobchod

Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované skladové faktury s typem úhrady „Za hotové“ rozšířena i dobropisy a souhrnné faktury.

Mzdy

·         Sestavy-Matrice – nová sestava MZ-PRR Seznam zaměstnanců aktivních v průběhu roku – je rozšířena o druhou variantu, která místo rodných čísel obsahuje datum narození a navíc obsahuje kmenové středisko.

·         Zadávání čísla rozhodnutí do přílohy k žádosti o… - pokud se jedná o formulář vygenerovaný elektronicky (ne papírový), tak číslo rozhodnutí je na něm vytištěno v podobě 8číslic-10číslic. Do CISu toto pořizujte bez pomlčky, tedy jen těch 18 číslic, jinak by Vám to hlásilo chybu a nepodařilo by se Vám tento doklad uložit. V menu Periodika-Měsíc-OSSZ-NEMPRI prohlížení a opravy bylo rozšířeno pole na číslo rozhodnutí tak, abyste měli všech 18 číslic viditelných najednou.

 

 

Verze CIS 5.03.01 k 27.2.2017

Finance

Pokladna a EET:

·         V menu Pokladna doplněn přehled Úspěšně odeslané zprávy EET (dosud v Údržbě).

·         Chybová zpráva při neúspěšném zaslání zprávy EET (Windows\Temp) zobrazena jako info pro uživatele.

·         Doplněno upozornění při uložení příjmového PD s typem 2 (konečný) a 3 (předběžný), pokud je v řádku vsymb, ale není vazba na fakturu.

·         Opraveno: převod partnerů při přenosu pokladních dokladů mezi databázemi (Import), převod „textového“ partnera, pozdější doplnění vazby na fakturu u dokladů, které již byly zaevidovány, stornování dokladů ve zjednodušeném režimu, rozpis DPH ve zprávě EET při úhradě přijatého ODD, chybná signalizace nesouhlasu částek při úhradách faktur, tisk stránky navíc na některých tiskárnách.

·         V seznamu nabízených ZL pro export / import pokladních dokladů je nově zobrazeno číslo pokladny.

·         Import pokladních dokladů z jiné databáze: doklady z pokladny v běžném režimu lze přenést pouze do pokladny bez nastavení EET, doklady z pokladny ve zjednodušeném režimu je možno přenést do pokladny ve zjednodušeném režimu nebo bez EET.

·         Pro konkrétního uživatele umožněna výjimka pro ošetření duplicity čísel ZL (v rámci úlohy Import pokladních dokladů z jiné databáze), je využito jiné číslo modulu. Dále je situace ošetřena při zaúčtování ve FIN a v UCT.

Mzdy

·         Sestava Zápočtový list byla doplněna o řádek se stupněm dosaženého vzdělání.

·         Přibyla nová volitelná sestava PC-71 Přesčasy evidenční po měsících.

·         Sjednocená sestava MZ-STA Statistické výkazy II. (měsíční a do data) – sloupek Náhrady neobsahuje DPN, které je v samostatném sloupku.

·         Sestavy-Matrice – přibyla nová sestava MZ-PRR Seznam zaměstnanců aktivních v průběhu roku – obsahuje seznam všech zaměstnanců, kteří v průběhu roku ve firmě pracovali – může sloužit např. pro předložení kontrolám z VZP či OSSZ.

Přímé dodávky

Pro Volyni byl upraven import Kuliš podle nové struktury. Nastavení zůstává stejné. Tedy ZUN = 128.

 

 

 

Verze CIS 5.03.00 k 14.2.2017

 

Elektronická evidence tržeb:

UPOZORNĚNÍ: Zároveň s instalací verze 5.03 musíte nainstalovat novou verzi komunikačního modulu EETCli_2.2.5.0, případně poté ještě upravit profil databáze (pokud máte jiný než cis) v souboru config na stanicích, kde bude pokladna CIS v režimu EET.

(Jedná se o jednorázovou úpravu.)

Finance

Pokladna a EET:

·           Na seznamu pokladních dokladů (u pokladny s režimem EET) byly zvýrazněny údaje EET (zeleně úspěšně odesláno či červeně neodesláno) a ET s hodnotou 3 (předběžný doklad). Nastavený režim EET je vidět na liště okna seznamu pokladních dokladů i v hlavičce každého dokladu.

·         Vytvořeno jednoduché pořizovací okno pro zápis přijatých úhrad s následným tiskem účtenky na úzké tiskárně (k využití pro externí pokladnu) - úloha „Ambulantní prodej“.

·           Rozšířeny možnosti typu dokladů vzhledem k EET o „určeno k následnímu čerpání/zúčtování“ (ET = 5) a „následné čerpání/zúčtování“ (ET = 6).

·           Upraveny formuláře A4 a Potvrzení o zaplacení.

·           Upraveny datové zprávy v případě opětovných pokusů o zaslání.

·           Opraven rozpis DPH do datové zprávy v případě zaokrouhlených faktur, zaokrouhlených PD a zálohových faktur. Rozpis DPH (údaj osvobozené plnění) rozšířen o PDP a osvobozené plnění ZFa.

·           Prověřeny datové zprávy pro storna všech typů dokladů, stornováním předběžného dokladu dojde k jeho změně na konečný.

·         Změna předběžného pokladního dokladu na konečný zahrne částku do zůstatku pokladny, opraví pokladníka a případně připíše úhradu k faktuře (pro faktury z VOS).

·         Umožněno doplnění vazby na fakturu.

·         Rozšířen soubor F04P*.txt k přenosu pokladních dokladů mezi databázemi o údaje Tisk, ET (typ dokladu) a režim EET. Upraven export do TXT z pokladny s běžným režimem (nepovolen, pokud existuje příjmový doklad, který nemá FIK (kromě dokladů s ET = 1), anebo pokud existuje předběžný PD). Upraven import pokladních dokladů z TXT (doklady z pokladny s běžným režimem je možno importovat pouze do pokladny bez nastavení režimu EET, doklady z pokladny se zjednodušeným režimem lze importovat pouze do pokladny se zjednodušeným režimem).

·         Úloha Import pokladních dokladů (z jiné db CIS) doplněna o kontrolu IČO a DIČ a o výše uvedené kontroly. Převod pokladních dokladů tímto způsobem převede i informace o datové zprávě EET.

·         Úloha Export pokladních dokladů (do jiné db CIS) zatím tyto kontroly nemá, bude doplněno.

Přímé dodávky

Pro COOP Volyně byl vytvořen typ zaokrouhlování Volyne 2017 podle jejich požadavků.

Maloobchod

·         Pro Novou Paku byl upraven import akcí Bovys. Do prodejny se přidává hodnota 0. Tím se zajistí, že se budou aktualizovat akční ceny při výpočtu.

·         V seznamu denních závěrek přibyly údaje Zařadit, Chyb EET, Lék. prohl, TK hot. a TK kart. Údaj Chyb EET určuje, kolik prodejek podléhajících EET je na prodejně nepotvrzených. Pokud závěrka obsahuje chybné prodejky EET, bude podbarvena červeně.

·         Import denních závěrek byl rozšířen o nové údaje.

·         Na přehledu denních tržeb přibyla sestava Počet chyb EET, která zobrazí prodejny, u kterých se vyskytla chyba EET v účtenkách.

·         V menu Importy\Importy POS\Import hodinových prodejů přibyl import součtů prodejů po hodinách. Tento import se spouští také naplánovanou úlohou společně s importy denních závěrek.

Mzdy

·         Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí –  oprava sestavy Opisu hrubých mezd – oddělení So od Ne, vypíchnutí Zástupu, zapracování kontroly odprac. dnů včetně inventur+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků (při nerovnosti se u dnů objeví znak „!“),sestava z matric Nároky na daňové slevy – přidání sloupku Kmen. Středisko. Personální sestava pro přiznání osob.ohodnocení – přidán text o krácení dle úvazku. Sestava Čtvrtl. a měs. prémie – přidán sloupek Pen.odměna k prac. a živ.výročí.

 

 

Verze CIS 5.02.01 k 17.2.2017

Mzdy

TIP: Pokud Vám zaměstnanec ukončí pracovní poměr (např. dohodou) k nějakému dni a pak Vám přinese neschopenku od následujícího dne po výstupu, tak mu již nevyplácíte náhradu za DPN, ale od 15. dne mu bude vyplácet nemocenskou sociálka a vy jí musíte zaslat Přílohu k žádosti o nem. dávky. Do CISu zadáte DPN s odchylkou Nepočítat DPN a po uložení věty kliknutím na tlačítko Tiskárny (F9) se Vám vygeneruje na obrazovku sestava Příloha k žádosti o …

 

Verze CIS 5.02.00 k 2.2.2017

Mzdy

Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí –  oprava sestavy Opisu hrubých mezd – zapracování kontroly odprac. dnů+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků, oprava výpočtu podíl.mzdy (včetně přesčasů), osobní ohodnocení – výpočet bez přesčasů, sestava Platnost PPvztahů na dobu určitou – přidání sloupku Kmen. Středisko, do hrubých mezd – přidání sloupku Příplatek k podílové mzdě a jeho promítnutí do výpočtu podílových mezd. Do příkazu k úhradě – VS přebírat z matric a nijak ho nedoplňovat.

Finance

Pokladna a EET:

·           Úpravy zápisu pokladních dokladů z VOS (faktury Za hotové): zadaný pokladník pro EET, partner na PD, tisk pokladních dokladů ve VOS.

·           Úpravy v pokladně: zákaz stornování předběžného PD, změna pokladníka při změně předběžného PD na konečný, „Pošli EET“ neposílá doklady s ET=1, F2 na rozpisu DPH.

·           Nová forma tisku pokladního dokladu – potvrzení o zaplacení s možností vložit text.

·           Upravena datová zpráva v případě opětovného zaslání.

 

Verze CIS 5.01.00 k 27.1.2017

Finance

Elektronická evidence tržeb v CIS:

·         Umožněno přijímání hotovosti a tisku účtenky ve zjednodušeném režimu (nastavení viz Seznam pokladen).

·         Umožněna změna předběžného příjmového pokladního dokladu na konečný – dojde k narovnání zůstatku pokladny.

·         Tlačítko Pošli EET na seznamu pokladních dokladů – najde v zadaném výběru doklady, u kterých nebyla úspěšně zaevidována tržba, a provede zaevidování znovu (pro běžný režim).

·         Nově umožněn import pokladních dokladů z připojené vedlejší databáze, včetně informací o evidované EET (žádost, potvrzení, chyba). Spojení mezi databázemi funguje na stejném principu jako pro faktury či účetní položky, definuje se v CIS.INI.

·         V programu VOS je možno nastavit automatický zápis předběžných pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové.

Kontrolní hlášení:

·         Úprava červené signalizace v případě duplicit mezi oddíly a po jejich opravě.

Další:

·         Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – upraven výběr pro inventarizaci závazků a pohledávek, opraveny součty v opisech.

·         Prohlížení účetních položek – doplněn výběr o možnost zadání podle data zaúčtování.

·         Kniha faktur – do filtru doplněno datum pořízení, úprava výběru faktur dle části řetězce z variabilního symbolu.

·         Faktury – Hromadná změna - Kopírování vystavených faktur – Datum zdanitelného plnění se nově generuje podle období ZL, do kterého je faktura kopírována, a to v případě nesouhlasu ZL se zadaným datem vystavení.

·         Oprava opisu přijatých faktur (ODZ) v menu Deník a Zasílací listy.

·         Příkaz k úhradě – kontrola na existenci pásma, úprava ve vyhledávání dle CBÚ, třídění sestavy ve vyhledávání. Úprava příkazů k úhradě z mezd dle požadavku.

·         EČDD v ObD a pokladně – kontrola na zadávání nepovolených znaků.

·         Zobrazení DIČ při pořízení ObD.

·         Přenos pokladních dokladů (F04P*.INT) - do názvu souboru doplněno číslo pokladny.

Importy:

·         Umožnění importu složenek z prodejen MIS také dle jednotlivých položek (dříve Průběhy).

·         Úprava importu Sodexo.

Velkoobchod

·         Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové

Maloobchod

·         V exportu akcí do POS se přenáší i příznak UZN. Ten se využije v importech pro nastavování parametrů (např. pro cigarety).

·         Na sestavách Vydané body z Promoakce přibyl součet za celou sestavu.

Mzdy

·         Srážky exekuční a insolvenční – pokud zadáte „indiv. nezabavitelná částka Ano“ a ponecháte ji nulovou, pak to znamená, že se má zabavit celý čistý příjem (dle vyjádření exekutora), takže zaměstnanci nezůstává ani ta povinná třetina. Odstraněn problém vznikající ze zaokrouhlení, kdy zaměstnanci zůstávala 1 Kč.

·         Při práci 1 zaměstnance v 1 měsíci na více úsecích (zadáno více řádků za zaměstnance v hrubých doplňcích) – pokud se mu dělá doplatek do min. nebo zaručené mzdy, tak tento se nyní zapisuje na jeho 1. zpracovávanou větu v hrubých doplňcích. Dříve se doplatek zapisoval na větu úseku shodného s kmenovým střediskem. Nyní nám nastávají situace, že někdy zaměstnanec pracuje na více střediscích, ale ani jedno se s kmenovým střediskem neshoduje.

·           Sestavy-Měsíc-Čisté – nová sestava Přehled nevyčerp. dovolené dle středisek -  dle požadavku konkrétního uživatele. Sestava obsahuje vyčíslení nevyčerpané dovolené v Kč jako tzv. korunovou rezervu.

·           Sestavy-Měsíc-Čisté – sestavy Doplatky-sumář byly upraveny tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří mají způsob výplaty doplatkem na účet. Sestavy se týkají pouze hotovostních doplatků – hotově, krácením nebo poštou. Ve variantě dle úseků se pak zbytečně netisknou úseky (s nulovými částkami), na nichž mají všichni zaměstnanci způsob výplaty doplatkem na účet.

