Uživatelské novinky ve verzích CIS

(novější verze jsou výše)

 

Verze CIS 5.19.00 k 11.6.2018

GDPR

·         Byl vytvořen nový modul CIS34 - GDPR.

·         Jsou v něm jmenovitě evidovány osobní a citlivé údaje podle jednotlivých modulů CIS. U nich je uveden důvod jejich evidence (odkaz na konkrétní právní normy, oprávněný zájem správce nebo osobní souhlas evidované osoby). Dále je zde uveden údaj, od kterého se odvíjí doba evidence i samotná doba evidence. Tyto údaje je možné uživatelsky měnit a udržovat.

·         Za jednotlivé moduly projektu CIS je možné vypsat seznam všech osob, jejich data již by neměla být evidována, protože uplynula doba, po kterou měla být archivována.

·         Dále je možné za každou evidovanou osobu v jednotlivých modulech CIS vypsat list s uvedením přesného datumu, kdy její data mají být smazána. Sestava obsahuje i právní důvody evidence.

·         Také je možné vypsat všechny osoby, jejichž osobní údaje budou exspirovat v určitém roce roku nebo intervalu let.

·         Dále modul obsahuje možnost vytvoření kopie databáze a mazání osobních údajů v ní. Případně smazaní osobních a citlivých dat konkrétních osob v aktuální databázi. Funkce mazání jsou jen na zvláštní oprávnění a nedoporučujeme je provádět uživatelsky, aby omylem nedošlo ke smazání dat v aktivní databázi.

Členská evidence

·         Byl upraven výpočet vypořádacích podílů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh.

·         Byl upraven výpočet vypořádání dalších členských vkladů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh. Aktuální stav doposud nevyplacených podílů se ze záložky Další podíly sumarizuje do údaje Další členský vklad III na záložce Finanční. Současně se také aktualizuje počet podílů.

·         Do menu Opisy1 byla doplněna sestava CE_02JH Seznam všech členů na šířku. Je zařazena i do individuálního menu Sestavy JH.

·         Byla upravena sestava CE - 56 PL  - Počty a součty k datu. Rodná čísla byla nahrazena datem narození.

·         Byla vytvořena nová sestava CE – 07PL - Počty podle kódů s datem narození místo rodného čísla.

·         Byla vytvořena nová sestava CE – 02PL1 - Seznam členů - široký s datem narození místo rodného čísla.

·         Do menu Sestavy 3 byla přidána sestava CE_77BE1, která je odstránkovanou verzí CE_77BE.

·         Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jindřichův Hradec.

 

Základní číselníky

·         Partneři – doplněny 2 nové údaje:

o    datum ukončení smlouvy – pro potřeby GDPR u partnerů / nepodnikajících osob

o    povolit zasílání faktur e-mailem – testuje se při hromadném zasílání faktur ve FIN (zároveň se pak testuje vyplnění mailové adresy v údaji e-mail)

·         Bankovní účty státní správy – v nové úloze ve FIN možno zjistit nepoužívané

 

Finance

·         Číselníky – úprava práv uživatelů:

o    povolení hromadného odesílání FV mailem – záložka Faktury

o    změna typu dokladu na seznamu faktur – umožněna správci systému FIN

·         Novinka: Faktury vystavené – možnost hromadného odesílání vystavených faktur emailem ve formě PDF souboru. Obsah emailů je možné šifrovat. Úloha je volitelná, v případě zájmu zašleme manuál.

·         Faktury – Přehled odeslaných PDF faktur - opis vystavených faktur, které byly odeslány mailem, včetně adresy.

·         Faktury - evidence záloh:

o    je doplněna sazba 10% - připojení zálohy, účtovací předpisy, generování DD z přijatých záloh

o    upraveno účtování v případě připojování daňových záloh v částečné výši

o    možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře z VOS/MTZ. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (nově umí zobrazit i řádky skladových položek).

·         Faktury – Doúčtování – doplněna další možnost pro sestavení účetního dokladu, a to Nové účtování (dle nastaveného účtovacího předpisu bez ohledu na původní účtování)

·         Úprava mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD – smaže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává

·         Rozšířen filtr nad sestavami Rutiny – Kázeň – Závazky-výpis o příkaz k úhradě

·         Kontrolní hlášení – umožněno doplnit datum do vloženého řádku v A5, B3.

·         Upozornění: Již od verze 5.13 je možno u dobropisů (Dp (fd=0) či záporný ODZ (fd=3)) vyplnit datum potvrzení dobropisu, a to již několika způsoby:

o    zadáním na opravě přijatého či vystaveného dobropisu,

o    zadáním konkrétního data u označených přijatých i vystavených dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu

o    vyplnění datem přijetí faktury u označených přijatých dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu

o    u elektronicky importovaných dokladů (import z COOPu) lze nastavit parametr, aby vždy bylo datum potvrzení dobropisu vyplněno datem přijetí faktury (datem importu)

Pokud je datum potvrzení dobropisu vyplněné, dostane se do data v řádku kontrolního hlášení.