·           Mzdový list hodnotový – na konec stránky byla přidána informace „Výpočet daně a daňového zvýhodnění…“  za rok předcházející je přílohou mzdového listu – výsledek výpočtu viz řádek „přeplatek roční daně“ na mzdovém listu. Jelikož podle § 38j odst.2 písm.h) zákona o daních z příjmů má mzdový list obsahovat údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění, je třeba ke každému mzdovému listu přiložit sestavu „Výpočet daně a daňového zvýhodnění…“, pokud jste za zaměstnance roční vyúčtování daně prováděli.

·           Personalistika-Sestavy- přibyla nová sestava Termínový plán dovolených.

·           Sestavy-Měsíc – Čisté – přibyla nová sestava Cestovné nad limit  - na základě požadavku ZKD Sušice. Pokud chcete sestavu jen se středisky bez zaměstnanců, klikněte na tlačítko Součet dole na sestavě a odškrtněte součty 0. stupně.

Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2017

·         Roční vyúčtování daně -  za rok 2016 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.  Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2016   9.900,- Kč.

·          Roční vyúčtování daně -  za rok 2016 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 59.400 (6*9.900,-).

·         Upozornění na nové formuláře

·         Potvrzení o zdanit. Příjmech – za rok 2016 (MFin 5460 - vzor 24) – vydán již počátkem roku 2016

·         Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (MFin 5460/1 – vzor 21)

·          

·         min. mzda –z 9900 na 11000,- Kč měsíčně nebo 66,- Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)

·         od 1.1.2017 zrušen § 4 NV 567/2006 Sb., takže pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním (poživatelé inval. důchodů a osoby zdravotně znevýhodněné)  bude platit stejná výše minimální a zaručené mzdy jako pro ostatní

·         průměrná mzda pro rok 2017 – 28.232,- Kč

·         max. strop pro SP – 1.355.136,- (48 násobek průměrné mzdy), pro ZP max. vyměřovací základ zrušen ustanovením § 13 –17 zákona o pojistném na veřejné ZP

·         od účinnosti novely  zákona o daních z příjmů (pravděpodobně od 1.4.2017) (se zpětnou platností od 1.1.2017- v ročním vyúčtování za rok 2017)- daňové zvýhodnění na 1.dítě – zůstává 13.404,- ročně / 1.117,- měs., na 2.dítě se zvyšuje na 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., na 3. a další dítě se zvyšuje na 24.204,- ročně/ 2.017,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky dvojnásobné

·         nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 5.500,- Kč

·         nové výše zaručené mzdy

·         nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2016 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení – 5.822,-

·         nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény

·         red. hranice pro nem. dávky – 1.- 942,- Kč, 2. – 1.412,-Kč, 3. – 2.824,- Kč

·         red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 164,85 Kč, 2. – 247,10 Kč, 3. – 494,20 Kč

 

Podnikové účty

·         V úloze Číselníky – Typy účtů je možné volit

o    Způsob úročení vkladu v prvním a posledním dnu

o    Zaokrouhlení při výpočtech úroku

Výkaznictví

·         Postup při přípravě výkazů pro rok 2017 je v souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Vykazy2017.doc

 

 

 

Verze CIS 5.00.01 k 4.1.2017

Obecné

·         Šifrování mezi CIS a SQL serverem je nyní implicitně zapnuto. Pokud ho potřebujete zakázat, zadejte do CIS.INI – sekce [Program] toto: sifrovani_pripojeni = false.

Mzdy

·           Číselníky-Pracovní poměry – záložka Zaměstnání – při novém výběru druhu prohlídky se nově přepočítá datum platnosti dle data poslední prohlídky a zadané periody opakování (po kolika letech se má opakovat).

Maloobchod

·         Po importu zpětných DL se automaticky i přepočítá cena pro všechny založené doklady.

·         Import Zpětných DL z externích programů (soubory *.csv) je možné zpracovávat dávkově. Pro správnou činnost si přidejte do svých dávek následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zdl

·         V sestavě Porovnání tržeb se zobrazují pouze prodejny vedené na středisku prodejen.

Elektronická fakturace

·         Oprava importu dobropisů z COOP Centra.

Evidence majetku

·         Opraven přepočet zbývajícího počtu měsíců odpisování u daňových odpisů DNM po zvýšení vstupní ceny.

Finance

·         Import z FIN do FIN – přijaté opravné DD – úprava v plnění daňového období.

 

 

Verze CIS 5.00.00 k 22.12.2016

Obecné

·         Elektronická evidence tržeb: V programech CIS i MIS jsme připravili možnost zasílání a přijímání zpráv EET. Pro zahájení této funkce je nutno nainstalovat placený modul, který se stará o samotnou komunikaci. Modul bude uvolněn během ledna 2017 formou samostatného instalačního balíčku. Spolu s tím bude ještě nutné nainstalovat novou verzi CIS, která bude uvolněna ve stejném termínu. Jakmile budete připraveni ověřovat funkčnost EET v našich programech, na dalším postupu se domluvíte s p. Medunou, tel. 774 814 381.

·         Kontrola partnerů na registr plátců DPH: Protože FS k datu 22.12.2016 změnila certifikát webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH, je nutné, abyste nakopírovali soubor C:\CIS\CRT\mfcr.cer do stejného umístění na server, kde běží SQL database CIS (netýká se uživatelů, kteří instalují CIS z oficiálního instalátoru přímo na serveru). Pokud tento soubor nebude na serveru, nebude kontrola na registr  plátců DPH (nespolehliví plátci, zveřejněné účty) fungovat !!!

Základní číselníky, Údržba

Elektronická evidence tržeb v CIS:

·         ZČ - zavedení ID provozovny v číselníku jednotek.

·         Údržba – Data – Úspěšně odeslané EET – možnost prohlížení potvrzených zpráv EET.

Finance

Elektronická evidence tržeb v CIS:

·         Zavedení ID provozovny, ID pokladního místa a režimu EET k pokladně ve FIN. Vyplněním těchto údajů je umožněna EET na dané pokladně ve FIN (za předpokladu nastavení funkčnosti EET u uživatele).

·         Příjmové pokladní doklady - možnost zaslání zprávy EET v testovacím běžném režimu (za předpokladu funkčního připojení).

·         Doplnění seznamu pokladních dokladů – údaj EET (Ano - zpráva byla zaslána a potvrzena / Ne), ET (Typ dokladu vzhledem k EET)

·         Zavedení nových typů příjmového pokladního dokladu (údaj  ET):

o    0  - EET                             (implicitní, vždy bude zaslána žádost na portál EET)

o    1 – není povinnost EET      (musí zvolit uživatel)

o    2 – EET konečný (dokončení předběžného)

o    3 – EET předběžný                        (odeslána žádost, ale nemění zůstatek pokladny)

o    4 – EET úhrada neznámé faktury (je možno zadat rozpis DPH)

·         Na opravě příjmového PD doplněna tlačítka:

o    EET-žádost o FIK (u dokladů, které dosud neodešly do EET)

o    EET – rozpis DPH (u úhrad faktur nebo typu 4)

·         Připraven tisk příjmového PD s povinnými údaji pro EET (zatím pouze varianta A5).

Související úpravy v pokladně:

·         Rozděleno a upraveno kopírování a stornování pokladních dokladů.

·         Stornováním příjmového dokladu, který byl odeslán do EET, se vytvoří stornodoklad, který je okamžitě odeslán do EET.

·         Nelze smazat (F8) příjmové pokladní doklady, které byly odeslány do EET (mají FIK) nebo se odeslání nezdařilo (mají PKP).

·         Omezena možnost oprav pokladních dokladů, které byly poslány do EET.

·         Opravena chyba výpočtu zůstatku při kopírování pokladních dokladů.

Kontrolní hlášení:

·         Umožněna editace údajů DIČ a EČDD v oddílech A5 a B3.

·         Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a ZNKH, stejně upraveny opisy pod klapkou Tiskárna.

·         V menu Rutiny nová obrázková ikonka pro rychlé spuštění KH.

Další:

·         Úprava elektronické fakturace dle COOP Centra – dobropisy / vrubopisy budou importovány jako opravné DD (záporné / kladné)

·         Zavedení limitní hodnoty k položkám v režimu přenesení daňové povinnosti do číselníku typů plnění.

·         Nový import EDI faktur v menu Faktury – Import, změna pořadí v menu Faktury – Import.

·         Úprava importu GPM (POTOP) – možnost doplnění přečíslí u variabilního symbolu.

·         Úprava importu bankovních výpisů z MONETA Bank – nahrání výpisů a výpočet KS při nedodržení pořadí výpisů.

·         EČDD na přijaté faktuře – zakázání znaku „“ – chyba v EPO.

·         Oprava sestavy Kontrola DIČ při importu DD z WinDomů.

 

Prohlížení účetních položek:

V menu Export – Prohlížení účetních položek nebo poslední ikonka vpravo:

-        umožňuje prohlížet, třídit, filtrovat či opsat účetní položky, zaúčtované ve FIN

-        podle práv uživatele je umožněn pohled na prvotní doklad (tlačítko)

-        detail zobrazí celý účetní doklad

-        jsou zobrazeny součty hodnot z vyfiltrovaných položek

-        pomocí tlačítka Stav SUAU zobrazí účetní stav označeného účtu

-        přepínač Zoom zajistí aktualizaci stavu SUAU při prohlížení seznamu

Velkoobchod

·         Úprava zápisu faktury do ZL ve FIN.

Maloobchod

·         Na detailu skladové karty je v případě, že se jedná o akční cenu, vedle údajů o datu platnosti akce i její zkratka. Zkratka se použije z názvu akce a to tak, že pokud je v názvu akce na prvních 6 pozicích podtržítko, použije se text před podtržítkem do zkratky akce.

·         Pro COOP Velké Meziříčí se v případě akční cenovky tiskne zkratka akce (pokud je vyplněna), případně příznak akce (pokud není zkratka známa).

·         Nad Číselníkem variant je možné zobrazit sestavu Zboží prodané ve variantě, která zobrazí zboží prodané ve variantě po prodejnách.

·         Pro COOP Zábřeh na Moravě byly povoleny složenky i na všech zbývajících prodejnách.

·         Pro COOP Hořovice se složenky do Financí integrují po jednotlivých dnech.

·         V importu akcí z VO je ošetřen stav smazání akce. Pokud je v souboru z VO tento příznak nastaven, tak se po importu nastaví příznak smazání akce. Dále je zajištěno, že pokud je v importní dávce pouze jediný soubor akce, a ten má příznak smazání akce, dojde po importu k uzavření okna a přesunu souboru do archívu. Dříve zůstalo okno otevřené.

·         Je připravena rutina pro integraci zpětných DL do účetnictví. Případné nastavení konzultujte s ing. Kratochvílovou.

Evidence majetku

·         Upravena možnost změny doby odpisování u rovnoměrného účetního odpisování

 

Mzdy

·           Sestavy-Do data – sestava MZ_DPČ   Odměny po měsících a odprac. hodiny na DPČ – přidán nový sloupek „Kód ZP“ – kód zdravotní pojišťovny.

·           Sestavy-Měsíc-Čisté- sestava Zálohové a srážkové daně – varianta celkem za závod – do řádku přidán tisk výplatního místa.

·           Sestava chybových hlášení po výpočtech a sestava upozornění na doplatky do minimální mzdy - umožněno třídění dle příjmení zaměstnance.

·           Sestavy-Měsíc(Rok)-Pojistné- Výkaz náhrad DPN (i nem. dávek) – umožněno třídění dle příjmení zaměstnance. Do sestavy Výkaz náhrad DPN – přidán nový sloupek Průměr před redukcí, z něhož se provádí úprava na tzv. redukovaný hodinový průměr.

·           Při ukládání nové věty na základní matrici – dochází k výpočtu a uložení nároku na starobní důchod dle zadaných údajů – rodné číslo (z toho odvozené pohlaví – muž/žena), u žen počet vychovaných dětí. Nyní nově dochází k přepočtu též při změnách údajů, z nichž výpočet nároku vychází.

·           Číselníky-Matrice zaměstnance – do listu a na záložku Osobní byl přidán údaj Kmenové středisko. Jelikož člověk jako fyzická osoba může mít pouze jedno kmen. středisko ( dále KS), posunuli jsme zadání KS z prac. poměrů na matrici. V rámci nové verze jsme údaj KS na matrici naplnili z PP, na němž nevystoupil (proveďte si kontrolu správného KS). Nyní už nepůjde měnit na prac. poměrech, ale na matrici. Pokud ho změníte na matrici, projeví se změna i v prac. poměrech. Při zadávání nového zaměstnance na matrici se po zadání KS toto též přenese do prac. poměru. Kmen. střediskem lze na matrici filtrovat i třídit.

·           Příloha k žádosti o … - automaticky se doplňuje aktuální datum.

·           Periodika-Rok-Roční daň – zde je též na listu i v detailu kmen. středisko a lze jím fitrovat a třídit.

·           Pro COOP Velké Meziříčí – změněna záložka Odpracovaná doba I. na hrubých doplňcích dle jejich požadavku. Dále provedeny změny při výpočtu osobního příplatku, fondu prac. doby a též provedeny úpravy tisku výplatního lístku ( tisk prac. dnů nemoci, svátků a dalších náhrad). Vypracována nová sestava do hrubých d. Produktivita (hrubá a čistá) dle provozoven.

Upozornění před zprac. prosincových mezd v lednu 2017:

·         V menu Finance-Pásmování dokladů je třeba po 1.lednu 2017 vygenerovat pásma dokladů (zasílací listy, příkazy k úhradě) pro rok 2017. Pokud nemáte zakoupen modul Finance, ale jen Mzdy, pak toto musí udělat mzdová účetní v modulu Mzdy, jinak se to spouští přímo v modulu Finance. Doporučuje se použít tlačítko „Generuj“ a poté zatrhnout volbu - kopírovat pásma minulého roku. Tuto akci je třeba provést nejpozději před první tvorbou hromadných příkazů z mezd do financí  či před integrací do účetnictví v kalendářním roce 2017.

 

Účetnictví

·                   Obecně

Okna sestav zabírají na obrazovce pouze nezbytnou šířku. Při širokém monitoru je potom lepší možnost organizování obsahu obrazovky – zvláště významné je to u nové úlohy Vybrané sestavy, kde zůstává vedle okna sestavy viditelné i okno pro výběr sestav.

 

·                   Úprava úlohy Rutiny – Zpracování – Automatické operace – Generování dokladů

Přidána nová funkce Zápis do účet. knih.

Současný postup tj. úloha Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih … zůstává v platnosti.

 

·                   Série tiskových sestav

Pro tisk ustálených skupin tiskových sestav – např. po měsíční závěrce a podobně je možné připravit dávkové soubory.

Po spuštění takového dávkového souboru ve Windows probíhá příprava sestavy stejně jako po spuštění v menu CIS (zadání parametrů, zobrazení sestavy, filtry, třídění, ukládání, tisky).

Po ukončení sestavy následuje ihned další v pořadí podle obsahu spuštěného souboru CMD.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Série tiskových sestav.pdf.

 

·                   Ukládání sestav – PDF

V souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Ukládání sestav - PDF.pdf jsou doporučení k nastavení parametrů programu PDF Creator a postupu při ukládání sestav do souborů.

 

·                   Úloha Vybrané sestavy – nová úloha

Nově připravený způsob volání sestav - viz hlavní menu účetnictví volba ‚Vybrané sestavy‘

-     Plně nahrazuje volání sestav s využitím úloh v menu

Sestavy - Prohlížení, tisk‘, které zůstává i nadále funkční

-     Doplňuje možnost volání všech sestav z jednoho okna

-     Umožňuje nastavit seznam sestav a jeho uspořádání podle potřeb každého uživatele.

-     Pro přehlednost se zobrazují také názvy skupin sestav (tučné písmo)

-     V okně pro výběr sestav je možné nastavit

o   Které sestavy se mají v okně nabízet

o   Pořadí řádků v nabídce (standardní nastavení pořadí je podle klíče úlohy).

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Vybrané sestavy.pdf.

 

·                   Úloha Obraty a zůstatky účtů – upravené úlohy

Úlohy zobrazují obraty a zůstatky účtů za měsíc a rok podle prodejen / za podnik.

Kromě standardních funkcí (třídění, filtrování, tisk) jsou k dispozici také položkové výpisy

·       S mezisoučty za provozovnu (alternativně)

·       S mezisoučty za měsíce (alternativně).

Tyto výpisy obsahují také počáteční a konečné zůstatky účtů.

 

U všech těchto výpisů je možné kromě běžného filtru také ještě omezit výběr označením řádků ve sloupci „V“ (výběr).

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Obraty a zůstatky účtů.pdf.

 

·                   Úlohy Prohlížení účetních položek – upravené úlohy

V úlohách

Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – poslední měsíc,

Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – ostatní měsíce,

a také v menu stejné úlohy z volby Vybrané sestavy se zobrazují vybrané účetní položky.

 

Bez ohledu na takto vybrané položky je možné zobrazit všechny účetní položky k danému prvotnímu dokladu.

Je tedy možné např. vybrat jeden účet a v novém okně postupně prohlížet ostatní položky na příslušných prvotních dokladech.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Prohlížení účetních položek.pdf.

 

Výkaznictví

·                   Výkaz Cash flow 2016

Pro rok 2016 jsou předpřipravena matriční data textových údajů a matriční data výkazu hodnotových vazeb s vazbami k jednotlivým účtům podle ČÚS č. 023.

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Výkaz Cash flow 2016.pdf.

 

·                   Úloha Příprava hodnotových vazeb – nová úloha

Úloha umožňuje připravovat nebo upravovat matriční data hodnotových vazeb pro sestavení účetních výkazů z hodnot v hlavní knize.

Typicky jde o výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow, případně jiné obdobné vlastní výkazy.

Vstupními data pro úlohu jsou

-        Účtový rozvrh – položky syntetických i analytických účtů, platné ke zvolenému období

-        Hlavní kniha závodová za zvolené období

-        Matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby

-        Matriční data textů výkazů – úloha Matrice – Textové údaje

-        Matriční data kódů hodnot – úloha Matrice – Hodnoty.

Výstupními daty jsou matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby

Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Příprava hodnotových vazeb.pdf.

 

·                   Úloha Matrice – Aktualizace

Úloha plní formulář výkazu z matričních dat textových údajů. Provede se vždy v rámci operací při zakládání nového výkazu.

Původní úloha v menu se použije po úpravě matričních dat textových údajů.

 

·                   Úloha Matrice – Hodnoty

Pro sestavení výkazů z hlavní knihy je možné používat nové hodnoty:

-          kladný obrat MD-DAL do data (zvýšení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)

-          záporný obrat MD-DAL do data (snížení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 Verze CIS 4.65.02 k 15.11.2016

Přímé dodávky

·         Nový import PAMA Hobby struktura pro Jednotu Pardubice. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Nový import Laryba. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         Nad skladovou kartou je možné zobrazit sestavu zásoby konkrétního registru na prodejnách. Pro zobrazení se postavte na registry, jejichž zásobu si přejete zobrazit, a v nabídce sestav zvolte volbu Zboží na prodejnách.

·         Pro COOP Hořovice je upraven výpočet fakturantů tak, že se pro ně nenapočítávají stavy ani čerpání.

·         Při importu Zpětných DL je zajištěno, aby se založily skladové karty i pro prodejnu, na kterou se převádí.

Základní číselníky

·         Opraveno padání číselníku jednotek na některých počítačích.

Finance

·         Kontrolní hlášení: Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a ZNKH.

 

 

Verze CIS 4.65.00 k 31.10.2016

Finance

·         Zrychleno otevírání seznamu obecných dokladů (Obecný – Opravy/Zaúčtování).

·         Obecný doklad – navráceno žluté označení nespárovaných dokladů s vazbou.

·         Přehled účetních položek:

o    úprava pohledu na prvotní doklad pro ObD

o    doplnění typu dokladu

o    zobrazení součtů z vyfiltrovaných položek

o    zobrazení účetního stavu SUAU označené položky

·         Import DD z Windomů umožňuje předběžnou kontrolu DIČ u partnerů importovaných položek a tisk protokolu – tlačítko Kontrola DIČ. Stačí provést jednou – je společné pro oba importy.

Kontrolní hlášení:

·         V řádcích oddílů upraven pomocný údaj KFA-celkem u faktur s připojenými zálohami (připojení způsobem 2).

·         Opis řádků – doplněny požadované údaje.

·         SNHK - při přesunu mezi A4-A5 a B2-B3 kurzor zůstává v původním oddílu.

·         KH sestavené z FIN – upraveno rozmístění (A4xA5) ObD se ZNKH = 1.

Členská evidence

·         Sestava CE_02KL1 byla rozšířena na výpis členů s kódy 'A','C', 'N' a nově i 'AM'.

·         V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy v menu Zpracování byla doplněna možnost zadávání více zasílaných souborů. Pokud vyberete více souborů, je nutné jejich názvy oddělit znakem středník “;“. Při výběru souborů přes dialogové okno se oddělovače doplní automaticky.

Mzdy

·           Sestavy-Měsíc-Pojistné – přibyla nová kontrolní sestava MZ_ONZ Kontrolní sestava hlášení na OSSZ.

·           Po úspěšné integraci dat do účetnictví – se nakonec otvírá sestava  Účetní doklad se 3 ikonkami pro podepsání dokladu do účetnictví (vyhotovil, zodpovídá a zaúčtoval). Předpokladem podepisování je nutnost mít u uživatele v základním číselníku Práv uživatelů připojen oscenovaný obrázek podpisu. K podpisu je možno vyplnit do samostatného údaje heslo – pro větší zabezpečení podpisu. Na jednotlivé ikonky se musí kliknout a zobrazí se okénko pro zadání případného hesla a kliknutím na tlačítko Podpis se doklad (sestava) ve spodní části v příslušném rámečku doplní o podpis uživatele, poté se ikonka ze sestavy ztratí.

·           Číselníky-Závody – na záložku Limity/volby přibyl nový údaj Měsíční fond prac.dnů včetně svátků (pro 5 denní pracovní týden). Tento údaj se plní automaticky při měsíční uzávěrce vždy pro nový měsíc.

·           Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory – nová sestava – jen dle stat. činností

·           Pro Jednotu Rakovník – zahrnování hodin inventur do výpočtu přepočteného stavu

Maloobchod

·         Při importu akcí Bovys pro Novou Paku se importuje i akční nákupní cena.

·         Byl aktualizován seznam kódů bank pro modul Složenky.

 

 

Verze CIS 4.64.02 k 20.10.2016

Přímé dodávky

·         Nový import BOVYS pro Jednotu Toužim Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Nový import Maso West struktura EDI napřímo pro Jednotu Toužim. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         Byl upraven import a export účtenek pro věrnostní systém Autocont.

·         V aktualizaci zákaznických karet je zohledněno odečítání čerpání bodů pro věrnostní systém COOP Nová Paka.

·         Pro COOP Nová Paka je připraveno dávkové nahrávání akcí Bovys do MIS. Pro správnou činnost je nutné mít na PC, který bude akce importovat, nainstalován Excel. V Nastavení importů do MIS pro dodavatele Bovys nastavte ZUN akcí = 4. Ruční import akcí je možné provést v menu Importy\Import akčních cen. Pro dávkové zpracování si vytvořte dávku import_akci_pd.cmd, do které doplňte následující parametry:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_akci_pd

kde místo jména a hesla uveďte odpovídající přihlašovací údaje.

Dále do IMPORT.INI do sekce ZDROJ doplňte proměnnou pro umístění souborů s akcí. Např.:

26i_a_3193_0=m:\mis\akce\bovys

 

 

Verze CIS 4.64.00 k 5.10.2016

Finance

·         Oprava importu přijatých faktur od O2 z XML souboru (změnou verze stand. SW se nepřebíraly datumové údaje).

·         Prohlížení účetních položek (poslední ikonka v menu) – doplněn pohled do prvotního dokladu s omezením dle přístupových práv.

·         Oprava nabídky KDPH při účtování faktur bez předpisu, pouze s předepsanými účty DPH.

Kontrolní hlášení:

·         Upraveno zobrazování názvu partnera v řádcích KH v případě importovaných faktur z jiné databáze.

·         Upravena pomocná částka faktury (KFA-celkem) v řádcích KH v případě (pouze účetního) odpočtu záloh u faktury-vyúčtování.

·         Při importu daňových dokladů z Windomů se nyní nahrazuje duplicitní číslo DD – u vlastníka 1 je číslo DD navýšeno o 100 000 000 (duplicita vadila při dohledání ZNKH).

Členská evidence

·         Sestavy CE_01ZA a CE_01HBb byly rozšířeny o počet vypsaných členů a provedeny drobné úpravy textu.

·         V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy (v menu Zpracování) byla kromě ručního zápisu cesty k přiloženému souboru nově doplněna i možnost vložení souboru z adresáře přes výběrové okno. Zatím je možné zaslat jen jeden soubor. Může to však být ZIP nebo jiná forma archivu.

Mzdy

·           Upozornění na vyplnění kódu ZP na matrici na záložce Daně  - : pokud vyplácíte odměnu členům statutárních orgánů v družstvech (ne v a.s. a státních podnicích!!!) ,zadejte  do druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský poměr k družstvu a na záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q) nebo člen družstva (O). V měsících, kdy jejich započit.příjem je nižší než 2.500,- Kč se neodvádí pojistné, a proto nevstupují do počtu pojištěnců pro ZP. Aby toto bylo zajištěno, je třeba na matrici na záložce Daně mít kód ZP uložen v záloze kódu ZP a ve vlastním kódu ZP pro zpracovávaný měsíc mít vybráno „nepočítat pojistné“. Program si sám zajistí, že když bude v některém měsíci příjem 2500 Kč a vyšší, přebere si kód ZP ze zálohy a spočítá se zdravotní i soc. pojistné.

·           Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava MZ-VP2 Podklady pro statistický výkaz P2-04 o odprac.hodiny, vyplacené odměny a počty osob pracujících na DPP a DPČ.

·           Sestavy-Čtvrtletí – doplněna sestava Podklady pro výpočet prémií -  na základě požadavku COOP Velké Meziříčí.

·           Personalistika-Sestavy- nová sestava Přiznání osobního ohodnocení - na základě požadavku COOP Velké Meziříčí

·           Sestavy-Do data -  na základě požadavku SNHK byla vypracována nová sestava Odměny (po měsících) a odprac. hodiny na DPČ (celkem).

·           Sestavy-Měsíc-Hrubé  – kontrolní sestava zadaných hrubých doplňků MZ_HRUBE  Přehled zákl. položek mezd dle mzd. účetních, činností a úseků – informace na 2. listu papíru doplněny o číslo a jméno zaměstnance, období a číslo stránky – pro přehlednost. Doplněn tisk 2 sloupků s volitelnými odměnami.

·           Při výpočtu čistých mezd za všechny zaměstnance se tvoří sestava MZ_ZMP Změna zdr.pojištění oproti minulému měsíci – tato sestava byla rozšířena z původních dohod o pracovní činnosti i na dohody o provedení práce.

·           Periodika-Měsíc-Hrubé – program pro Předplnění hrubých doplňků – provedena oprava, aby při vyplnění dnů dovolené, kdy dojde k odečtu těchto hodin od odpracované doby, se tyto ponížené hodiny přenášely i do hodin pro příplatky (pokud je zadána měsíční výše příplatku).

Přímé dodávky

·         Byl upraven import Pardubický pivovar pro Jednotu Pardubice. Nyní se cena bere z údaje Cena_mj2.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import Apolonia. Do čísla dod.listu se skládají údaje z čísla prodejny a data dodání.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import Polar. Nyní se importuje napřímo místo přes COOP . Pro správnou funkčnost je nutné doplnit do číselníku partnerů pro 9455/0 a 5121/0 (pro RDS) do údaje EAN partnera 8594021870008. Dále nastavit číslo importu i pro dodavatele 9455/0 a 5121/0 na 200.

·         Nový import Aventa. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Nový import DanCzech pro Benešov. Číslo importu je 192, kódové stránky = 0.

·         Byl upraven import Mediaprint struktura EDI pro COOP Kladno. Číslo importu zůstává 200.

·         Nový import Neocos struktura EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Import lze provádět přes EDI napřímo.

·          

Evidence majetku

·         Pod seznam Majetku ve stavu přidán opis vyfiltrovaných položek včetně údajů ID1 a ID2  (Opis technický - 2).