·         Banka - Výpisy – Vyhledání - Nepoužívané bankovní účty státní správy – vypíše účty z číselníku Bankovní účty státní správy, které se od zadaného data ve výpisech nevyskytují

·         Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku (dle čísla terminálu, údaj č. 5 v řádku souboru), nebo (v případě nezaškrtnutí převodníku) dle čísla prodejny z textového údaje č. 3

·         Obecný – Import dokladů – Import platebních karet – ČSOB Unicard – nově možno zaškrtnout, že kromě zápisu do ObD se budou do databáze zapisovat jednotlivé pohyby (transakce) – tzv. Platební centrum. Pro možnost prohlížení a dohledání plateb je ve stejném menu volba Prohlížení karetních transakcí. Úloha je volitelná.

 

VO sklad / MTZ

·         Možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se k ní připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (s rozpisem odčítaných daňových záloh, včetně řádků skladových položek).

 

Mzdy

·         Periodika-Měsíc-Spořitelna- pokud oddeponujete srážku do ČS, pak tato oddeponovaná částka musí být zahrnuta jak do příkazu k úhradě do financí (to bylo již i dříve), tak do výstupního souboru pro Českou spořitelnu (to se nyní dodělávalo), pokud používáte sběrný účet u ČS.

·         V současné době ČS obesílá klienty, kteří u ní mají založen sběrný účet, že tento účet může být převeden na nový typ účtu, přičemž pův.číslo účtu ani poplatky se Vám nezmění. Pokud na tento nový typ nepřejdete, můžete spoření do ČS posílat po položkách přímo z Vašeho účtu. Pokud přejdete, zásadní změnou bude nahrávání příkazů do ČS – dříve jste nosili soubor na USB do ČS a pracovníci ČS data nahráli, po novu budete mít k účtu zdarma internetové bankovnictví BUSINESS 24 a přes něj si příkazy budete nahrávat do systému ČS sami, ovšem pouze v jednom z povolených formátů – ABO,CSV,CFD nebo XML.

·         Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 12.6.2018 končí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2018 . Je třeba si nainstalovat Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019.

·         Na stránce http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/  byl zveřejněn ke stažení  nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 platný od 2.5.2018 do 2.5.2019. Po jeho nainstalování si v kom. PVS najeďte na Nastavení certifikátů a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2019, on se po uložení natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ.

·         Byla provedena drobná vylepšení do PDF výplatnic zasílaných emailem.

·         Pro COOP HB – provedena změna výše  základní odměny DPP s platností od 1.5.2018 (dle jejich požadavku).

 

Přímé dodávky

·         V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Na úrovni přímých dodávek se zatím nepoužívá.

·         Pro ZKD Sušice byl připraven import faktur BOVYS. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.

Maloobchod

·         V tisku Jen cenovek se zásobou byl zrušen příznak potlačení tisku cenovek. Protože se pak nezobrazovaly cenovky, pro zboží, které mělo zásobu, ale měli nastaven příznak potlačení tisku (například od poslední změny nedošlo k závozu, a prodejna měla nastaveno potlačit tisk bez závozu). Jelikož tato sestava se většinou používá pro tisk všech cenovek (např. po rekonstrukci prodejny), nemá význam v tomto případě potlačit tisk cenovek.

·         Parametrech modulu MIS přibyl údaj Dnů pro exp. akcí, který určuje počet dní před začátkem, nebo koncem akce, kdy se má exportovat akce do pos.

·         V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Tento příznak se nastavuje v dávkových exportech, nebo v případě, že se zvolí export akce na všechny prodejny.

·         Pro SD Kamenice nad Lipou se údaj pro výpočet ceny v objednávkách z VO Dačice počítá z nákupní ceny. Dříve se počítal z předávací.

·         Byla vytvořena dávka pro automatické exporty akcí do POS. Tato dávka vyexportuje nastavení akcí z VO pro všechny prodejny, které si počítají ceny samostatně. Akce se pak na prodejnách importují podle nastavení naplánovaných úloh. Pro správnou činnost si vytvořte dávku export_akci_z_vo_do_pos.cmd, do které napíšete následující příkazy:

d:

cd d:\cis

d:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_vo_do_pos,

kde jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje k CIS. V současnosti se exportují pouze akce z VO, které začínají, nebo končí v termínu nastaveném v parametrech modulu MIS.

·         V pohybech přibyl údaj Č. šarže, který umožňuje evidovat šarži vína. Později bude využit po zjištění zásoby podle šarží.

·         V případě, že prodejnu zaváží VO s CIS, importuje se i údaj Číslo šarže a ORG a ODJ původního dodavatele.

·         Pro SD Nová Paka je v exportu číselníku na pokladny nastaveno posílání příznaku velkoobchodu.

·         Pro Velké Meziříčí se v tiscích sestav nad prohlížečem akcí připočítávají k řetězci 1 (vlastní) i prodejny řetězce 3 (pokladní systém).

·         Pro Velké Meziříčí je připraveno jednorázové založení pevných cen z excelovských souborů pro standardní import ceníků. Pro správný import je nutné nastavit ZUN ceníku na 200. Vlastní použití konzultujte autory projektu.