·         Byly odstraněny občasné pády aplikace při nastavení filtru v rozborové sestavě EM-080.

 

 

Verze CIS 4.63.00 k 14.9.2016

Finance

·         Novinka: Import přijaté faktury od Vodafone. Je řešeno doplněním řádků k pořízené hlavičce faktury ze souboru *.XLS, v menu: Faktury – Import – Faktur došlých z Vodafone. Cestu k souboru možno definovat v Import.ini: 04i_fa_Vodafone=C:\CIS\Import…..

·         Připraven Import složenek z MIS menu Obecný – Import dokladů – 9.ČSOB Úhrady pošt. poukázek.

·         Nové formuláře pro DPH: upraveny texty pro Přiznání k DPH – vzor 20 a Kontrolní hlášení – popis oddílu A.2.

·         Úprava v zaúčtování pokladního dokladu s DPH s datem UZP jiným než datum pokl. dokl.

·         Kontrolní sestavy - Kontrola období DPH na účetní období - doplněny sloupce pro třetí sazbu DPH.

·         Upraveno stornování faktury s nulovou částkou k úhradě.

Evidence majetku

·           Přidány údaje HOM, provozovna a středisko do filtru sestav EM-022, EM-336 a EM-351 (tam, kde chyběly).

Mzdy

·           Pro ZKD Sušice byla provedena změna ohledně cestovného nad limit.

·           Byl zrušen archaický číselník výběrčích odborových příspěvků v menu Vlastní číselníky a tento byl nahrazen číselníkem interních funkcí zaměstnání, který je vázán na číselník statistických funkcí CZISCO. K jedné stat. funkci může být vyplněno n interních funkcí. Při převodu na stávající verzi jsme automaticky převedli data z číselníku stat. funkcí do číselníku interních funkcí (takže je to ve stavu 1:1). Vy, pokud potřebujete mít více názvů interních funkcí k jedné stat. funkci, tak si je do číselníku vložíte jako nové věty, dle vlastní potřeby očíslujete a pojmenujete. Název interní funkce se přenáší zatím pouze do sestavy v menu Personalistika-Sestavy-Pracovní smlouva II (pro SD).

·           Sestavy-Měsíc-Hrubé  – přibyla nová položka v menu - Hrubé mzdy-zákl. složky po lidech - řádkově  - nová kontrolní sestava zadaných hrubých doplňků MZ_HRUBE  Přehled zákl. položek mezd dle mzd. účetních, činností a úseků - sestava se tiskne malým písmem a na šířku (obsahuje tolik potřebných informací, že 1řádek sestavy je vždy na 2 listech papíru). Pokud by se nám podařilo některé sloupce z této sestavy vyeliminovat tak, aby byla 1 stránková, bylo by to optimální. Data na sestavě se dají vyfiltrovat dle mzdových účetních.

Maloobchod

·         V zákaznických akcích je možné prodat zvýhodněnou položku i za nulovou cenu. Pokud si přejete prodat položku Zadarmo, zadejte do údaje Cena hodnotu 0. Zobrazí se dotaz, jestli si přejete položku skutečně za tuto cenu prodat. Pokud potvrdíte Ano, uloží se nulová cena. Zvolíte-li Ne, budete muset zadat platnou cenu. Nezapomeňte však pro takovouto položku i stanovit platnou cenu pro běžný prodej. Jinak takové zboží nebude přeneseno do pokladen, a tudíž jej nebude možné prodat.

 

Verze CIS 4.62.02 k 5.9.2016

Maloobchod

·         V Menu Složenky\Export složenek do Financí je možné vyexportovat integrační soubor pro modul Finance. Pokud integrační soubor vytváříte na stejném PC, jako se dělá integrace do Financí, nemusíte nic nastavovat. Pokud se jedná o jiné PC, doplňte si do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ proměnnou 04i_OBD9_UPP, která by měla ukazovat do adresáře, kde odkud se bude integrace ve financích zpracovávat. Nebo si zajistěte přesun do požadovaného adresáře. Při exportu se vytváří soubor ve tvaru SLOZENKY_YYYYMMDD_JJ.CSV, kde JJ je číslo přidělené družstvu.

·         V číselníku zákazníků je zajištěn fulltextový filtr na jméně zákazníka. Bude tak možné snadněji vyhledávat zákaznické karty, které ještě nemají přiděleno jméno zákazníka.

·         Na Číselníku zákaznických karet přibylo tlačítko Zákaznici, které umožňuje otevřít detail číselníku zákazníků pro aktuální kartu. Lze tak jednoduše opravovat údaje na obou číselnících.

·         Pro COOP Hořovice je doplněn algoritmus na přičtení bodů navíc za vyplněné údaje v zákaznickém systému. Body navíc lze získat za vyplnění údajů Město, Datum narození, Telefon a e-mail. Body lze uplatnit jednorázově a doplní se v rámci aktualizace konta zákazníka v nejbližším výpočtu následujícím po doplnění údajů.

·         Nad číselníkem zákazníků přibyla sestava výročí, která zobrazí seznam zákazníků, kteří mají ve zvoleném období výročí narozenin.

·         Byl upraven export do souborů XLS pro promoakci Plyšáci2 podle požadavků COOP Morava.

 

Verze CIS 4.62.01 k 29.8.2016

Maloobchod

·           Import pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o údaj částky člena. Tento údaj může být od částky přiznané za nákup odlišný. Může se také použít pro vyhodnocování věrnostního systému.

Účetnictví

·         Změny data podpisového záznamu účetního dokladu:

Podpisový záznam ‚Vyhotovil‘ obsahuje vždy datum vyhotovení (i když je doplněn následně).

Při zápisu podpisu ‚Za zaúčtování zodpovídá‘ se současně uloží podpis ‚Vyhotovil‘ v případě, že podepisuje pracovník, který doklad vyhotovil (oba podpisy s datem vyhotovení).

V ostatních případech se do podpisového záznamu uloží aktuální datum.

 

Verze CIS 4.62.00 k 25.8.2016

Finance

·         Novinka: Import elektronických stravenek SODEXO do obecného dokladu. Soubor je možno stáhnou z portálu Sodexo ve formátu .csv a zpracovat v menu: Obecný - Import dokladů – Stravenky – Elektronické stravenky SODEXO.

·         Pokladní doklady – Zaúčtování – Test ZL. Možnost kontroly zaúčtování dokladů v ZL (obdobně jako u faktur, bank. výpisů a ObD).

·         Kopie vystavené faktury – pro FaV je na klapce „Hromadné změny“ připravena možnost vytvořit kopii jedné nebo více vybraných faktur. Je třeba zadat zasílací list, pásmo faktur, případně doplňkový text, datum vystavení a datum splatnosti.

·         Import FV přes menu Integrace-Import z OZ do FIN. Struktura souboru INT byla rozšířena o údaje „Typ plnění DPH“ a „Předmět plnění“.

·         Pokladní doklady – pořízení: nové okno pro nabídku partnerů pokladny, bez neaktivních.

·         Oprava chybného zaúčtování FD s předpisem pro sazbu DPH 10% BNO.

·         Změny v názvech bank: 0600 = MONETA Money Bank, a.s., 6800 = Sberbank CZ, a.s.

·         Sestava FIN_RFUP3-Položková rekapitulace: Rozšířeno místo pro tisk sloupce Dodací list.

·         Zápočet – formální úprava dopisu.

Mzdy

·         Zápočtový list – do tabulky zákonných srážek je nyní možno zapsat až 15 zákonných srážek (dříve 10).

·         Sestavy-Za období – Potvrzení zaměstnavatele – na sestavě byl na řádku 20 nahražen „Přísp. zaměstnavatele na stravenky“ údajem „Zákonné srážky, výživné“ a na řádku 21 jsou nadále „Ostatní srážky ze mzdy“, ale neobsahují již zákonné srážky.

·         Personalistika-Sestavy-Jubilea – opravena chyba při tvorbě sestavy

Přímé dodávky

·         Byl připraven nový import RVB. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Byl připraven nový import Traffic – struktura TXT. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

·         Byly upraveny importy Coca Cola a Beta pro Kostelec nad Orlicí.

Maloobchod

·         Nad seznamem přijatých složenek jsou souhrnné sestavy sumární a položkové, které jsou přizpůsobeny původním sestavám z Autocontu. Sestavy je možné omezovat obdobím. Standardně je přednastaven aktuální měsíc.

·         Byla upravena promoakce pro plyšáky2. Podrobnosti s nastavením sdělí autoři projektu.

 

Verze CIS 4.61.03 k 9.8.2016

Mzdy

·         Výpočet hrubých mezd – navrácena správná funkčnost při výpočtu základní mzdy, pokud je na prac. poměrech zadáno mzdové zařazení: smíšená mzda.(pokazilo se verzí 4.61.00).

 

Verze CIS 4.61.02 k 2.8.2016

Přímé dodávky

·         V importu Bono Bijou pro Benešov je nastaveno doplňování ceny MO.

·         Pro Kostelec nad Orlicí je upraven import BonoBijou. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódové stránky 0, a načítat ceny po slevě.

Mzdy

·         Číselníky-Matrice – přibyla nová položka Obor činnosti, na které je závislé buď automatické vygenerování, nebo ruční vyplnění čísla zaměstnance. Pokud novým zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou pracovat, na základě výběru se automaticky doplní číslo zaměstnance o 1 vyšší, než je poslední zabrané. Pokud by v číselníku Oboru činnosti byla vyplněna 1 věta, pak se číslo zaměstnance bude generovat automaticky a obor činnosti se doplní též automaticky. Takto vygenerovaná čísla zaměstnanců může uživatel i změnit (pokud by potřeboval). Pokud si chcete čísla zaměstnanců vyplňovat ručně, pak nesmí být v číselníku Oborů činností žádná věta.

·         Čistý průměrný měsíční výdělek (ČPMV) – do sestavy pro Úřad práce – při výstupu zaměstnance. Objevily se případy, kdy zaměstnanec např. vystupuje 3.7.2016 (tedy na začátku nového kvartálu), k tomuto datu se ještě zpracovávají červnové mzdy, takže ještě nelze udělat uzávěrku, ve které se počítají průměry prac. právní pro 3. kvartál. Při vyjetí zápočtového listu a sestavy pro ÚP v období 6/2016 se při zjišťování ČPMV bral průměr pro 2.kvartál, teprve po uzávěrce do období 7/2016 se ČPMV počítal ze správného průměru. Aby i tyto méně časté případy byly správně, byla provedena úprava, že pokud vyjíždím zápočtový list již v červnu (samozřejmě po zpracování červnových mezd), tak se průměr pro 3.kvartál předpočítá a ten se použije pro výpočet ČPMV.

Finance

·         Změna ve vkládání řádků a  uložení oprav v řádcích kontrolního hlášení.

·         Zobrazení celkové částky faktury i v řádcích uloženého kontrolního hlášení.

·         Úprava textu v opisu platebního kalendáře (Platební kalendář – Pohledávky – sestava č.10).

·         Pokladna - kopírování řádků v účetním dokladu kopíruje se i KDPH.

 

Verze CIS 4.61.01 k 20.07.2016

Finance

·         Opravena struktura souboru typu ABO se souhrnným příkazem k úhradě.

 

Verze CIS 4.61.00 k 19.07.2016

Obecné

·         Jelikož dojde k přesunu webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH na HTTPS, je nutné, abyste nakopírovali soubor C:\CIS\CRT\postsignum.cer do stejného umístění na server, kde běží SQL database CIS (netýká se uživatelů, kteří instalují CIS z oficiálního instalátoru přímo na serveru). Pokud tento soubor nebude na serveru, nebude zjišťování plátců fungovat !!!

Finance

Kontrolní hlášení:

·         Do seznamu KH doplněn sloupec Řádky (Nepřipojeny / V pracovní tabulce / Uloženy). Připomínáme, že v pracovní tabulce, v níž jsou umožněny opravy či přesuny, může být vždy pouze jedno kontrolní hlášení.

·         Umožněno vyexportování pracovní tabulky (KHL) – např. pro dočasné uložení rozpracovaného stavu.

·         Odstranění nadbytečné chybové hlášky při uzavírání okna KH.

·         Při sestavování kontrolního hlášení z UCT ošetřeno rozmístění duplicitních záznamů do oddílů.

·         Umožněn opis duplicitních záznamů na klapce Duplicity?.

Kontrola nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů:

·         Upozornění: Došlo ke změně v rámci poskytování webové služby Registru plátců DPH, je nutno provést určité nastavení – viz Obecné. Prověřte si proto zhruba do týdne od nainstalování nové verze, že se potřebné informace do vaší databáze pravidelně stahují (zjistíte to v Základních číselnících – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – sestava Informace od webové služby – v údaji Datum musí být u všech položek aktuální den). Pokud tomu tak není, obraťte se na kolegu M.Medunu.

Další:

·         Zrychleno načítání obecných dokladů a vyhledávání.

Mzdy

·         Pro COOP VelMez – upraven výpočet smíšené mzdy dle požadavku (tarif musí být zadán do měsíční i do podílové mzdy na prac.poměrech na Mzdy2).

·         Vlastní číselníky – přibyla nová položka Pásma zaměstnanců dle činností. Pokud novým zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou pracovat, pak si tyto údaje zadejte v tomto číselníku. V další verzi pak bude při zadávání nového člověka do matrice vloženo nové tlačítko pro výběr oboru činnosti a na základě výběru se automaticky doplní číslo o 1 vyšší než je poslední zabrané. (prázdné mezery v pásmech, pokud byste někoho staršího smazali, nebudeme doplňovat).

·         Hrubé doplňky- na záložce OON byly doplněny kolonky pro zadávání DPP a DPČ z rozdělení dle obratu prodejen. Pokud byste chtěli mít přehled, kolik dělají dohody sazbou nebo předem stanovenou částkou a kolik dělají dohody na prodejnách z podílu na obratu prodejen, tak je musíte zadávat odděleně.

·         Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory -  do sestav Dle činností a úseků, Dle úseků – byly přidány nové sloupky pro dohody z rozdělení dle obratu prodejen.

 

Verze CIS 4.60.01 k 30.06.2016

Mzdy

·         Srážky – navrácena funkčnost při zadávání nové srážky.

 

Verze CIS 4.60.00 k 24.06.2016

Mzdy

·         Srážky exekuční a insolvenční došlo ke změně ve způsobu určování pořadí při zpracování exek. srážek, a to místo v pořadí dle pořadového čísla srážky se nyní budou zpracovávat dle data doručení. Předpokladem pro správnou funkci je vyplnění údaje Datum doručení u všech srážek s typem 2,3,4. Abyste zjistili, kde datum není vyplněné, vytvořte si sestavu v menu Sestavy-Matrice  Obsazené srážky. Vyfiltrujte typ srážky menší než 5 a potom uvidíte v posledním sloupci Datum doručení. Můžete si pak vyfiltrovat ještě s další podmínkou, a to že Datum doručení není zadáno. Tato změna Vám usnadní práci při zadávání zákonných srážek, nebude se muset hlídat ani měnit pořadové číslo těchto srážek, což je v budoucnosti podmínkou pro správnost sestavy MZ_HISS  Historie vybrané srážky, kterou lze vytisknout stiskem F9, pokud stojíte v matrici na vybrané srážce s dluhem. Stále platí, že při shodném datu doručení 2 a více pohledávek budou tyto uspokojovány poměrně vzhledem k výši dluhu. Dále také platí to, že zprostředkované úhrady se zpracovávají dle pořadového čísla srážky (u nich se datum doručení nevyplňuje) a že srážka pro doplatek na účet s nulovou výší musí mít nejvyšší pořadové číslo, aby se zpracovávala jako poslední!!!

·         Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory – sestava MZ_ROZBZ Podklady pro statistické a mzdové rozbory dle zaměstnanců – bylo umožněno třídění dle výše hrubé mzdy.

·         Po poslední opravě výpočtu kal. a prac.dní trvání nemocí byla opravena ještě následující věc – pokud nastane nová nemoc do měsíce po předchozí nemoci, kumulovala se při zadání do nem. dávek k té předchozí. Pokud jste v poslední době měli nějaký takový případ, zkontrolujte na prac. poměrech Mzdy1 údaje Kumul. Kalendářní a pracovní dny nemoci.

·         Pro ZKD Sušice – úpravy ohledně sledování periodických školení zaměstnanců – číselník školení rozšířen o pořadové číslo, periodu opakování v měsících a útvar, který školení organizuje. V matrici na záložce Kurzy změněn rok ukončení na datum ukončení kurzu/školení a pokud je vyplněna u kurzů perioda opakování, tak se při zadání data absolvování dopočte datum platnosti kurzu automaticky. Vytvořeny nové sestavy pro sledování školení speciálně na zakázku pro ZKD Sušici, pro ostatní na sestavě změněn rok ukončení na datum ukončení/absolvování kurzu.

·         Pro Jednotu Volyně – programové úpravy výpočtů příplatků za so,ne, náhrad za inventury dle požadavku a úprava Mzdového výměru.

·         Volitelná sestava PC-67 dle stat. činností – přidán součet neodprac. hodin pro nemoc (včetně DPN), OČR a PPM

·         Oprava volit. Sestavy Vol_PC13 (odstranění chyby při tisku)

·         Příloha k žádosti o … - z důvodu chyb na straně OSSZ – vracíme formát sestavy i XML souboru na NEMPRI15 minimálně na období 6-7/2016.

·         Z důvodu velkého zpomalení a občasného pádu měsíční uzávěrky spojeného s nahlížením do insolvenčního rejstříku jsme se rozhodli toto nahlížení v rámci uzávěrky nedělat a máte jako dříve možnost si tuto úlohu kdykoliv pustit samostatně z menu Periodika-insolvence.

·         Sestava Zápočtový list (vyjíždí při stisku tlačítka F9, pokud stojíte na okně Pracovní poměry a máte zadán datum výstupu) – tabulka zákonných srážek byla rozšířena a upravena – pořadí srážky odpovídá pořadí zpracování, čili dle data doručení od nejstaršího data k nejnovějšímu, do názvu druhu předřazena zkratka NP(nepředn.pohledávka),PP(přednostní pohledávka) nebo Výž(výživné). Ve sloupci „Ve prospěch“ je za číslem účtu ještě text přenesený ze srážky  z položky Jméno (pod textem Příjemce exekuční srážky, adresa pro výživné).

Přímé dodávky

·         Upraven import BOVYS pro Prahu západ a Hořovice. ZUN = 33, kódové stránky 0.

Maloobchod

·         Pro COOP Velké Meziříčí, je zajištěno, aby se na cenovkách zobrazoval příznak akce.

·         Do číselníku pokladen přibyl údaj Číslo samostatně pracující pokladny, který určuje, že tato pokladna se plní na geograficky odlišném místě, než je hlavní pokladna. Do tohoto údaje zapište číslo prodejny, pod kterým ji evidujete ve Vašem IS (např. hlavní prodejna je 128 a samostatně pracující pokladna je prodejna 130). Do seznamu byly doplněny sloupky s tímto číslem a příznak, jestli pokladna může komunikovat. Dále zde bylo doplněno podbarvení. Červeně – pokladna nekomunikuje, Zeleně – pokladna může komunikovat, Žlutě – jedná se o samostatně pracující pokladnu.

·         Naprogramována podpora pro podporu geograficky odloučených pokladen. To znamená, že jeden vedoucí může vést dvě menší prodejny, které mají společnou zásobu a stejné ceny. Všechna data se budou zpracovávat pod číslem hlavní prodejny, ale pro komunikaci s podřízenou prodejnou budou současně s daty pro hlavní prodejnu generovány i číselníky pro podřízenou. Tyto číselníky budou mít čísla podřízené prodejny.

·         V menu Číselníky\Lokálně oddělené prodejny je možné nadefinovat vztah hlavní a podřízené pokladny. Hlavní prodejna je prodejna, na kterou se budou převádět importy faktur od dodavatelů v případě, že dodavatel neumí sloučit obě prodejny pod jedno číslo. Podříz. prodejna je číslo podřízené prodejny. Tedy té, z které se budou převádět doklady na hlavní prodejnu. Datum platnosti určuje období, po které prodejna pracuje, jako podřízená.

Finance

·         Oprava názvu a struktury příkazů k úhradě pro FIO banku

·         Umožněno vytváření více souborů s příkazy k úhradě v jednom dni v případě, že není zadána věta v číselníku Banky–dopl.údaje – pro souhrnné platby.

·         Umožněno smazání starých příkazů k úhradě v úloze Rušení dat starého roku.

·         Formální úprava zobrazení DIČ v řádcích KH

·         Formální úprava sestavy FIN_RFUP3 - Položková rekapitulace

·         Zrušeno plnění pomocné tabulky pro daňové sestavy v UCT.

 

Verze CIS 4.59.00 k 31.05.2016

Obecné

·         Na okno sestav bylo přidáno nové tlačítko pro přidání prázdného místa, které se zobrazí jen u sestav, které jsou na šířku. Důvod je zakládání sestav do šanonu.

·         Upravena rutina pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH vč. zveřejněných účtů.

Finance

·         Novinka: Banka – Výpis z ČSOB-ERA. Je připraveno zpracování vstupu bankovního výpisu z ČSOB – ERA - Poštovní spořitelna ve formátu XML. Definice cesty k uloženému souboru v souboru Import.ini je stejná jako pro soubory STA, např.:  04i_banvyp_csob1=c:\cis\banka\vypisy\csob.

·         Opravena příčina chybové hlášky na záložkách Práv uživatelů.

·         Umožněno vytváření více souborů s příkazy k úhradě v jednom dni v případě, že není zadána věta v číselníku Banky – dopl. údaje.

·         Při exportu do UCT plněna pomocná tabulka pro daňové sestavy v UCT.

·         V importu vyúčtování nákladů z Windomů ošetřena délka názvu partnera.

Přímé dodávky

            Byl upraven import PrAVE Rakovník na strukturu EDI. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 200, Kódové stránky jsou 0.

            Byl upraven import Pekárna Ivanka. Nyní se již přenáší i číslo dodacího listu.

            Byl upraven import JOHAPEK pro Hořovice. Číslo DL se skládá z dne dodání a čísla prodejny.

            Pro SD Nová Paka je upraven import BonoBijou. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódové stránky 0, a načítat ceny po slevě.

Mzdy

·         Příloha k žádosti o… – u nemocí by se měla vždy vytvářet na záložce DPN na zadání počátku nemoci, aby se vygenerovalo správné rozhodné období.

·         Výpočet DPN – u zaměstnanců, kteří pracují v 1 měsíci na více úsecích (prodejnách), byla opravena chyba zdvojení hodin i Kč za DPN, která tam byla zanesena opravou v minulé verzi.

·         Číselníky-Závody-Účty – přibyly nové položky Účet závodu 1 a Účet závodu 2. Sem se jednorázově vyberou účty závodu, ze kterých se platí mzdy (spoření) a odvody.

·         Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí - do podmínkového okna před spuštěním programu, kde vybíráte účty a data splatnosti, se Vám nyní dotahují automaticky účty závodu a sběrný účet pro Českou spořitelnu, pokud je máte předem vybrané a uložené v Číselníky-Závody-Účty. Poté je lze samozřejmě změnit, pokud byste mimořádně chtěli platit z jiného účtu.

·         Číselníky-Závody-Příplatky – u sobot a nedělí přibyla sazba 2, na které se vážou Hodiny SO (NE) ze sazeb 2 v hrubých na záložce Odpracovaná doba II (Pro COOP Hořovice toto neplatí, mají tam individuální výpočet dle jejich požadavku).

·         Srážky exekuční a insolvenční – pokud zadáte „indiv. nezabavitelná částka Ano“ a ponecháte ji nulovou, pak to znamená, že se má zabavit celý čistý příjem (dle vyjádření exekutora), takže zaměstnanci nezůstává ani ta povinná třetina. Pokud zadáte „nezabavitelná částka Ne“, znamená to, že se neuplatní žádná nezabavitelná částka, ale zaměstnanci se ponechá ta jedna třetina.

 

Maloobchod

Byl naprogramován import zásob z prodejen POS, které si evidují zásobu samostatně. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu import_zas.cmd. Do dávky doplňte následující řádky:

c:

cd c:\cis

c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zas

Účetnictví

Na vyžádání jsou k dispozici nové volitelné sestavy nákupu zboží podle dodavatelů. Dosavadní sloupce Měsíc, Čtvrtletí, Rok jsou nahrazeny sloupci Měsíc nákupní cena, slevy a Rok nákupní cena a slevy.

 

Verze CIS 4.58.00 k 02.05.2016

Obecné

·         Oprava chybějících skriptů v předchozí verzi. Je nutné provést.

 

Verze CIS 4.57.00 k 28.4.2016

Údržba

·         Nová možnost Rušení vybraných partnerů (v menu Data).

Finance

·         Účetní doklady – Zaúčtuj. Při zaúčtování dokladů FD, FV, Pok., Banky i ObD, je k dispozici nové tlačítko „Vyrovnej“. Při jeho použití se na konci dokladu doplní nový řádek s vyrovnávací hodnotou, bez účtu, MD nebo Dal podle toho, kterou stranu je potřeba dorovnat. Z předchozího řádku je přenesen pouze datum účetní položky.

·         Obecný doklad – Pořízení/Oprava. Tlačítko „Vyrovnej“ je nově aplikováno i na ObD. Funkce se dá použít pouze pro doklad nedaňový, bez účetního předpisu v hlavičce nebo v řádku dokladu a bez vyplnění SÚ/AÚ v hlavičce dokladu.

·         Bankovní výpisy – Pořízení/Oprava. Nově doplněna kontrola na případné duplicitní platby v jednom bankovním výpise. Na tlačítku připojení vazby na Fa, a to jak při jednotlivém připojení (F12), tak i při hromadném připojení (F11), je kontrolováno, zda na jeden doklad není vícenásobná úhrada. Pokud je tato zjištěna, pak je uživateli signalizována zprávou, a v položce je v částce červeně podbarvena. Tato zpráva je pouze informativní, slouží pro případné ověření správnosti „spárování“, a není na překážku k zápisu BV do databáze.

·         Splátkový kalendář – Opis daňových dokladů s EČDD. Na tlačítku „Tiskárna“ na seznamu  splátkových kalendářů je připravena nová sestava č.11-Přehled splátkových kalendářů s doklady. Za každý kalendář je vytištěn řádek hlavičky, v dalších řádcích jsou pak položky dokladů vzestupně podle pořadí vygenerování: Pořadí, Interní číslo faktury, Datum vystavení, Datum splatnosti, Částka celkem, Uhrazeno a EČDD. Sestava není při zadání omezena výběrem, je možno filtrovat na sestavě. Výstup sestavy je možný pro jeden vybraný kalendář, nebo pro všechny vyfiltrované kalendáře v seznamu.

·         Opis faktur s EČDD. Na okně Přehledy/Opravy faktur je nově na tlačítku „Tisk“ nová možnost sestavy č.6-Výpis z KFA s DPH a číslem daňového dokladu.

·         Kontrolní hlášení – oddíly A4xA5 a B2xB3. Pro lepší orientaci v oddílech bylo sjednoceno pořadí sloupců, kdy oddíl A5 byl přizpůsoben oddílu A4 a oddíl B3 oddílu B2.

·         Rozšíření souboru P04*.INT. Do souboru je doplněn nový sloupec „Datum uskutečnění zdanitelného plnění“ na 10 míst. Nová délka věty je 351 znaků.

·         Zápočet. Do nabídky pro závazky i pohledávky se nově nabízí ke zpracování i daňový doklad ze splátkového kalendáře (DDk).

·         Středisko na dokladech FaV, Pok a ObD. Při pořizování dokladů je do řádku automaticky plněno středisko podle přihlášeného uživatele. Tato skutečnost některým uživatelům nevyhovovala, proto byla doplněna možnost, plnění střediska nastavit. Nastavení se provede na okně přístupových práv modulu FIN pro konkrétního uživatele, na záložce Číselníky. Implicitně je nastaveno na „Ano“.

·         V menu Export - Prohlížení účetních položek z FIN (nebo přes novou rychlou volbu – ikonku) je nově připravena možnost prohlížení účetních položek včetně vyhledání jakéhokoliv údaje z účetních dokladů z Financí (zaúčtováno ve FIN) a následně možnost tisku.

·         Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Zúčtování záloh – došlo k rozšíření struktury importního souboru (K), import je dle nájemníků.

·         Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Vyúčtování nákladů dle nájemníků – nová úloha, import je z rozšířeného souboru (K) dle nájemníků.

·         Import nájemníků z Windomů (Systém – Import a export dat – Import – Obchodní partneři – Nájemníci) – vstupní soubor WNA rozšířen o DIČ, noví partneři se plní s DIČ, je-li uvedeno.

·         Kontrolní hlášení (generované z UCT) - upraven test pro limit 10 tis. Kč (mezi řádky A4-A5 a B2-B3).

Mzdy

·         ELDP – u zaměstnání malého rozsahu, kdy má zaměstnanec příjem, který podléhá odvodu soc. pojištění v nějakém pozdějším měsíci než je jeho datum nástupu, pak se nám tam správně posunuje na EL „datum od“, v předešlých měsících se likvidují křížky a nyní bylo ještě doplněno odečtení těch předchozích měsíců od údaje „Dny“.

·         Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce DPN dochází k zásadní změně při zadávání nemoci, a to , že po zadání počátku a konce nemoci se automaticky doplní prac. dny do 3.prac.dne a od 4.prac. dne včetně svátků a taktéž se přepočítají na hodiny dle úvazku. Také bylo zpřesněno nabízené Pokračování nemoci – ukazují se tu dny jak kalendářní, tak i pracovní, které již zaměstnanec promarodil z minulého měsíce. Bylo doplněno i propojení mezi DPN a nem. dávkou od 15. kal. dne nemoci a dochází tím pádem ke správné kumulaci kal. i prac. dnů nemoci, což se zobrazuje na pracovních poměrech na záložce Mzdy1.

·         Periodika-Měsíc-Jednorázové- přibyl nový jednorázový program Naplnění kumulací dnů nemocí v PP – tento program si spusťte v jakémkoliv aktuálním období po zpracovaných mzdách. Vychází se tu z tabulky nemocí – ti lidé, kteří v akt. období mají zadanou nemoc pokračující z minula, tak tam se vždy dočteme až k počátku nemoci. Při dalším čtení od počátku nemoci až k aktuálnímu období provádíme nové kumulace kal. a prac. dní nemoci a tato nová čísla zapisujem do prac. poměrů. Tím by se měly tyto údaje spravit a budou se moci dále využít při automatickém krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.

·         Číselníky-Matrice – záložka Srážky – přibyly nové údaje pro další možnosti při zpracování zákonných srážek-exekucí. U položky Uplatnit nezabavit. částku došlo k rozšíření možností na: ano-zákl., ne, ano-indiv. V případě, že povinnému budou exekuce sráženy od více plátců mzdy, může exekutor nařídit jednotlivým plátcům mzdy, jakou část nezabavitelné částky mají uplatňovat. Tato částka se pak vepíše do políčka  - indiv. a má přednost před zjištěnou základní nezabavitelnou částkou. Přibyla též nová volba: Exek. přikázáním pohledávek Ano/Ne.  Pokud se zadá Ano, pak za takovou pohledávku je mimo jiné považován i daňový bonus nebo přeplatek na dani a tyto musí být celé odeslány exekutorovi.

·         Výjimka pro firmu Storex – úprava, aby se zadaná částka do hrubých – volitelný text 1 pro odměny – přepočítávala odpracovanýma hodinama.

·         Ve sbírce zákonů vyšla pod číslem 125 změna zákona č.586/1992 Sb.  o daních z příjmů -   daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě (zůstává stejné), 17 004 Kč ročně na druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě (u 2.,3. a dalších dětí bude počínaje 1.5.2016 změna!!!)

·         Upozornění!!! – Od 15.4.2016 bylo avizováno ostré spuštění nového formátu NEMPRI16 – bohužel to někde zadrhlo a zatím to nefunguje. Proto jsem se musela vrátit též ke starému formátu odesílání a rozhodla jsem se najetí posunout až na období 6/2016, neboť několik měsíců po najetí by měli duplicitně umět přijímat oba 2 formáty. Takže nejpozději až přejdete ve mzdách do 6/2016 ,aby Vám vše správně fungovalo, musíte mít staženou novou verzi PVS komunikátoru minimálně 4.30 (která podporuje nový formát NEMPRI16).

Maloobchod

·         Pro zaúčtování pokladních pohybů z MIS je možno nastavit způsob účtování za prodejnu a den nebo v souhrnných částkách za prodejnu a měsíc.

·         Export návrhu na stravenky byl upraven tak, aby se daly využít i srážky pro zaměstnance, kterému ještě nebyla přepočítána mzda. Pokud již byla mzda přepočítána, použije se hodnota z údaje SUMA. Pokud ještě přepočítány nebyly, anebo je údaj SUMA = 0, použije se hodnota z údaje AV2 dané srážky. Je tak možno zajistit generování stravenek ještě dříve, než proběhnou výpočty mzdové uzávěrky.

·         Pro plnění vah DIGI se v případě, že není nastaven údaj Spotřebujte do, v popiskách etiket plní datum spotřeby o jeden den vyšší, než je datum balení. Dříve byl datum spotřeby stejný, jako datum balení. Pokud je vyplněn, použije se odpovídající datum.

·         Byl upraven algoritmus vyhodnocování cen v konfliktním zboží. Pokud se cena určuje ceníkem a výrobek dodávalo více dodavatelů, z nichž některý již zboží nedodává, je u tohoto zboží sníženo pořadí vyhodnocování o jeden stupeň. Takže neovlivní po ukončení platnosti ceníku cenu pro zbývající registry od ostatních dodavatelů. Dříve, pokud cena v ukončeném ceníku byla nejvyšší, a cenu nebylo možné zjistit jiným způsobem, platila stále tato nejvyšší cena, i když ve zbývajících cenících od ostatních dodavatelů byla ceníková cena nižší. Muselo se to tedy řešit změnou priority v konfl. zboží, nebo vylistováním registru. Nyní se cena z tohoto ceníku použije pouze tehdy, když nejsou platné ani jiné ceníky od ostatních dodavatelů.

 

Přímé dodávky

·         Byl upraven import Pekárna Vacov pro Jednotu Vimperk. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 33.

 

 

Verze CIS 4.56.01 k 5.4.2016

Finance

·         Opraven Import z FIN do FIN.

·         Novinka: V menu Export - Prohlížení účetních položek z FIN (nebo přes novou rychlou volbu – ikonku) je nově připravena možnost prohlížení účetních položek včetně vyhledání jakéhokoliv údaje z účetních dokladů z Financí (zaúčtováno ve FIN) a následně možnost tisku.

 

Verze CIS 4.56.00 k 4.4.2016

Členská evidence

·         Byl změněn výpočet Ve Zpracování / Hořovice – Vystavení poukázek, takže výpočet již neprobíhá a poukázky se nevystavují za členy s kódem 3 a 4.

·         Byla vytvořena sestava CE_100 „Nákupní knížky podle měsíců“. Sestava je omezená na Druh karty = Z. Po omezení stupně součtu 0, vznikne tabulka, ze které je zřetelné čerpání nákupních knížek za jednotlivé prodejny a měsíce. Bez omezení stupně součtu a po vyfiltrování prodejnou, je sestava vhodná pro dohledání jednotlivých členů a knížek, za které čerpání probíhalo.

Finance

·         V přiznání k DPH je možno nově vyplnit důvod podání dodatečného přiznání. Do výstupního souboru pro EPO je doplněna věta R = jednořádkový důvod.

·         Do kontrolního hlášení sestaveného z UCT je doplněn do oddílu A2 znak státu.

·         Soubor pro přenos faktur F04*.INT byl rozšířen o nový sloupec „Předmět plnění“ (Export fa, Import FIN-FIN a Import z jiné DB).

·         Upraven vstup souboru bankovních výpisů z KB, kdy tato banka od 12. týdne začala předávat soubory *.GPC  v jiném kódu.

·         Doplněn číselník typů plnění o nové položky, které podléhají od února přenesené daňové povinnosti.

Mzdy

·         Příloha k žádosti o… soubor NEMPRI.XML – pokud jste na 2.straně přílohy vyplnili bod f) v době vzniku DPN má zaměstnanec prac.volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené, od – do, pak se tato informace nedostávala do XML souboru. V inovované verzi tiskopisu,která se připojovala v období 3/2016, se ztrácela informace z bodu c) , d) - ohledně pobírání důchodu a info o tom, zda-li je či není zaměstnanec žákem. Nyní je toto vše napraveno. V bodě h) přibyl nový datum převedení na jinou práci, tento musí být vyplněn, pokud zaškrtnete, že pojištěnka byla převedena na jinou práci. Program sám plní další nový údaj, zda je žadatel o dávku zahraniční (mimo Slovenska). Pro Vaši informaci – datovou větu NEMPRI16 bude možno odesílat přes PVS komunikátor nejdříve od 15.4.2016, kdy začne fungovat tato nová služba. Zároveň s ní bude možno zasílat ještě další 3 měsíce soubor ve starším formátu, čili NEMPRI15.

·         Číselníky-Pracovní poměry – na záložce Zaměstnání – přibyl údaj Poslední prohl.dne. Pokud máte vyplněnou v číselníku zdravotních prohlídek periodu opakování a zadáte datum poslední prohlídky, tak se automaticky dopočítá a doplní datum platnosti prohlídky. Byla též vytvořena nová sestava do menu Personalistika-Sestavy Končící platnost zdravotní prohlídky a doplněna stávající volitelná sestava M25 Zdravotní prohlídky.

·         Roční vyúčtování daně – v sestavě Roční daň za minulý rok a Výpočet daně a daň. zvýhodnění byla opravena záležitost ohledně tisku přiznaného bonusu v případě, že úhrn příjmů za rok 2015 byl menší než 55.200,- Kč. Při ukládání dat z ročního vyúčtování daně do databáze to již bylo ošetřeno správně, takže při zápisu přeplatku do čistých doplňků se zapsala již správná výše přeplatku.

·         Číselníky-Matrice – při ukládání srážky na exekuci se provádí kontrola, zda na zadaném pořadovém čísle nebyla někdy předtím uložena jiná exekuce. V případě, že ano, tak se vypíše upozornění, abyste ji přehodili na jiné číslo. Je to důležité kvůli výpisům historie, aby se do sebe nemotaly různé srážky.

·         Periodika-Měsíc-OSSZ- NEMPRI-prohlížení a opravy – při změnách výše započítat. příjmů a počtu vyloučených dnů se automaticky opraví součty celkem za všechny zadané měsíce.

·         Číselníky-Matrice – záložka Osobní - při zakliknutí Ano u položky Podnikové spoření byla opravena chyba při zjišťování duplicitního záznamu v tabulce klientů Podnikové spořitelny.

 

Přímé dodávky

·         Byl upraven import Pekárna Hošer pro SD Kladno. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 181.

·         Nový import Benea Benešov soubor s oddělovačem ; . Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 191, Kódové stránky 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.

 

Maloobchod

·         V menu Zboží\Zákaznické akce přibyl číselník zákaznických akcí. V tomto číselníku je možné nadefinovat zboží, které může zákazník zakoupit se slevou proti odepsání stanoveného počtu bodů. Princip je podobný, jako u promoakcí. Stanovuje se tedy pro konkrétní prodejny a zadané období. Pro každou položku se stanovuje cena po slevě, a počet bodů, které se mají z konta odečíst. Pokud zákazník nemá dostatečný počet bodů na kontě, ale má přiznanou slevu v korunách, převede se mu odpovídající počet bodů z korun a na body a tím umožní zboží se slevou zakoupit.

·         Nad zákaznickou akcí je možné vyexportovat tuto akci pro prodejny. Soubor ve tvaru pmz_ppp_01_yyyymmdd_hhmmss.txt se exportuje do adresáře pro export číselníků. Z tohoto místa se pak v rámci dávky pro odeslání číselníků a cenovek odesílá na FTP pro prodejny. odkud si jej mohou prodejny stáhnout.

·         Pohyby na zákaznických kartách jsou rozšířeny o nové typy. Čerp. v Kč – určuje, kolik si zákazník odčerpal ze slevy v korunách (zatím se nevyužívá), Čerp. v bodech – určuje, kolik zákazník vyčerpal bodů nákupem zlevněného zboží, Přev. v Kč – ukazuje částku, která se odečetla ze slevového konta v korunách a převedla se na body a Přev. v bodech – ukazuje, kolik bylo dobito bodů na účet převodem z korunové slevy. Současně byly rozšířeny sestavy o tyto nové údaje.

·         Import pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o nové typy pohybů (viz. předchozí odstavec).

·         Byl upraven výpočet aktuálního konta zákaznické karty. Nyní se ke kontu přičtou převáděné body ze slevového konta a odečtou se čerpané body z nákupů se slevou. Ze slevového konta se navíc odečítá i částka, která byla převedena zpět na body.

·         Na okně pohybů na zák. kartě přibyla sestava Převody na kontě, která zobrazí jen ty karty, u kterých došlo k převodům bodů na kontě, nebo k čerpání bodů v rámci zákaznické akce.

·         Opis denních závěrek byl rozšířen o další údaje.

·         Sestavy Dárky a slevy z promoakce a Sledované zboží z promoakce je možné zobrazit i sloučené po prodejnách.

 

 

Verze CIS 4.55.00 k 15.3.2016

Obecné

·         Byla přidána možnost šifrovat přenášená data. Implicitně je tato možnost zakázaná. Povolení provedete přidáním „sifrovani_pripojeni = true“ do sekce „[Program]“ v souboru CIS.INI.

·         Při tisku sestav se tiskovým jobům přiřazuje název. Tato úprava se týká i tisku do PDF (pomocí nástrojů 3. strany).

Finance

·            Upraveno číslování pokladních dokladů, pokud je pásmo opraveno až po zahájení roku.

·         Do seznamu pokladních dokladů doplněna identifikace, zda doklad má vazbu na fakturu.

·         Doplněn pokladní deník s rozpisem částek základů a DPH

·         Pokud je v hlavičce obecného dokladu vybrán partner, nabízí se ORG a ODJ v řádcích ObD, dotáhne se i do řádků účetního dokladu.

·         Při pořízení přijatého dobropisu či ODZ bude nově doplňován „náhradní“ účtovací předpis za této podmínky:

(Pokud účetní období je menší než daňové období) a zároveň (datum uskut. zd. plnění je stejný měsíc jako daňové období) a zároveň (k účtovacímu předpisu na FD existuje „náhradní“ účtovací předpis), pak se při uložení dobropisu dosadí účtovací předpis náhradní. Ten následně posune (pomocí AO) účtování o DPH do dalšího období.

·         Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 10 – tisk Splátkového kalendáře / DD – doplněna možnost textu pro doklady s osvobozeným plněním.

Stále ještě kontrolní hlášení:

·            Upraveno načítání položek a kontrola pro zrychlení u databází s velikým množstvím položek, upraveno rolování detailu KH.

·            Do řádků KH, které se týkají faktur, jsou pro lepší kontrolu doplněny údaje: celková částka faktury ORG a začátek názvu partnera.

·         V kontrolním hlášení vygenerovaném z FIN v oddílu B2 je do údaje Poměr doplněna hodnota 1 tehdy, pokud na přijaté faktuře v Daňovém režimu je část plnění na vstupu označena „Bez nároku na odpočet“.

·            Umožněno udělat kopii kontrolního hlášení včetně položek. Pro možnost opravy zkopírovaného KH použijte tlačítko „Edit uložených řádků“.

·         V KH generovaném z UCT je upraveno zařazení položek s celkovou hodnotou přesně 10 tisíc Kč.

·         Při přesunu z A5 do A4 se doplňuje kód PP.

·         Při účtování na daňové účty z banky je (při sestavení KH z UCT) ošetřen test na 10. tis.

·         Pro konkrétního uživatele upraveno zařazení duplicitních položek (FD s dvojím krácením) do stejného oddílu podle celkové částky faktury pro možnost sloučení ve výstupu EPO. Zároveň mají tyto položky údaj Poměr = 1.

Přímé dodávky

·         Byl upraven import Karlovy pekárny pro Velké Meziříčí. Datum dodání se bere z jiného údaje.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import z Pekárny Fridel.

Maloobchod

·         V importu Dl z Vo Hořice pro Kostelec se zohledňuje předzásobení v akci na 7 kalendářních dní.

·         V importu Dl z Vo Chotěboř pro Svitavy se zohledňuje předzásobení v akci na 5 pracovních dní.

·         Nad prohlížečem ceníků je tlačítko Tisk cenovek, které umožní pro zboží v ceníku poslat nové ceny na pokladnu. Je to stejná funkce, jako nad prohlížečem akcí. Součástí funkce je i případné založení nových skladových karet. Pokud si nepřejete zakládat nové skladové karty, ale jen poslat zboží na pokladny (tedy pošle se pouze zboží, které již má skladovou kartu) odpovězte na dotaz Ne. Tohoto rychlého poslání se využije např. v případě, kdy po spuštění nové prodejny nebyl k dispozici ceník, a je nutné jej okamžitě poslat na prodejnu, aniž by se provádělo kompletní plnění.

·         Pro COOP Hořovice byl upraven import El. dod. listů z Neofytu podle jejich požadavků.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou je upraveno dohledávání původního data dodání u dobropisů ze Soběslavi. Nyní se omezuje navíc ještě číslem prodejny.

·         Při importu pohybů z POS jsou potlačeny dialogová okna na výběr sk.koeficientů. Zůstávaly pak viset naplánované úlohy.

·         V exportu akcí do POS je zajištěno pro Jednotu Svitavy, aby se v případě, kdy neexistuje návratová cena v odpovídající hladině použila návratová cena z hladiny 0.

·         Pro Jednotu Svitavy bylo zajištěno, aby se po inventuře založily všechny již dříve existující karty.

Členská evidence

·         Sestavy CE_57H a CE_58H byly rozšířeny o údaj „Rok vyřazení“ a provedeny drobné úpravy textu.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_01H Opis členské základny s datem narození.

·         Sestava CE_59H byla upravena tak, aby mohla být filtrována datem vyplacení, popřípadě jeho nenasazením.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_59H1 Rekapitulace nevyplacených členů za střediska.

·         Byla vytvořena nová sestava CE_35H1, která obsahuje aktuální hodnoty nákupů.

Mzdy

·         Oprava Potvrzení odborových příspěvků – pokud měl zaměstnanec v 12/2014 zadán výstup v tomto období, pak se výše odborového příspěvku zaplacená ve 12/2014 nezahrnovala do Potvrzení za rok 2015.

·         Oprava sestavy Doplatků čistých mezd –nestránkovaná (pro SD Rakovník) – větší odskoky mezi řádky, ze sestavy odstraněn sloupek Stravování.

·         Oprava sestavy Čtvrtletní odměna za produktivitu – pro COOP Hořovice (kvůli práci na více prodejnách v rámci 1 měsíce).

·         Vlastní číselníky-Lékařské prohlídky – přibyl nový údaj Perioda opakování.

·         Evid.listy – u důchodců po dovršení důchodového věku – doby odečtu se odečítají od údaje Dny (vloni ke konci roku při nějaké úpravě EL nám toto odečítání přestalo fungovat, takže nyní to bylo znovu obnoveno)

·         Při opravě nároku dovolené nebo zůstatku z loňska – dochází k automatické opravě zůstatku dovolené a též záložního údaje zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce. Pokud ručně změníte zůstatek dovolené, tak se zadaná hodnota dostane též do záložního údaje zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce.

·         Odstraněny problémy s mazáním kódu zdrav.pojišťovny – při více prac. poměrech (např. HPP na prac. poměru 0, DPP na 1) se po výpočtu za všechny zam. změnil kód ZP na „nepočítat pojistné“

·         Statistika ISPV- od 1.Q 2016 je rozšířena struktura věty MI.TXT o 4 nové položky sesčítané za čtvrtletí – odměny z dohod o provedení práce, hodiny odpracované na DPP, odměny členů stat. orgánů společností a družstev, odchodné a odstupné při skončení prac.poměru.

MTZ (06)

Upraven tisk dokladu v případě šestimístného čísla partnera.

Účetnictví

Doplněna hlavní kniha s počátečním stavem roku, kterou lze vyhotovit i v průběhu roku

 viz úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Roční – UR420úvodní

 

 

Verze CIS 4.54.01 k 26.2.2016

Finance

·         Platební kalendář – Pohledávky – přidána sestava č. 10 – tisk Splátkového kalendáře / DD.

·         Sjednocen údaj Datum v řádcích účetního dokladu při zaúčtování ObD s předpisem v hlavičce.

Ještě pro kontrolní hlášení:

·         Umožněno zaslání prázdného kontrolního hlášení jako odpověď na výzvu, podmínkou je vyplnění údajů Rychlá odpověď na výzvu a Číslo jednací výzvy. Číslo jednací výzvy musí být pro vstup do EPO ve správném tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999

·         Opraveny chybové hlášky při stornování řádku KH.

 

Verze CIS 4.54.00 k 17.2.2016

Mzdy

·         Doplněn výpočet solidární daně, neboť přechodné období 2013-2015 bylo prodlouženo zatím i pro rok 2016.

·         Oprava prázdných stránek mezi sestavami Potvrzení o zdanit. příjmech.

·         Nová sestava v menu Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na daň. zvýh. – pro FÚ

Přímé dodávky

·         Byl upraven import J.O.D Dvořákovi struktura XML. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177, kódové stránky 0.

·         Byl upraven import pekáren Nový Vacov na nové struktury. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódové stránky 0.

Maloobchod

·         seznamu velkoobchodů přibyl údaj Jako PD, který určuje, jestli se má chovat velkoobchod při vyhodnocování konfliktního zboží jako běžný přímý dodavatel. To znamená, že pokud je v konfliktu, nezablokuje ostatní registry od jiných přímařů a do vyhodnocování ceny tedy vstupuje, jako kterýkoliv jiný dodavatel. Pokud je v konfliktu s jiným VO, nedojde k jeho uzamčení, ale vyhodnocuje se, jako rovnocenný velkoobchod. Toto nastavení má účinnost pouze tehdy pokud je nastaven příznak Blokovat konfl. zb. velkoobchodu na ANO. Využije se např. v situaci, kdy si přejete, aby se daný dodavatel choval jako VO (tedy dávkově se zpracovávají akce, dod. listy atd.), ale nepřejete si, aby vyblokovával ostatní přímaře. Např. VO Chotěboř. Nastavení konzultujte s autory projektu.

·         Na skladové kartě přibyl údaj Potl.cenovky, který určuje, že pro daný výpočet ceny má položka potlačen tisk cenovek. To je např. pokud cenu položky určuje akce, která má nastaven příznak Netisknout cenovky. Sníží se tím počet cenovek pro tisk.

·         zákaznických kartách byl vytvořen typ karty Pouze stravenky, který umožňuje evidovat pouze elektronické stravenky. Pokud má karta nastaven tento příznak, evidují se jí pouze konta stravenek, ale zákaznické konto je nulové.

·         Pokud má akce nastaven příznak Potlač tisk cenovek na Ano, nebudou se dané cenovky tisknout. V případě, že současně platí více akcí a cenu určí jiná akce, která má tento příznak nastaven na NE, tak se cenovka vytiskne. Cenovky na dané zboží se vytisknou až v okamžiku, kdy akce skončí, a dojde ke změně ceny. Pokud se doprodává za akční cenu, vytiskne se cenovka až s prvním závozem, který změní cenu.

·         Sestava MIS STP Stavy zásob po registrech slučována za konfliktní zboží zobrazuje pouze jeden registr v rámci konfliktu, ale data jsou nasoučtována za všechny konfliktní registry.

·         Sestavy prodejnosti zboží jsou upraveny tak, aby se po zadání jednoho interního, či dodavatelského registru zobrazila i data za ostatní registry v konfliktním zboží (pokud v konfliktu jsou).

·         Nad prohlížečem denních závěrek přibyla sestava Porovnání tržeb, která zobrazuje poměr tržeb vůči stejnému období předchozího roku. Období pro zobrazení sestavy se omezuje vyfiltrováním datumem. Pokud do sloupku Datum zadáte jen rok, sestava se nasoučtuje za celý rok. Zadáte li měsíc a rok, bude sestava nasoučtovaná za zadaný měsíc a za stejný měsíc předchozího roku. Pokud zadáte konkrétní datum, zaleží, jestli na podmínkovém okně zvolíte výpis po dekádách. Pokud ponecháte volbu NE, zobrazí se sestava pouze za aktuální den. Zvolíte-li ANO, vypíše se pro danou dekádu podle zadaného datumu. Dekády se vypisují pro dny v rozmezí 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 31. Sestavu je dále možné zobrazit buď po prodejnách, nebo sloučené za všechny prodejny. Pokud filtr navíc omezíte ještě číslem prodejny, zobrazí se sestava pouze pro zvolenou prodejnu.

Výkaznictví

V souvislosti s novelou prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví dochází k zásadním změnám pro sestavování účetních výkazů pro rok 2016.

·         V programu CIS_Výkazy jsme provedli úpravu matričních dat pro nové uspořádání a členění řádků (včetně nových názvů řádků) pro výkazy za rok 2016 dle vyhlášky.

·         Dále byly provedeny převody hodnot jednotlivých výkazů (Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty) za rok 2015 do nových výkazů pro rok 2016 dle ČÚS 024.

·         Pro uživatele jsou k dispozici tabulky s převodovým můstkem pro oba typy výkazů, dle kterého byly převedeny hodnoty z jednotlivých řádků výkazů roku 2015 do nových řádků roku 2016.

Konkrétní nastavení matričních dat je na jednotlivých uživatelích. V případě potřeby jsme připraveni podílet se na úpravách matričních dat výkazů.

Finance

Úpravy stále pro kontrolní hlášení:

·         Opraven výstup položek kontrolního hlášení do EPO v případě nenumerické kmenové části čísla VAT (GB, AT)

·         Přidána varovná hláška před novým načtením dat v případě, že budou přepsána data v pracovní tabulce

·         Splátkový kalendář: V platebním kalendáři / pohledávky umožněno zadat pro typ dokladu DDk (Daňový kal.) evidenční číslo daňového dokladu, a to pouze desetimístné a numerické. Toto číslo bude číslem DD u všech vygenerovaných faktur. Pozor: Pokud zvolíte číselnou řadu DD pro splátkový kalendář, pohlídejte, aby pásmo nespadalo do jiných číselných řad vystavených faktur. V tom případě můžete v Pásmování nastavit jiný způsob číslování DD.

Členská evidence

·         Sestava CE_02KA byla rozšířena o sloupec Navýšení peněžních vkladů.

 

Verze CIS 4.53.00 k 11.2.2016

Obecné

·         Do dotisku sestav (menu Systém) byla přidána možnost otevírat PDF dokumenty. Stačí si změnit filtr a následně zvolit PDF dokument.

·         Sjednocení klávesových zkratek pro HELP. F1 vyhledává v help souboru, Shift+F1 zobrazí obsah help souboru.

·         Do CIS.INI byl přidán parametr na potlačení tiché instalace nových verzí CIS. Parametr se jmenuje gs_ticha_instalace a je umístěn v sekci [Program]. Nastavením na false vynutíte klasickou instalaci.

Finance

Úpravy pro kontrolní hlášení:

·         Údaj ZNKH v hlavičkách dokladů (výjimka pro uložení do řádků A4 či B2 kontrolního hlášení) – není nutno na běžných dokladech vyplňovat, nemusí mít žádnou hodnotu.

o    Pokud údaj není vyplněn nebo je vyplněno Ne, pak se doklady, které mají partnera s DIČ, rozdělí do řádků kontrolního hlášení (A4 nebo A5, B2 nebo B3) obvyklým způsobem – tedy podle testu na 10 tis. Kč (testuje se absolutní hodnota součtu základů a daní ve všech sazbách, včetně osvobozeného plnění).

o    Když však doklad označíte Ano, dostane se jednotlivě do řádku A4 nebo B2, a to bez ohledu na test 10 tis.

·         Nasazení údaje ZNKH = Ano na dokladu ve Financích se projeví nově i v kontrolním hlášení, které je sestaveno z Účetnictví.

·         V řádcích kontrolního hlášení jsou nově označeny duplicity (shoda v údajích EČDD + DUZP + DIČ + var. symbol). Na rozdíl od chyb lze s nimi kontrolní hlášení uložit do formuláře.

·         Oprava v plnění čísla DD a státu v oddílu A2.

·         Pro konkrétního uživatele umožněno součtování duplicitních položek do výstupu pro EPO.

Související úpravy:

·         Upraven import daňových dokladů z programu WinDomy – přenos ZNKH.

·         Do hlavičky platebního kalendáře / závazky při použití typu dokladu DDk je možno zadat až 30-místný alfanumerický údaj pro označení EČDD dodavatele, který se přenese do vygenerovaných dokladů.

·         Platební kalendář / pohledávky – upraveny opisy splátkového kalendáře – sestavy č. 8 a 9.

·         Úprava EČDD na tisku pokladního dokladu.

Další:

·         Doplnění chybějícího typu plnění při importu zahraničních FV (z FIN do FIN).

Maloobchod

·         Pro Jednotu Zábřeh byly upraveny sestavy pro sledování procentuelního vykrytí akcí. Byly sjednoceny výpočty mezi sumárními a položkovými. Dále je zajištěno, že v případě opakovaného zobrazení sestavy se zobrazí dotaz, jestli si přejete znova přepočítat hodnoty. Pokud zvolíte ANO, dojde k opakovanému přepočítání. Zvolíte-li Ne, je možné načíst sestavy ihned, aniž by se muselo přepočítávat.

Členská evidence

·         Byly upraveny podmínky pro zadávání roku a měsíce integrace do Účetnictví.

 

Verze CIS 4.52.01 k 8.2.2016

Mzdy

·         Opravena sestava mzdových listů – odstranění prázdných řádků.

Přímé dodávky

·         Pro Bono Bijou v Pardubicích je zajištěno otáčení záporného množství v dobropisech.

·         Byl upraven import JAS pro Dvůr králové. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 182. Pokud si pro některé položky nepřejete importovat CenuMO, nastavte v číselníku zboží pro daný registr do údaje Druh hodnot 3147.

Maloobchod

·         Opravena chyba nad denními závěrkami, kdy se v případě, že se na prohlížeči vyfiltrovalo datem, tak se nezobrazila sestava Tržby po prodejnách.

·         V importu DL z Masokombinátu Písek se pro Hořovice a RDS odstraňují obaly.

·         Nad číselníkem čárových kódů je tlačítko Zjisti volné PLU, které umožní dohledat první volné PLU. Vyhledání probíhá tak, že se postavíte na PLU, v jehož oblasti si přejete najít volné PLU. Pak stisknete tlačítko Zjisti volné PLU. Zobrazí se první volné PLU následující po PLU, na kterém se nacházíte.

·         Pro Jednotu Svitavy přibyl import číselníku akcí z VO Chotěboř. Akce se aktualizují každý den v rámci importu akcí z VO. pro správnou činnost si doplňte do IMPORT.INI nastavení cest pro importované akce. Do návratové ceny se nastavuje cena akční. Takže akce platí až do příštího závozu.

 

Verze CIS 4.52.00 k 3.2.2016

Mzdy

·         Sestavy-Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.– provedena úprava, aby šlo po vytvoření sestavy jednotlivé údaje na sestavě měnit a aby to nehlásilo chyby.

·         Tvorba PVPOJ.XML – zajištěna správnost názvu XML struktury dle změn OSSZ. Je též třeba si stáhnout verzi 4.29 PVS komunikátoru, kde je vyřešen tentýž problém.

·         Sestavy-Měsíc-Čisté – nová sestava MZ_DOI   Doplatky za instruktora dle výpl.míst

 

Verze CIS 4.51.01 k 27.1.2016

Obecné

·         Pokud se při přihlášení do CISu objeví informace o nainstalování nové verze, tak samotná instalace se nyní provádí v tichém módu bez uživatelské interakce. Pokud je na PC zapnuté UAC, tak musí uživatel pouze potvrdit spuštění.

Přímé dodávky

·         V prohlížeči akcí je možné třídit i údajem Datum do a Řeť.

Maloobchod

·         Byl upraven import pohybů na zák. kartě pro platby el. stravenkou.

·         Při aktualizaci stavu konta se aktualizuje i konto el. stravenek

·         Byl upraven export zák. karet do modulu POS. Nyní se přenášejí i informace o aktuálním kontu el. stravenek.

·         seznamu prohlížeče akcí přibyl údaj Netis.cen. Pokud je nastaven na ANO, znamená, že se pro tuto akci nebudou tisknout cenovky.

Mzdy

·         Číselníky-Matrice – provedena zpětná úprava, aby šlo změnit údaj Zapojení do II. pilíře z hodnoty Ano na Ne, neboť tento je od roku 2016 zrušen (v předchozí verzi jsme zamezili změnu tohoto údaje).

 

Verze CIS 4.51.00 k 25.1.2016

Obecné

·         Přidána podpora pro SAP SQL Anywhere 17.

Finance

Úpravy pro kontrolní hlášení:

·         Finanční správa zpřístupnila EPO formulář Kontrolní hlášení DPH v ostrém prostředí Daňového portálu.

·         Kontrolní hlášení – umožněn přesun položek mezi řádky A4-A5 a B2-B3. Změna je evidována.

·         Upraven test pro limit 10 tis. Kč (mezi řádky A4-A5 a B2-B3), aby zahrnoval i plnění osvobozená (FIN, UCT) a bez daně (FIN).

·         Na dokladech (platební kalendář, faktura/DD, ObD) je umožněno zadat výjimku, aby doklad šel do kontrolního hlášení jednotlivě, bez ohledu na limit 10 tis. Kč (FIN).

·         Přijaté faktury/DD – údaj Evidenční číslo DD dodavatele rozšířen z 20 na 30 znaků.

·         Rozšíření převodního souboru F04D*.INT pro přijaté faktury (Import z FIN do FIN) o údaj Evidenční číslo DD dodavatele.

·         Do hlavičky pokladního a obecného dokladu je možno zadat až 30-místný alfanumerický údaj pro označení EČDD dodavatele.

·         Pro číselné pásmo vystavených faktur je možno nastavit, ze kterého údaje se bude brát číslo DD (použití pro FV, které za vás vystavuje jiná firma - program však stále hlídá jednoznačnost vašich čísel DD v rámci roku).

·         Je umožněno vytvoření a výstup dat pro kontrolní hlášení pro jinou organizaci (zřizovatele).

Ostatní novinky:

·         Připraven import elektronické fakturace pro faktury za  plyn od E.ON.

·         Umožněno zaúčtování FV z cizího programu (Integrace-Import) pro konkrétního uživatele.

·         Úloha Rušení dat starého roku – úpravy dle požadavků uživatelů. Pozor – provedení je nevratné!

Členská evidence

·         Byl upraven výpočet vypořádacích podílů pro Jednotu Kladno. Stejné hodnoty se zobrazují v sestavách CE_02KL2 a CE_03KL.

·         Byly doplněny sestavy CE:02H2 a CE_02H3 pro tisk doručovací adresy.

Přímé dodávky

·         Byl vytvořen nový import Lomnické suchary. Nastavte si ZUN = 205. Kódové stránky jsou 0.

Maloobchod

·         Byl naprogramován import DL z VO Nymburk a z VO Chotěboř struktura upravená EDI s prodejní cenou v názvu zboží. Pro správný import nastavte ZUN_DL = 10. Do data dodání se dává datum vystavení, protože se v souboru datum dodání nevyskytuje.

·         Při importu DL z VO Chotěboř se i generují nové soubory pro prodejny, které si počítají zásobu samostatně. Do názvu souboru přenáší číslo DL, datum dodání a číslo prodejny. Takže je možné je stahovat z jednotlivých prodejen. Princip odeslání je stejný, jako u DL z VO PORS. Pro správnou činnost se musí v programu POSKA upravit maska pro stahování DL.

·         Pro SD Nová Paka je možné při výmazu starých registrů i vygenerovat soubor s výmazem pro prodejny.

·         Byla upravena sestava MIS_DOZ2 opis pohybů položkový, kde jsou skryty údaje množství a SCE v součtovém údaji. Význam má až údaj SCE celk.

·         V listu karty zboží MIS přibyl sloupek Dat.zm.pok, který určuje datum, kdy byla naposled vynucena změna posílání na pokladnu (tedy, změnil se některý z údajů, který má vliv na cenu, nebo na tisk cenovky). Bude tak možné snadno zjistit, které položky se budou ve večerních přepočtech posílat na pokladny. Dalším údajem je T.z, který zobrazuje typ změny na položce.

·         Při importu ceníků pro přímé dodavatele bylo pro Novou Paku upraveno nastavování hodnot ZMJ, přepočtu a příznaku váženého zboží, podle jejich zadání. Dále bylo zajištěno, aby se položka poslala na pokladnu vždy, i když má změnu jen v těchto údajích. Na prodejně pak bude vynuceno její vytištění i v případě, kdy cena zůstala beze změny.

·         Byl vytvořen import zaměstaneckých stravenek. Pro správnou činnost doplňte do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ proměnnou 26i_dst. Např.

// Import dobití zaměstnaneckých stravenek

26i_dst=m:\mis\stravenky

 

Dále do sekce CIL doplňte proměnné 26e_dst_ok a 26e_dst_chyb. Např.:

// Import dobití zaměstnaneckých stravenek

26e_dst_ok=m:\mis\archiv\stravenky\prijate

26e_dst_chyb=m:\mis\archiv\stravenky\chybne

·         Do listu Číselníku zákazníků přibyl údaj Č.zam., který zobrazuje číslo zaměstnance v modulu Mzdy. Takže bude možné dohledat jednotlivé záznamy i podle čísel zaměstnanců. Např. pro podnikové el. stravenky zaměstnanců.

·         Číselníku zákaznických karet přibyl sloupek Č.zákazníka a Č.zaměst. Usnadní se tím práce se zákaznickými kartami.

·         Číselníku přístupových práv MIS přibylo nastavení Měnit pohyby na zák.kartě, které určuje, jestli může pracovník používat okno pro opravu pohybů na zákaznických kartách. Dále přibylo nastavení Nastavovat el.stravenky, které určuje, jestli pracovník může nastavovat, editovat a mazat záznamy týkající se el.stravenek. Standardně má povolení pouze administrátor. Pro ostatní pracovníky se musí právo nastavit.

·         Import zpětných dodacích listů byl rozšířen o sloupek DPH.

·         V importu akcí z VO CIS se aktualizuje i příznak potlačit tisk cenovek pro konkrétní akce. Tento příznak bude možné využít pro potlačení tisku cenovek pro konkrétní akci ( zatím pouze pro cenovky generované z MIS).

·         V případě, že budete používat dobití el.stravenek z modulu mzdy, nezapomeňte nakonfigurovat v morulu Mzdy na okně Číselník závodů, kartě Limity/volby údaje hodnota stravenky hradí zaměstnanec a hradí zaměstnavatel na odpovídající částky. Pomocí nich bude vygenerována hodnota stravenek podle údajů ve srážkách zaměstnance. Podrobnosti sdělí ing. Ježková).

 

 

Mzdy

·         Sestavy-Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.– provedena úprava, aby šlo po vytvoření sestavy jednotlivé údaje na sestavě měnit.

·         Příloha k žádosti o … - zatím zajištěna funkčnost formuláře z roku 2015, nový formulář i elektronický soubor by měl být spuštěn od 3/2016.

·         Pokud jste vyjížděli ZPOOŠ v období 12/2015, tak nedocházelo k odečítání zaměstnanců odm. dle zákona o obchodních korporacích od vym. základu pro soc.poj., při zprac. až v období 1/2016 toto bylo v pořádku.

·         Periodika-Měsíc-Kolektivní prémie – na tlačítko tiskárna byla zařazena nová sestava MZ_OBR  Obraty a vypočtené podílové mzdy prodejen

·         Oprava ročního fondu PD pro rok 2016 – vzhledem k dalšímu novému svátku (Velký pátek) došlo ke snížení prac. dní na 252, tj. u 8hod. prac.doby – 2016 hodin ročně, u 7,5hod. prac.doby – 1890 hodin ročně.

·         Parametry modulu mzdy – roční sazby daňového zvýhodnění za 2. a 3. dítě zatím zůstává ve stejné výši jako bylo v roce 2015, tedy pro 2.dítě – 15 804,-, pro 3. a další dítě – 17 004,- Kč. Návrh na zvýšení zatím neprošel Sbírkou zákonů!!!

·         Upozornění: zjistili jsme, že máme v tabulce svátků u 26.12.2015 nastaveno, že je to pracovní den, i když to byla sobota. Důsledkem bylo chybné počítání hodin pro ZPS a také hodin nemocí, pokud někdo měl nemocenskou dávku v tomto dni (u DPN to je OK). Prosím o prověření nemocí a případnou opravu hodin přes Číselníky-Opravy panelů, aby to pak bylo v pořádku na mzdovém listě.

Objednávky COOP

Byly provedeny programové úpravy pro nový objednávkový systém SAP – struktury CSV.

Pro správnou činnost je nutné doplnit do souboru IMPORT.INI do sekce CIL proměnnou 06e_copobp_arch_ok, která odkazuje na adresář, do kterého se budou ukládat změnové číselníky po úspěšném importu, a proměnnou 06e_copobp_arch_ch, která odkazuje na adresář, do kterého se přesunou soubory při chybném zpracování. Ukázka nastavení proměnných je zde:

06e_copobp_arch_ok = M:\cis\import\objednavky\archiv\prijate

06e_copobp_arch_ch = M:\cis\import\objednavky\archiv\chybne

 

Výkaznictví

·         Je připraveno vytváření výkazů pro rok 2016 – popis postupu bude zaslán emailem

o   Rozvaha

o